...... DE 28 MAANHUIZEN

 
     
   
  .........................................alchemistische dualiteitAfb.64  
     
  De fasen vertegenwoordigen de regionen waar de mens, al of niet in weerstand  
  met de stof, gelegenheden vindt zich te ontwikkelen. In het Oosten zowel als in  
  het Westen zijn deze regionen vaak betiteld met 'maanfasenhuizen'. De  
  Oosterse literatuur noemt ze wel 'maanhuizen' (ter vereenvoudiging), zoals ze  
  ook spreekt van een maan jaar (Chandrâyana in het Sanskriet) i.p.v. een  
  maanfasenjaar. In de Westerse literatuur kunnen we ook nog 'solairfasen' tegen  
  komen als variant hierop.  
   
  .............................,,.........alchemistische dialectiekAfb.65  
     
  Voor de beschrijving van deze 28 maanhuizen werd hoofdzakelijk uit de Chinese  
  traditie geput. De hoofdpunten van de indeling treffen we echter in vrijwel iedere  
  oude kultuur van het noordelijk halfrond aan, terwijl de 28-voudige indeling  
  ook reeds bij de Perzen in de tijd van Zaratushtra aangetroffen kon worden.  
  Uit de illustraties die ontleend zijn aan de Bhagavad Gitâ (die op zijn beurt  
  weer een onderdeel is van het dertiende hoofdstuk van de Mahâbhârata,  
  het oudste epos ter wereld), zal blijken dat deze indeling tevens de grondslag  
  vormde van de tijdrekening der Hindoes, terwijl verwijzingen naar de Koran laten  
  zien dat ook dit 'laatste' Heilige Boek in de maanfasenkalender geworteld is.  
     
   
  ...Astrologische spiegelAfb.66  
     
  Analoog aan de fasen zoals deze zichtbaar zijn in de verhouding tussen zon en maan,  
  zijn er ook fasen te onderscheiden tussen maan en aarde. Weliswaar niet met het  
  blote oog waarneembaar, maar beredeneerbaar in verband met de elliptische baan  
van de maan om de aarde. (64)  
   
  ...islamitische astrologie kaartAfb.67  
     
  De traditioneel gangbare benamingen werken helaas verwarrend voor wat betreft  
  de niet-zichtbare fasenindeling. Waar echter overeenstemming over bestaat, is dat  
  er verschillende regionen te onderscheiden zijn met ieder een eigen karakter.  
     
  In de I Tjing worden deze regionen wel logementen genoemd (zie bijv. #562),  
  in overeenstemming met hun aard. Het zijn vrijwel onbeweeglijke locaties waar  
  'gasten' komen en gaan. In diverse vertalingen wordt hiervoor de term 'herbergen'  
  gehanteerd, die weliswaar gangbaarder is, maar tevens minder recht lijkt te doen  
  aan de innerlijke (overnachtings-)waarde die erin besloten ligt.   
   
  De 'gasten' worden gerepresenteerd door de zgn. 'zwerfsterren'; de maan, zon en  
planeten die zich schijnbaar om de aarde bewegen. (65)  
   
  .................................................KrishnaAfb.68  
     
  Ieder van deze logementen/herbergen heeft een naam/karakter waarnaar we zowel  
  in de I Tjing als in de Tau Te Tjing verwijzingen tegen komen. In tegenstelling tot  
  het momenteel gangbare (astrologische) onderscheid in 12 'huizen', waarbij met  
  name de uiterlijke omstandigheden nogal benadrukt worden, gaat het bij de  
  logementen in de I Tjing (en TTT) vooral om de innerlijke kwaliteit, de in de vorm  
  verborgen liggende inhoud. De planeten symboliseren vanuit het innerlijk bezien de  
  gelegenheden om inhoud kenbaar, zichtbaar te maken. De voortgang van een  
  hemellichaam in transit valt zo te beschouwen als de gast die een logement/herberg  
  bezoekt waarvan de sfeer in meer of mindere mate bij diens aard past en waar deze  
  gedurende enige tijd verblijft (vgl. bijv. #534).  
     
  De logementen/herbergen tonen wat de standpunten zijn waar de reiziger zich bij  
  moet aanpassen. Nu kan het gebeuren dat twee reizigers, twee transiterende  
  planeten, elkaar ontmoeten in een logement/herberg. Dit wordt wel 'een toevallige  
  ontmoeting' genoemd in de I Tjing; een onverwachte synchronisatie van  
  standpunten (vgl. #382).  
   
  Toevallige ontmoetingAfb.69  
     
  Zoals gezegd, symboliseren de logementen/herbergen in de I Tjing overwegend  
  geestelijke kwesties die nog niet aan de vormenwereld verbonden zijn maar hier  
  a.h.w. aan vooraf gaan. Het benoemen ervan is dus per definitie enigszins  
  misleidend. Er bestaat dan ook een lange traditie van verwarrende discussies over  
  de toewijzing van 'heren' aan de diverse logementen, gelijk op gaande met  
  discussies over de toewijzing van 'heren' aan de diverse maanhuizen. (Waarbij het  
  begrip 'heren' dan identiek is aan de bij Westerse astrologen gangbare betekenis  
  van 'huisheren'. D.w.z. dat er aan de planeten 'eigen' invloedssferen toegekend  
  worden waarover ze 'regeren'; deze heren kunnen, zoals de waard van een herberg,  
  zowel mannelijk als vrouwelijk zijn.)  
   
  Aan deze verwarring is ook menige I Tjing-vertaling niet geheel ontkomen.  
  Er wordt daarbij voorbij gegaan aan de innerlijke kwaliteit en de nadruk verschuift  
  naar uit de wereld der dualiteiten bekende symboliek waarbij de 'reizigers' tot 'heer'  
  worden. Het kan echter weinig kwaad zolang men maar blijft beseffen dat het orakel  
  beeldspraak benut. Zo kan een 'spijspot' (#50) naar allerlei soorten van verzamelde  
  cultuur verwijzen maar bij uitzondering ook wel eens naar een letterlijke kookpan.  
   
  ................................................KrishnaAfb.70  
     
  De sinds oudsher aan de herbergen (zon/maan-fasen) toegevoegde namen  
  impliceren dus al enige aanpassing aan het uiterlijke, het kwantitatieve, zoals ook  
  de maan zich in haar baan om de aarde laat beïnvloeden door de  
  aantrekkingskracht van de zon in plaats van zuiver op innerlijke kwaliteit  
  georiënteerd te zijn. De inhoud van deze herbergen kan dan ook slechts grofweg  
  aangeduid worden aangezien er per definitie geen 'zuivere' literatuur over kan  
  bestaan.  
   
