van Well logo

COPYRIGHT PAGINA

 
     
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De enige uitzondering die hierop bestaat vormen de vertalingen, programma's en bestanden welke door de uitgever voor downloads aangeboden worden, zolang deze niet voor commerciële doeleinden aangewend worden.

 
Ondanks alle aan deze publicaties besteedde zorg, kan de uitgever geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die direct of indirect voort zou kunnen vloeien uit enige fout die in deze publicaties voor zou kunnen komen.
 
 
Zo. Dat klinkt niet erg sympathiek maar is wèl duidelijk. Dan krijgen we daar geen verwarring over. Eigenlijk willen we dus juist dat onze publicaties aan zo veel mogelijk mensen ten goede komen, zeker ook aan degenen die geen fysieke toegang hebben tot computers en het Internet of om andere redenen geen rechtstreekse toegang tot onze publicaties hebben. We moeten echter voorkomen dat de integriteit van de door ons ter wereld gebrachte publicaties gecorrumpeerd wordt. We hebben met filosofisch-religieuze kwesties te maken die de belangen van miljarden mensen raken. Dan is wat extra zorgvuldigheid niet misplaatst. Bovendien willen we met de eerste alinea voorkomen dat er in onze publicaties opgenomen afbeeldingen van derden overgenomen worden zonder toestemming van de rechthebbenden. Anders gezegd: we willen niemand verleiden om onzorgvuldig om te gaan met de (copyright) rechten van anderen. De door onszelf geproduceerde afbeeldingen, teksten en programma's worden t.z.t. vrijwel geheel vrijgegeven voor reproductie. Men zal alle vanWell-publicaties van het Internet af kunnen plukken als freeware.
 
Er is geen globaal geldende norm betreffende beeldrecht (copyright).
 
De meeste landen hanteren echter wetten of richtijnen die het reproduceren van kunst onder bepaalde voorwaarden toestaan.
Zo is kunst die al vele jaren onder het grote publiek bekend is (of kan zijn), onderdeel geworden van het 'Public Domain'. Wanneer het 70 jaar of meer geleden is dat een kunstenaar overleden is, dan wordt diens kunstwerk over het algemeen genomen tot het 'Public Domain' gerekend. In de VS is dat wetgeving, in de EU is dat in 2015 'wetgeving in voorbereiding' en dus meer 'norm' dan 'wet' terwijl er in 'Stichtelijk' Nederland en -België een lange traditie is die o.a. kunst reproductie vrijstelt wanneer dit gedaan wordt 'in dienst van de samenleving' i.p.v. uit zelfzucht.
 
In het Verre Oosten is de gedachte dat een individu 'geestelijk eigendom' kan hebben nog betrekkelijk vreemd en nieuw maar ook daar begint het zich toeeigenen van inspiratie de norm te worden... al is de wettelijk vastgelegde termijn voor copyright daar wel wat korter dan in Westerse landen.
 
Eigenlijk werd er in de middeleeuwen en vroegere tijden helemáál niet in die termen nagedacht over kunst omdat ware inspiratie als 'van God afkomstig' beschouwd werd en bestemd was om doorgegeven te worden aan de mensheid. Slechts kunstenaars konden dat vorm geven. Er waren geen kopieerapparaten/scanners/printers enz. Alle ware kunst was in die zin religieuze kunst zonder dat er veel aandacht of gevaar was voor individuele rechten. Momenteel zijn de reproductie- en distributie mogelijkheden véél groter dan in het verleden terwijl er tot voor kort in het Westen ook meer nadruk lag op de rechten van individuen.
 
WikiArt.org geeft duidelijke richtijnen waar ze zich aan houdt bij haar reproductie van kunst via Internet:
 
WikiArt.org allows unlimited copying, distributing and displaying of the images of public domain artworks solely. We use here Copyright term based on authors' deaths according to U.S. Copyright Law, that is 70 years. In other countries, the duration of copyright term may differ. Please check [ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries'_copyright_length ] copyright length according to your country's legislation before you consider reproducing images borrowed from Wikipaintings.org
 
Een richtlijn waar wij ons ook aan houden. Dat betekent dat de kunst die nog niet zo oud is om juridische redenen niet zo maar gekopieerd mag worden. Bij alle hier opgenomen afbeeldingen waarvan de kunstenaar voor zover we na konden gaan nog geen 70 jaar geleden overleden is treft u dan ook een copyright waarschuwing aan [ © ].
 