  Ieder van deze herbergen draagt symboliek die in mij bekende I Tjing vertalingen  
  opgenomen is of er dicht bij komt, wat zodoende zowel tot verduidelijking als tot  
verwarring kan leiden. (66)  
   
  De 28 fasen worden in vier kwadranten(kwartieren) onderscheiden, zoals er ook vier  
  weken per maand en vier periodes van zeven jaar in de (28-jarige) saturnuscyclus  
  bestaan.  
  Meestal worden deze kwadranten geassocieerd met de vier seizoenen en  
  windrichtingen maar da's 'karakterisering'. De letterlijke seizoenen en windrichtingen  
  horen meer bij de 12 dierenriemtekens en 12 aard-huizen (met hun periodes  
  van 12 maanden of 12 dubbeluren). De zonnebaan is als een ring, buikriem of  
  gordel. Maanhuizen zijn als de partjes van een mandarijn die van Noord- tot  
  Zuidpool lopen.  
     
 
.....................mandarijntje
 
     
  De leesrichting der maanhuizen hangt af van hetgeen gevolgd wordt; de  
  verticale ontwikkeling of de horizontale voortgang. Die keuze staat iedereen vrij.  
  Wie de maandelijkse voortgang van de maan door haar 28 circumpolaire  
  sterrengroepen wil volgen, ontmoet de 28 maanhuizen in chronologische volgorde.  
  Hier worden ze als 28 'terrassen' gepresenteerd.  
     
  'De zwarte paarden trekken naar het noorden,  
    de witte naar het westen,  
    de rode naar het oosten  
    en de schimmels trekken naar het zuiden.'  
  De profeet Zacharia (6:1-6)  
     
   
 
Maanhuizen
 
     
  Buitenrand: Klassieke indeling van de vaste sterren in 28 gelijke hemelsectoren, zoals die vroeger *) . in gebruik was bij Arabische-, Babylonische-, Tibetaanse en Hindoe astrologen en enige Westerse alchemisten, maar met de namen die nu nog in het Verre Oosten (Japan/Korea/China) gangbaar zijn voor de 28 maanhuizen. De Chinese- en Egyptische astrologen hanteerden hoofdzakelijk 28 sectoren van ongelijke grootte. Hier een voorlopig tabeloverzicht van de elkaar overlappende Maanhuizen.  
     
  *) De 'vaste' sterren stonden vroeger op iets andere locaties en bewogen niet allemaal met exact dezelfde snelheid in dezelfde richting vanuit de aarde bezien, maar de belangrijkste verandering was de praecessie (1 graad / 72 jaar), zodat de sterren 3600 jaar geleden ongeveer 50 graden terug stonden. In het jaar 2000 stond Spica bijv. op 23Li50. In het jaar 1600 BCE zal 03Vi50 de positie geweest zijn. Als hoofdster van Maanhuis 1 vormt ze het centrum van dit huis, dat zich dan van 27Le24 tot 10Vi16 uitstrekte. Wanneer ze echter als markering van het begin van dit huis aangezien werd/wordt, -zoals in de Arabische wereld en India gebruikelijk- dan verschuift het Maanhuis zo'n 6.26 graden. [ Een actuele indeling t.o.v. de dierenriem is in bewerking maar vergt enkele jaren testen. ] Bovenstaand schema dient vooral ter illustratie van de oorsprong van maanhuizen en hoe ze zich ten opzichte van elkaar bevinden. De symbolische betekenis van de huizen heeft hier zijn grondslag. De fysieke locatie van de sterren en daaraan verbonden huizen is een meer triviale aangelegenheid. Zelfs het karakter van de sterren dat ons overleverd werd uit diverse culturen kan achterhaald zijn nu ze zich t.o.v. elkaar verplaatst hebben en elkaar verschillend beïnvloeden.  
     
  Binnenrand: Spirituele volgorde van de 28 maanhuizen, met de huidige positie van Diamant (13Cp15) als hart van 'Leegte'.  
     
  Wat de tegengestelde looprichting betreft valt er een opmerkelijke overeenkomst te constateren met de aan elkaar tegengestelde looprichtingen van elektronen en ionen in een magnetisch veld (zoals zich dat ook om de aarde bevindt, en wel met de N/Z-pool als as). Zoals de maanhuizen enigszins ongelijkmatig over de cirkel verdeeld worden in de Chinese traditie, zo bewegen ook de elektrisch geladen deeltjes zich ongelijkmatig verdeeld langs de veldlijnen tussen Noord- en Zuidpool.  
  Wanneer we beide huizencycli tegelijk willen bekijken, dan komen we voor de keuze te staan of we de rechtsom lopende cyclus dan wel de linksom lopende cyclus aan de buitenzijde plaatsen. Chinese astrologen maken op dit punt een onderscheid tussen mannen en vrouwen en er valt wel wat voor te zeggen om bij "vrouwelijken" niet het harde/saturnale maar het zachte maanachtige aan de buitenzijde te plaatsen; d.w.z. de tegen de wijzers van de klok in lopende cyclus aan de buitenzijde. Hier wordt slechts de onderlinge volgorde van de maanhuizen beschreven.  
     
     
  De herbergen 7 t/m 1 worden 'DRAAK' genoemd.  
     
  In dit geval symbool voor jeugd, opkomende levens kracht. Ook wel geassocieerd  
  met de Lente en het Oosten. Niet te verwarren met de Westerse draak zoals die  
  bijv. in Westerse middeleeuwse literatuur en sprookjes voor komt en daar dan  
  meestal naar het teken Schorpioen verwijst. Momenteel (afgelopen millennium)  
  wordt er tevens verband gelegd tussen het Oosterse sterrenbeeld Draak en het  
  Westerse sterrenbeeld Ram. Soms ook wel met het Westerse Xe-huis/Steenbok of  
  het Ego.  
   
  Hierover, en over de I Tjing-draken die bij de hexagrammen #1 .en. #2 genoemd  
  worden, valt nog veel te zeggen maar dat is voor een latere publicatie.  
     
  -1- DE HOORN  
   
  ..........HoornAfb.71  
     
  Hier gebruikt als symbool voor de Hoorn des Overvloeds en de toegangssleutel tot  
  het godenrijk.  
   
  ....................................................Kwan Yin met hoornAfb.72  
     
  Wat hier aangevangen wordt, reikt tot het hoogste gezag.  
   
  .....................................................hoorn-beerAfb.73  
     
  (Vgl. bijv. ook de hoorn die toegang geeft tot Ashgaard, het godenrijk der vikingen  
waarvan het Walhalla de bekendste afdeling is.) (67  
   
  ....................................................Heimdall met hoornAfb.74  
     
  Niet te verwarren met de 'horens'; symbool voor het voorwaarts strevende, of  
  de zgn. cuspen der huizen (logementen/herbergen) of tekens, welke eveneens  
horens genoemd worden en een 'aanvangssymboliek' vertegenwoordigen. (68)  
   
  Ook niet te verwarren met 'de hoorn' als symbool voor de Noordermaansknoop  
  (zie noot 92), die wel Drakenkop genoemd wordt. (Vgl. in dit geval bijv. #446.)  
   
  Hierbij kan dan nog opgemerkt worden dat de 'gehoornde' dierenriemtekens;  
  Ram, Stier en Steenbok, alle drie als zinnelijk ('horny') beschouwd worden en als  
  rituele offerdieren in diverse religies voor komen.   
   
  De Stier (os) vormt hierbij een uitzondering, omdat deze ook speciaal als heilig dier  
  vereerd wordt (India, Egypte). In de Joodse mystiek wordt er van uit gegaan dat de  
  schepping der wereld in het teken Stier plaatsgevonden heeft.  
     
  In de Griekse mythologie treffen we hier de Godin Demeter (//Ceres) aan, wiens  
  op handen gedragen dochter Kore (//Persephone) echter geroofd wordt door  
  overmacht en naar Pluto's onderwereld verhuisd....  
   
  ...demeter  
   
Afb.74a
   
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 1. Jiao. - 角 (Jiǎo) - verbonden aan Alpha Virginis ;  
  ....."De Eerste Ster van het Jiao Huis", beter bekend als Spica .  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The first lunar mansion (Horn) comprised the bright star Spica  
  ....(Alpha Virginis) and Zeta Virginis. Spica governed military matters and the generals,  
  ....while the second star governed law and justice."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."The Horn or Spike"  
  .....en als sterren "Alpha met Zeta Virginis". [= Spica en Heze]  
     
     
  .....Spica gaf de herfstexquinox aan en bevondt zich zodoende tegenover het  
  .....Lentepunt (0 graden Aries). Ook de oud-Egyptische kalender begon bij Spica.  
     
     
  .....In Arabische astrologie is Manzil Al Simak ; 'De Ongewapende' aan Spica verbonden.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Unarmed"  
  .....en als ster "Alpha Virginis".  
  .....Beschrijving: "Causes marital love, cures the sick, helps sailors but hinders journeys by land.  
  .....With Moon here, dig but do not marry or travel."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra Chitra; 'Helder Schijnend'.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Citra", Bright  
  .....als ster "Alpha Virginis"  
  .....en als symbool "a Lamp or Pearl"  
     
     
     
     
     
  -2- DE NEK  
     
  Algemeen gangbaar symbool voor het (collectief) onbewuste, het onverzettelijke.  
  Ook hier als zodanig gebruikt. (Vgl. o.a. de associaties met 'stierennek' en #315.)  
  Hierbij wordt bovendien de associatie met ziektes gemaakt.  
   
  ..............................verborgen lijnenAfb.75  
     
  Zo is het opmerkelijk dat C.G. Jung, de beroemde onderzoeker van het  
  on(der)bewuste, op hoge leeftijd overleed aan keelkanker. (Vgl. #303; dat  
  geïnterpreteerd kan worden als: 'beter zingen dan klagen over de gebreken van de  
  ouderdom'. Hiermee wordt dan verwezen naar de mogelijkheid om fysieke  
  overmacht tegemoet te treden met harmonie en zo althans de zwaarmoedige  
  stemmingen te overwinnen.)  
  Er is hier sprake van een gespannen verhouding tussen het persoonlijk-collectieve  
  (het onbewuste, bijv. de familie-geschiedenis) en het maatschappelijk collectieve  
(het grote onderbewuste) zodat familiebijeenkomsten, het clan-gebeuren,  
  onder deze omstandigheden als bijzonder ongunstig beschouwd worden.  
  Er zijn ook duidelijke verbanden met de chakra-leer, m.n. de 5e chakra.  
   
  ......................................Chinese buffelAfb.76  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 2. Kang. - 亢 (Kàng) - met Kappa Virginis; 'The First  
  .....Star of Neck', (Kang) en Iota Virginis (Syrma), Phi Virginis (Elgafar) en  
  .....Lambda Virginis (Khambalia) geassocieerd.  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."To the east of the Horn came the four stars of the second lunar mansion (Neck).  
  .....According to the Astronomical Chapters in the Suishu (Official History of the  
  .....Sui Dynasty), scintillation observed among these stars would forebode large number of the  
  .....population falling ill."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A Man's Neck"  
  .....en als sterren "Kappa met Iota en Upsilon Virginis".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is Manzil 13. Al Ghafr , 'The Covering', aan Syrma verbonden.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Covering"  
  .....en als sterren "Iota en Kappa Virginis".  
  .....Beschrijving: Favourable for extracting treasures, digging pits, helps divorce, discord,  
  .....the destruction of houses and enemies, and hinders travellers.  
  .....With Moon here, unfortunate for anything.  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 15. Swati. Su-Ati (sanskrit) 'Onafhankelijkheid'  
  .....die aan Alpha Boötis (Arcturus) verbonden is.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Svati", The Good Goer, or Sword  
  .....Een andere naam is "Nishtya", Outcast.  
  .....als ster "Alpha Boötis".  
  .....en als symbool "a Coral Bead, Gem, or Pearl.  
     
     
     
     
     
  - 3- HET FUNDAMENT, ook wel WORTELS genoemd.  
   
  ......................................................alchemistische bodemAfb.77  
     
  Algemeen symbool voor vloer, bodem, ondergrond, het lage en ook hier als  
  zodanig gebruikt. (Vgl. bijv. #576)  
  Het zich boven de bodem verheffen (varen of vliegen) wordt onder deze  
  omstandigheden als gevaarlijk beschouwd, want 'in aanraking komen met de bodem'  
  is juist aan de orde.  
   