Dat er in onze publicaties toch afbeeldingen opgenomen worden die minder dan 'life+70 jaar'' oud zijn is omdat die werken dan echt een beschouwelijke verrijking zijn van wat in woorden nauwelijks over te brengen valt. Soms zegt een plaatje meer dan 1000 woorden. Vooral wanneer er iets uitgebeeld moet worden dat aan het onderbewustzijn appelleert. En als er dan geen 'klassiek' alternatief beschikbaar is dat duidelijk tot het 'Public domain' gerekend wordt dan moet er maar een compromis gekozen worden tussen 'juridisch veilig' en 'samenleving dienend'.
 
Zo'n compromis is wat men 'Fair use' noemt. Eigenlijk een begrip uit de VS dat geleidelijk aan norm is geworden op Internet (in de vorm van 'Creative Commons' verklaringen die aan moderne publicaties toegevoegd worden zodat iedereen in eenvoudige taal kan zien/lezen wat er wel en niet toegestaan is met een gepubliceerd creatief werk).
 
Overwegingen die bij 'Fair use' een grote rol spelen hebben vooral te maken met het doel van de reproductie (al of niet commercieel), de schaal waarop gepubliceerd wordt (voor besloten kring of publiek toegankelijk) en de kwaliteit (resolutie en creativiteit) van de reproductie. Ook moet overwogen worden of er iemand schade lijdt vanwege de reproductie. Zorgvuldige bronvermelding geldt daarbij eerder als 'reclame' dan als 'schade' en proberen we dan ook steeds toe te voegen.
 
Non-Profit filosofisch-religieuze educatieve publicaties zijn ons doel dus wat dat betreft zitten we wel goed. En aanstootgevend of ontwaardend zal onze aanwending van afbeeldingen en citaten ook niet zijn.
 
Onze publicaties zijn echter niet vluchtig of voor een beperkte kring maar mikken op eeuwigheidswaarden en zijn voor iedereen toegankelijk; slechts indirect beperkt door de Nederlandse taal en technische vereisten voor moderne Internettoegang.
 
Voor de kwaliteit (resolutie van via Internet gepubliceerde afbeeldingen) blijven we aan de veilige kant door vrijwel alle afbeeldingen terug te brengen naar 72 dpi. Dat is het minimum voor een goede beeldschermweergave maar te laag voor serieuze print-kwaliteit. Deze norm is niet wettelijk vastgelegd maar wordt o.a. gehanteerd door een van de grootste musea ter wereld : het Britisch Museum (britishmuseum.org):
 
Terms of use of the collection online
 
Most images in the collection online are published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) license.
 
The largest images available are 750 pixels wide at 72 dpi. For most objects, you can also request high resolution images (with the longest edge at 2,500 pixels, which will appear at a maximum of 21 cm when printed at 300 dpi) for use under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) license. You will need to register for our free image service with your name, address and email address, and the image will be sent to you as an email attachment.
 
Op onze website worden afbeeldingen van derden met een maximale breedte van 600 pixels bij 72 dpi gepresenteerd en er is geen downloadservice voor hogere resoluties. Werken die wellicht nog onder beeldrechtrestricties vallen worden niet alleen van een waarschuwing voorzien '[ © ]' maar veiligheidshalve ook met een maximale breedte van slechts 300 pixels opgenomen.
 
Het valt moeilijk te voorspellen wanneer levende kunstenaars of hun erfgenamen het enthousiast zullen verwelkomen dat hun werk in deze aan metafysica gerelateerde publicaties opgenomen wordt danwel dat ze het eigenlijk iedereen 'gedogen' hun werk te gebruiken/jatten (zoals Salvador Dali, die het vervalst en geïmiteerd worden trots als bewijs van zijn kwaliteit interpreteerde) of dat ze zich om wat voor redenen dan ook op eigendomsrechten willen beroepen (zoals bekend is van de rechthebbenden van de 'Wilhelm'-vertaling waardoor diens uitstekende toelichting bij de hexagramlijnen vele jaren niet integraal opgenomen kon worden).
 
Mocht er iemand klachten of legitieme bezwaren hebben betreffende het alhier opgenomen creatieve materiaal dan zullen we daar waar mogelijk aan tegemoed komen. (Het is vrijwel onmogelijk om de contactgegevens van alle belanghebbenden te vinden maar er wordt aan gewerkt en aanvullende suggesties zijn welkom.)
 
In verreweg de meeste gevallen is het in onze situatie echter verstandig om géén 'chicken' te gaan spelen met kunst die nog niet tot het public domain behoort. Daar hebben we geen budget of juridische specialisten voor. Vandaar dat er zo weinig moderne kunst in onze publicatie terug te vinden is en relatief veel 'middeleeuws' materiaal. Met geduld zal deze situatie zich nog wel wat verbeteren.
 
---
All the images and quotations used on these pages are believed to be used legitimately within the laws of copyright. If you notice any that are not, please contact us and they will be removed.
---
 
home pijltje