  ........Terugtocht in de bergenAfb.78  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 3. Di - 氐 (Dǐ) - verbonden aan Alpha2 Librae ; 'The  
  .....First Star of Root' (Zuben Elgenubi), Iota Librae, Gamma Librae (Zubenelakrab)  
  .....en Beta Librae (Zubenelschemali).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."Next came the four stars of the third lunar mansion Di (Roots).  
  .....When the last two stars of Di (i.e. Alpha and Beta Librae) appeared bright and large they  
  .....would bring peace to the country but, when they scintillated, many could be expected to be  
  .....enlisted into forced labour."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."Bottom"  
  .....en als sterren "Alpha met Beta Librae".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is Manzil 14. Al Jubana ; 'The Claws', aan Zuben Elgenubi en  
  .....Zubenelschemali verbonden.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Claws"  
  .....en als sterren "Alpha en Beta Librae ".  
  .....Beschrijving: "Hinders journeys and marriages, harvests and merchandise,  
  .....favourable for redemption of captives.  
  .....With Moon here, buy cattle but do not navigate."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 16. Visakha ; 'Gevorkt',  
  .....ook bekend als rādhā; 'The Gift'. Verbonden aan Alpha Librae (Zuben Elgenubi),  
  .....Beta Librae (Zubenelschemali), Gamma Librae (Zubenelhakribi) en Iota Librae.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Visakha"  
  .....en als ster "Alpha Librae"; 'Branched'  
  .....met als symbool "a Decorated Gateway"  
     
     
     
     
     
  - 4- DE KAMER  
   
  .....................................................alchemistische vogelAfb.79  
     
  Hier symbool voor het innerlijk, de maag, de keuken en moederschap.  
Ook wel 'Het Grote Offer' genoemd. (Vgl. bijv. #37,.. 371 t/m 6 )  (69)  
  Niet te verwarren met 'de linker buik(holte)' waar naar verwezen wordt in #364.  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 4. Fang. - 房 (Fáng) - aan Pi Scorpii ; 'The  
  .....First Star of Room' (Fang) verbonden. Met Rho Scorpii (Iklil), Delta Scorpii (Dschubba),  
  .....Beta¹ Scorpii en Beta² Scorpii (Acrab).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The fourth lunar mansion Fang (Chamber), the fifth lunar  
  .....mansion Xin (Heart) and the sixth lunar mansion Wei (Tail) together form the Scorpion.  
  .....The four stars of Fang represented the Prime Minister and his Deputy, and the  
  .....Commander-in-Chief of the army and his second in command."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A Room or House"  
  .....en als sterren "Pi met Beta, Delta, en Rho Scorpii".  
  .....met de vermelding dat deze sterren verbonden werden met het kweken van zijderupsen.  
     
     
  .....In Arabische astrologie is Manzil 15. Iklil al Jabhah ; 'The Crown of the Forehead'  
  .....aan Acrab en Dschubba verbonden.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Crown of the Forehead"  
  .....en als sterren "Beta met Delta en Pi Scorpii".  
  .....Beschrijving: "Improves misfortune, makes love durable, strengthens buildings and helps  
  .....seamen.  
  .....With Moon here, build, sow, plant, navigate but do not marry."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 17. Anuradha ; 'Vonk Volger',  
  .....met Beta Scorpii (Acrab), Delta Scorpii (Dschubba) en Pi Scorpii.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Anuradha"; Propitious or Successful  
  .....met als ster "Delta Scorpii".  
  .... en als symbool "a Row or Ridge".  
     
     
     
     
     
  - 5- HET HART  
   
  ....................................................alchemistische delingAfb.80  
     
  Hier symbool voor overmatige ambitie en vaderschap, zowel als de noodzaak  
  (en kunst) tot besnoeien ten gevolge van deze daadkrachtige voortvarendheid.  
   
  Niet te verwarren met de talloze andere symbolische betekenissen van het hart,    
  waaraan ook in latere publicaties nog enige aandacht besteed zal worden.  
   
  (Vgl. bijv. #55, waarbij nog opgemerkt kan worden dat 'het middaguur' de  
  hoogste positie is van de zon; associërend met het objectief/maatschappelijke.)  
   
  .......bamboe kappenAfb.81  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 5. Xin. - 心 (Xīn) - verbonden aan Sigma Scorpii (Alniyat)  
  .... 'The First Star of Heart' , Alpha Scorpii (Antares) en Tau Scorpii (Paikauhale, was Alniyat).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."Xin comprised three stars with the bright star Antares at the centre.  
  .....Antares was reserved for the emperor and the stars next to it the Crown Prince and  
  .....the princes."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."The Heart"  
  .....en als sterren "Sigma met Alpha en Tau Scorpii".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is Manzil 16. Al Kalb ;'The Heart', verbonden aan Antares .  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Heart"  
  .....en als ster "Alpha Scorpii".  
  .....Beschrijving: "Causes discord, sedition, conspiracy against princes and rulers, and  
  .....revenge from enemies, but frees captives and helps building.  
  .....With Moon here, plant, sow, travel and go to war."  
     
     
 

.....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 18. Jyeshtha ; 'De oudste'.

 
  .....Met Alpha Scorpii (Antares), Sigma Scorpii and Tau Scorpii (Alniyat).  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Jyestha", Oldest  
  .....met als ster "Alpha Scorpii".  
  .....en als symbool "a Pendant Ear Jewel".  
     
     
     
     
     
  - 6- DE STAART  
   
  .....................................................alchemistisch lamAfb.82  
     
  Is zowel een algemeen gangbaar symbool voor 'het laatste stukje van...',  
  als symbool voor hetgeen terug-getrokken of ingetrokken kan worden (vgl. #33).  
  Hier, bij de staart van de Draak, duidt het m.n. op 'verborgen schatten'; de zich  
  nog in de vertrekken van de moeder bevindende toekomstige erfgenaam.  
  (Vgl. bijv. #143,. #26,. #406.)  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 6. Wei.- 尾 (Wěi) - verbonden aan Mu¹ Scorpii,  
  .....Mu² Scorpii (Pipirima), Zeta2 Scorpii (Grafias), Theta Scorpii (Sargas),  
  .....Upsilon Scorpii (Lesath), en Lambda Scorpii (Shaula).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The nine stars of the sixth lunar mansion Wei represented  
  .....the empress and the imperial concubines. The Astronomical Chapters of the Suishu say  
  .....that when these stars looked small and dim the empress could be expected to suffer  
  .....from some serious illness."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."The Tail"  
  .....en als sterren "Mu met Epsilon (Wei/Larawag), Zeta, Eta, Theta, Iota (Apollyon),  
  .....Kappa (Girtab), Upsilon en Lambda Scorpii".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 17. Al Shaulah ; 'The Sting' met Shaula en  
  .....Lesath.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Sting"  
  .....en als sterren "Lambda met Upsilon Scorpii".  
  .....Beschrijving: "Helps in besieging cities, taking towns, driving men from their places,  
  .....destruction of seamen and captives.  
  .....With Moon here, buy cattle, hunt but do not marry."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 19. Mula ; 'De Wortel'. Met Epsilon Scorpii  
  .....(Larawag), Eta Scorpii, Theta Scorpii (Sargas), Kappa Scorpii (Girtab),  
  .....Lambda Scorpii (Shaula), Mu Scorpii en Nu Scorpii (Jabbah).  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Mula", The Root  
  .....en "Vicritau", the Two Releasers [bringing release from lingering diseases].  
  .....als ster "Lambda Scorpii".  
  .....en als symbool "a Lions Tail"  
     
     
     
     
  - 7- DE WANKORF, later DE (MEST)MAND genoemd.  
   
  .....................................................alchemistische zeefAfb.83  
     
  Hier symbool voor de twijfelachtige waarde van uitschot en restanten.  
  (Vgl. bijv. #482; herberg 7 bevindt zich ongeveer tegenover herberg 22; 'De Bron'.)   
(70)  
   
  .........................................................klagende kikkersAfb.84  
     
  'Abend für Abend  
    klagt auf den Feldern ringsum  
    das Heer der Frösche  
    und es steigt das Wasser  
    obwohl doch kein Regen fiel'  
     
(71)  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 7. Ji. - 箕 (Jī) - verbonden aan Gamma Sagittarii  
  .....(Alnasl), Delta Sagittarii (Kaus Medius) en Epsilon (Kaus Australis).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The last lunar mansion in the Eastern Palace was the seventh  
  .....lunar mansion Ji (Basket), comprising the four stars Gamma, Delta, Epsilon and  
  .....Eta Sagittarius. These stars were carefully watched for signs of movements of foreign troops  
  .....along the border."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A Sieve"  
  .....en als sterren "Gamma met Delta en Epsilon Sagittarii en [B]eta Telescopium".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 18. Al Na'am ; 'The Ostriches' met Ascella en  
  .....Nunki.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Ostriches"  
  .....en als sterren "Zeta met Sigma, Tau en Phi Saggittarii".  
  .....Beschrijving: "Helps the taming of wild beasts, strengthening of prisons, destroys the wealth  
  .....of societies and compels a man to come to a certain place.  
  .....With Moon here, build, ask for favours but do not marry.."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 20. Purva Ashadha ; 'Eerste onoverwinnelijke',  
  .....met Delta Sagittarii (Kaus Medius), Epsilon Sagittarii (Kaus Australis) en Zeta-Sagittarii  
 

.....(Ascella).

 
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Purva Ashadha"; The Former Unconquered  
  .....met als ster "Zeta Saggittarii".  
  .....en als symbool: "an Elephant's Tusk, or, together with the next asterism, a Bed."  
     
     
     
     
     
  De herbergen 14 t/m 8 worden 'SCHILDPAD' genoemd.  
     
   
  ......................................Schildpad krijgerAfb.85  
     
  De schildpad is een algemeen symbool voor ervaringskennis, afnemende  
  levenskracht, ouderdom, de traagheid van de stof, de onder de vorm verborgen  
  liggende inhoud, spreekbuis van het goddelijke, orakel, het kostbare, geld.  
  Hier ook symbool voor winter, het Noorden.  
     
     
  - 8- DE LEPEL  
   
  ................................................alchemistische dauwschalenAfb.86  
     
  Hier symbool voor hetgeen vloeibare waarden over kan brengen.  
(Vgl. bijv. #51: '...verliest niet lepel en wijn'.) (72)  
   
  .........................alchemilla vulgarisAfb.86a  
   
  De bladeren van vrouwenmantel golden bij westerse alchemisten als de ideale  
  plantaardige 'schalen' om hemelse zegening (dauw) op te vangen.  
   
  Associeert ook met de Noordelijke Lepel; de sterren constellatie rondom de poolster  
  waar de Chinese cultuur van oudsher een bijzondere waarde aan toe kent. In het  
  Westen heeft deze poolconstellatie ook religieuze betekenis (Kelten) en wordt  
  wel 'het Steelpannetje', 'Ploeg' of 'Dipper' genoemd.  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
 

.....In de Chinese traditie is dit Xiu 8. Dou. - 斗 (Dǒu) - verbonden aan Phi Sagittarii

 
  .....('The First Star of Dipper'), Lambda Sagittarii (Kaus Borealis), Mu Sagittarii (Polis),  
  .....Sigma Sagittarii (Nunki), Tau Sagittarii en Zeta Sagittarii.  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The Northern Palace began with the eighth lunar mansion Nandu  
  .....(Southern Ladle) that looks like a miniature replica of the Plough. Comprising six stars in  
  .....Sagittarius, this lunar mansion told the personal fortune of the emperor as well as other  
  .....important impending events. The Astronomical Chapters of the ]inshu say: 'When the stars of  
  .....(Nan)dou appear very bright they indicate that the reign will be peaceful and that conferment  
  .....of titles and dispensation of emoluments will proceed without interruption.' At the same time  
  .....those of the Suishu say: 'Pointed rays and scintillation observed among these stars would  
  .....sadden the emperor and presage war, migration of the population and a minister being  
  .....removed from his office."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A Ladle or Measure"  
  .....en als sterren "Phi met Lambda en Mu Sagittari".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 19. Al Baldah. ('The City or District') met Albaldah.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The City or District"  
  .....en als ster "Pi Sagittarii" (Albaldah).  
  .....Beschrijving: Favourable for harvest, gain, buildings, and travellers, but causes divorce.  
  .....With Moon here, take medicine, navigate and put on new clothes.  
     
     
 

.....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 21. Uttara Ashadha. ('Volgende

 
  .....onoverwinnelijke'). Met Zeta Sagittarii (Ascella) en Sigma Sagittarii (Nunki).  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Uttara Ashadha", The Latter Unconquered.  
  .....met als ster "Delta Sagittarii" (Kaus Media).  
  .....en als symbool hetzelfde als de vorige sterrengroep.  
     
     
     
     
     
  - 9- DE OSSENHOEDER  
   
  .....................................................alchemistische ossehoederAfb.87  
     
  Symbool voor beheerverantwoordelijkheid/losbandigheid en de problematiek van  
liefde en jaloezie. (Bijv. #54,. #546.). (73)  
   
  .....................................................alchemistisch gescheidenAfb.88  
     
  Niet te verwarren met de os als symbool van levenskracht zoals we dat bijv. in  
  Zen-literatuur en bij de Egyptenaren tegen komen.  
   
  ...............................................Chinese ossehoederAfb.89  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 9. Niu. - 牛 (Niú) - met Beta Capricorni ; 'The First Star  
  .....of Ox', (Dabih), Alpha² Capricorni (Algidi, Giedi Secunda), Alpha Capricorni (Giedi Prima),  
  .....Xi² Capricorni, Pi Capricorni (Oculus), Omicron Capricorni, Rho Capricorni (Bos) en  
 

.....Nu Capricorni (Alshat).

 
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."Next came the ninth lunar mansion Qianniu (Cowherd),  
  .....comprising six rather faint stars in Capricornus. The Cowherd governed gates, bridges,  
  .....cattle and horses."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."The Ox"  
  .....en als sterren "Beta met Alpha, Nu, Omikron, Pi en Rho Capricorni".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 20. Al Sa'd al Dhabih ; 'The Lucky One of The  
  .....Slaughterers' met Giedi Prima en Dabih.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Lucky One of The Slaughterers"  
  .....en als sterren "Alpha met Beta Capricorni".  
  .....Beschrijving: "Helps the escape of servants and captives and the curing of diseases.  
  .....With Moon here, take medicine, travel, but do not lend money or marry."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 22. Abhijit ; 'Overwinnend'. Met Alpha Lyrae  
  .....(Vega), Epsilon Lyrae (the Double Double) en Zeta Lyrae.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Abhijit", Victorious.  
  .....met als ster "Alpha Lyrae".  
  .....en als symbool "a Triangle or Three-Cornered Nut".  
  .....[Deze sterrengroep wordt daar vooral bij uurhoekastrologie gebruikt.]  
     
     
     
     
  -10- DE MAAGD  
   
  .....................................................alchemistische bruidskistAfb.90  
     
  Symbolisch grotendeels vergelijkbaar met hetgeen in het Westen aan het  
  sterrenbeeld Maagd, het VIe huis en de vaste ster Spica toegeschreven wordt.  
  Bijv. ongeluk in de persoonlijke liefde, zorg voor hygiëne, -voeding en hulpmiddelen,  
  en de aanwezigheid van onvermoede waarden inclusief bruidsschat.  
  Vgl. bijv. #252,. #253,. #323,. #325,. #362,. #365.  
   
  ........Chinese buffelherderAfb.91  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 10. . - 女 (Nǚ) - met Epsilon Aquarii ; 'The First  
  .....Star of Girl' (Albali), Mu Aquarii (Albulaan), 4 Aquarii, 5 Aquarii en 3 Aquarii.  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."Then followed the tenth lunar mansion Xunu (Maid-in-Waiting),  
  .....consisting of four faint stars in Aquarius and governing marriages and the textile industry."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A Woman"  
  .....en als sterren "Epsilon met Mu en Nu Aquarii".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 21. Al Sa'd al Bula ; 'The Good Fortune of the  
  .....Swallower', met Albali.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Good Fortune of The Swallower"  
  .....en als sterren "Mu met Nu Aquarii".  
  .....Beschrijving: "Causes divorces, liberty of captives and heals the sick.  
  .....With Moon here, marry, sow, take medicine and lead an army."  
     
     
 

.....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 23. SHRAVANA ; (Gehoor). Met

 
  .....Alpha Aquilae (Altair), Beta Aquilae (Alshain) en Gamma Aquilae (Tarazed).  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Good Fortune of The Swallower"  
  .....met als ster "Alpha Aquilae".  
  .....en als symbool "a Trident".  
     
     
     
     
     
  -11- DE LEEGTE  
   
  ....................................................alchemistisch paard in winterAfb.92  
     
  Hier symbool voor kou, eenzaamheid, dood, conservering, (nacht)vorst e.d.  
Niet te verwarren met 'vrij van hartstochten'. (74)  
   
  De eraan verbonden symboliek is zo uitgebreid dat ik me hier maar beperk tot  
  verwijzing naar de #474,. #30 en. #305 !  
   
  .....symbolisch zwaardAfb.93  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 11. Xu. - 虛 (Xū) - met Beta Aquarii ; 'The First Star  
  .....of Emptiness' (Sadalsuud) en Alpha Equulei (Kitalpha).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The next three lunar mansions extended from Aquarius to  
  .....Pegasus and should be of special interest to the architect and the civil engineer. The eleventh  
  .....lunar mansion Xu (Wilderness) governed temples and places of worship (...)."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."Void"  
  .....en als ster "Beta Aquarii".  
     
  .....  
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 22. Al Sa'd al Su'ud ; 'The Luckiest of the Lucky'  
  .....met Sadalsuud.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Luckiest of the Lucky"  
  .....en als sterren "Beta met Xi Aquarii".  
  .....Beschrijving: "Gives marital happiness, victory of soldiers but prevents the execution  
  .....of government.  
  .....With Moon here, build, marry, make friends and travel."  
     
     
 

.....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 24. Dhanishta/Shravishtha ; 'Meest

 
  .....Begunstigde', met Alpha Delphini (Sualocin) en Delta Delphini (Rotanev).  
  .....  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Shravishtha", Most Favourable  
  .....met als ster "Beta Delphini".  
  .....en als symbool "a Drum or Tabor".  
     
     
     
     
     
  -12- DE NOK  
   
  ....................................................alchemistische nokAfb.94  
     
  Symbolisch grotendeels gelijk aan #28; 'De Nokbalk'. De nadruk ligt nu echter op  
  overbelasting van het lichaam ten gevolge van voortijdige krachtsinspanning.  
  Ook 'koorts' en dan m.n. bij ontstekingen in de bovenkamers, de hoofdholten.  
  (Vgl. bijv. #304.)  
  Op alledaags niveau verwijst dit naar 'nokken' in de betekenis van 'inpakken  
  en wegwezen' omdat een hoog niveau niet onbeperkt volgehouden kan worden.  
   
  .......................................Japanse nokAfb.95  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 12. Wei.- 危 (Wēi) - met Alpha Aquarii ; 'The First  
  .....Star of Rooftop' (Sadalmelik), Theta Pegasi (Biham) en Epsilon Pegasi (Enif).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."the twelfth lunar mansion Wei (Rooftop) governed markets and  
  .....house-building, (...)."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."Steep or Danger"  
  .....en als sterren "Alpha Aquarii met Epsilon en Theta Pegasi".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 23. Al Sa'd al Ahbiyah ; 'The Lucky Star of Hidden  
 

.....Things Or Hiding Places', met Sadalachbia en Sadalmelik.

 
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Lucky Star of Hidden Things Or Hiding Places"  
  .....en als sterren "Gamma (Sadalachbia) met Alpha (Sadalmelik), Zeta (Sadaltager),  
  .....Eta (Hydria)en Pi Aquarii" (Seat).  
  .....Beschrijving: "Favourable for besieging and revenge, destroys enemies, causes divorces,  
  .....helps prisons and buildings, hastens messengers, hinders childbirth and hinders the action  
  .....of the body.  
  .....With Moon here, unfortunate for everything except taking medicine."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 25. Shatabhisha ; 'Honderd genezers  
  .....concentrerend' met Gamma Aquarii (Sadalachbia).  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Catabhishaj", The Hundred Physician.  
  .....met als ster "Lambda Aquarii" (Hydor).  
     
     
     
     
     
  -13- HET HUIS, ook wel HET BRANDEND HUIS genoemd.  
   
  ....................................................alchemistische vuurtorenAfb.96  
     
  Als 'vuurtoren' staat dit symbool voor de plaats waar zichtbare offers gebracht  
  worden. Tevens duidt dit het lichaam aan als huis van de ziel. Niet te verwarren  
  met de symboliek van herberg 4. (Vgl. bijv. #59. en. #7.)  
   
  ...............................................................confusiaans heersenAfb.97  
     
  'Heers door het geven van het morele voorbeeld'  
  (Uit: De gesprekken van Confusius)  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 13 Shi. - 室 (Shì) - met Alpha Pegasi (Markab) en  
  .....Beta Pegasi (Scheat).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."(...) and the thirteenth lunar mansion Yingshi (Encampment)  
  .....concerned the arsenal as well as the department of public works."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A House"  
  .....en als sterren "Alpha met Beta Pegasi".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 24. Al Fargh al Mukdim ; 'The Fore-spout of The  
 

.....Water-bucket' met Scheat en Markab.

 
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Fore-spout of The Water-bucket"  
  .....en als sterren "Beta met Alpha Pegasi".  
  .....Beschrijving: "Causes union, health of captives, and destroys buildings and prisons.  
  .....With Moon here, plant, sow, bargain, marry but do not navigate.."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 26. Purva Bhadrapada ; 'De eerste van de  
  .... gezegende voeten' met Alpha Pegasi (Markab) en Beta Pegasi (Scheat).  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Purva Bhadra-Pada", The Former Beautiful,  
  .....Auspicious, or Happy Feet.  
  .....met als ster "Beta Pegasi".  
  .....en als symbool "a Couch".  
     
     
     
     
     
  -14- DE MUUR  
   
  .....................................................alchemistische muurschatAfb.98  
     
  Hier symbool voor de plaats waar cultuurschatten en hoogwaardige kennis  
  opgeslagen zijn. Tevens algemeen symbool voor opslagplaats/begrenzing  
  van persoonlijke waarden. Kluis = afscheiding(swand), partitie.  
  Niet te verwarren met de muur van  #116,. #406,. #134 e.d. die eerder in verband  
  gebracht wordt met Saturnus; de symbolische begrenzer van de gehele  
  persoonlijkheidssfeer.  
     
  'Ik richt mijn blik  
   op straten en stegen van het dorp;  
   Van tien huizen  
   zijn er acht of negen armoedig.  
   De noordenwind  
   blaast scherp als een zwaard;  
   Hun katoenen lompen   
   bedekken amper hun botten.  
     
    Om te verbranden  
    hebben zij alleen stro en sprokkelhout;  
    Dof zitten zij daar  
    en wachten 's nachts op de morgen.  
    Nu eerst besef ik   
    hoe zwaar het lot kan zijn  
    In de harde winter voor hen  
    die het land bebouwen.'  
 
Bo Juyi (722-846 CE)
 
   
  .........................................sleutelloosAfb.99  
     
  .......Zen-kluisAfb.100  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 14. Bi. - 壁 (Bì) - met Gamma Pegasi ; 'De eerste ster  
  .....van Muur' (Algenib) en Alpha Andromedae (Alpheratz).  
  .....Resp. 'de flank' en 'de navel van het paard' (Pegasus, waarmee Andromeda bevrijd wordt).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The fourteenth lunar mansion Dongbi (Eastern Wall) comprised  
  .....the two stars Gamma Pegasus and Alpha Andromeda and governed libraries and literary  
  .....works."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A Wall or Partition"  
  .....en als sterren "Gamma met Delta Pegasi (Sirrah) [en] = Alpha Andromedae".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 25. Al Fargh al Thani ; 'De tweede, of lagere  
  .....tuit van de water-emmer', met Algenib en Alpheratz.  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Second, Or Lower Spout [of The Water-bucket]".  
  .....en als sterren "Gamma met Delta Pegasi [en] = Alpha Andromedea".  
  .....Beschrijving: "Increases harvests, revenues, gain, heals infirmities, hinders building,  
  .....upholds prisons, causes danger to seamen and destruction of enemies.  
  .....With Moon here, marry, take medicine, pursue business but do not travel or lend money."  
 

 

 
 

 

 
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 27. Uttara Bhadrapada ; 'De volgende  
  .....gezegende voeten', met Gamma Pegasi (Algenib) en Alpha Andromedae (Alpheratz).  
  .....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Uttara Bhadra-Pada", The Latter Beautiful Feet.  
  .....met als ster "Gamma Pegasi".  
  .....Met hetzelfde symbool als de vorige sterrengroep.  
     
     
     
     
     
  De herbergen 21 t/m 15 worden 'TIJGER' genoemd.  
     
   ..............................................scherpte door DaliAfb.101  
     
  De tijger is een algemeen symbool voor jagen en de middelbare leeftijd.  
  Hier ook symbool voor de herfst en het Westen. Er wordt tevens naar gerefereerd  
  i.v.m. diens uiterlijk; de gestreepte huid. De scherpe onderscheidbaarheid tussen  
  zwart en geel, tussen licht en duister. (Vgl. bijv. #26,. #75,. #10,. #274 .en. #495.)  
     
     
  -15- Schrijlings, ook wel LAARS of schoenzool genoemd.  
   
  ......schrijlings landschapAfb.102  
     
  Algemeen symbool voor machtspotentieel en machtsuitoefening over anderen.  
  Vergelijkbaar met het Westerse symbool 'de laars' en met het ruimere (Engelstalige)  
  'boot' en 'booty'.  
  (Arbeid in de leerbewerking en de aanverwante nijverheid gaf in Oost én West van  
  oudsher een bijzondere status aan: van laag allooi.)  
  Vgl. ook #341,. #431,. #36,. #366,. #533 .en. #54  
   
  ...................................................schrijlings door KurosawaAfb.103  
   
  ....................................................alchemistisch gelaarsdAfb.104  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 15. Kui. - 奎 (Kuí) - met Eta Andromedae en  
  .....Beta Andromedae (Mirach).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The Western Palace began with the fifteenth lunar mansion Kui  
  .....(Stride), comprising 16 stars forming a loop in Andromeda and Pisces. Besides governing the  
  .....canals and waterways, this lunar mansion also indicated the strength of the armed forces in  
  .....the service of the emperor."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."The Man Striding or the Striding Legs"  
  .....en als sterren "Beta Andromedae".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 26. Al Batn al Hut ; 'The Belly Of The Fish',  
  .....met Mirach.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Belly Of The Fish.".  
.....en als ster "Beta Andromedea".  
.....Beschrijving: "Increases harvest and merchandise, helps travellers through danger,  
.....strengthens prisons and causes marital happiness and loss of treasure.  
.....With Moon here, travel and take purgatives."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 28. Revati ; 'Prosperous', met Zeta Piscium  
  .....(Revati).  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Revati"; Rich  
.....met als ster "Zeta Piscium" (Revati)  
.....en als symbool "a Drum or Tabor".  
     
     
     
     
     
  -16- DE TERP  
   
  ....................................................alchemistische terpAfb.105  
     
  Symbool voor harmonieuze groepsverzamelingen en toevluchtsoord.  
  (Vgl. bijv. #13 .en. #532 .maar ook. #54 .en .#29.)  
   
  ......Chinese terp schilderingAfb.106  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 16. Lou. - 婁 (Lóu, Leu or Low) - met Beta Arietis ;  
  .....'The First Star Of Bond' (Sheratan), Gamma Arietis (Mesarthim) en  
  .....Alpha Arietis (Hamal).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The sixteenth lunar mansion Lou (Lasso) found in Aries  
  .....governed the rearing of cattle, among other functions."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."The Train of a Garment"  
  .....en als sterren "Beta met Alpha en Gamma Arietis".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 27. Al Sharatain ; 'The Two Signs',  
  .....met Sheratan en Mesarthim.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Two Signs".  
.....en als sterren "Beta met Gamma Arietis".  
.....Beschrijving: "Causes discord and journeys.  
.....With Moon here, buy cattle, plant and take voyages.  
.....This mansion is now considered to begin the series."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 1. Ashwini ; 'Paardenvrouw', met  
  .....Sheratan en Mesarthim.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Asvini". The Horsemen  
.....met als ster "Beta Arietis".  
.....en als symbool "a Horse's Head".  
     
     
     
     
     
  -17- DE MAAG, ook wel HEMELSE GRAANSCHUUR genoemd.  
   
  .....................................................alchemistische maagAfb.107  
     
  Meestal afgesloten opslagplaats van de (graan)oogst.  
  Hetzij materieel, hetzij ideëel. (Vgl. bijv. #45.)  
   
  ......hemelse gouden regen door KlimtAfb.108  
     
(75)  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 17. Wei. - 胃 (Wèi) - met 35 Arietis (Botein).  
     
  Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The seventeenth lunar mansion Wei (Stomach), also found in  
  .....Aries, governed warehouses and granaries."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."Belly"  
  .....en als sterren "35 (Botein) met 41 (Bharani), 33 en 39 Arietis (Lilii Borea)".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 28. Al Butain ;'The Belly', met Botein.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Belly".  
.....en als sterren "Delta met Epsilon Arietis" (ook Botein) .  
.....Beschrijving: "Helps the finding of treasures and retaining of captives.  
.....With Moon here, buy and sell but avoid the sea."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 2. Bharani ; 'De Kiemdrager', met Botein,  
  .....35 Arietis, 39 Arietis en 41 Arietis.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Bharani". Bearer  
.....met als ster "35 Arietis".  
     
     
     
     
     
  -18- DE PLEIADEN  
   
  ....................................................alchemistisch onduidelijk bont gezelschapAfb.109  
     
  Algemeen symbool voor in meer of mindere mate zichtbare kleine sterren  
  die gekleurd zijn. (De actuele locatie van deze sterrengroep is nogal veranderd  
  t.o.v. de locatie in de tijd dat deze symboliek ontstond). Duidelijk te onderscheiden  
  kleuren worden als relatief gunstig beschouwd. Er is tevens een associatie met  
  invasies (vgl. bijv. #155).  
   
  Niet te verwarren met de 'schemerende sterren' waar sprake van is bij #553,  
  welke associëren met het sterrenbeeld zonder duidelijke vaste ster: Vissen.  
(76)  
   
  ......................................................PlejadenAfb.110  
     
  Om eens wat alledaagse voorbeelden te geven: hieronder vallen zowel brillen  
  (de naam is afgeleid van de mineralengroep Beryl), als roodborstjes. Zowel  
  glas-in-lood ramen als 'Windows' - leerlingen en verkenningsvliegtuigen.   
   
  Voor Hindoestanen is dit 'De Vlam' van de vuurgod Agni. Ook geassocieerd  
  met het feest der lampen (lantaarns in Japan).  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 18. Mao - .昴 (Mǎo) - met 17 Tauri (Electra) Alcyone.  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The Pleiades constituted the eighteenth lunar mansion Mao  
  .....(Stopping Place). The Astronomical Chapters of the ]inshu say the following about this lunar  
  .....mansion. When the stars of Mao are bright there will be peace and calm in prisons  
  .....throughout the country. When all the other six stars match the largest star in brightness  
  .....heavy floods are presaged. If all seven stars look yellow there will be large-scale  
  .....mobilization of soldiers. The disappearance of one of the stars presages mourning for  
  .....soldiers killed in action. Glittering or scintillation of the stars foretells the imprisonment of  
  .....high-ranking officials and funeral rituals. If they look large and glittering violently as if they  
  .....are leaping up and down they presage that the northern and Western tribal people are on  
  .....the warpath."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."The Constellation"  
  .....en als ster "Eta Tauri" (Alcyone).  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 1. Al Thurayya ; 'The Many Little Ones', met  
  .....Alcyone.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Many Little Ones"  
.....en als ster "Delta Tauri" (Hyadum II).  
.....Beschrijving: "Profitable to sailors, huntsmen and alchemists  
.....With Moon here in the case of an election, plant and sow but do not marry or travel by water."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 3. Krittika ; 'Snijder', gepersonificeerd als  
  .....de verzorgsters van Kārttikeya, een zoon van Shiva. Met Alcyone; generaal van de  
  .....Hemelse Legers.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Krittika". The General of the Celestial Armies  
.....met als ster "EtaTauri".  
.....en als symbool "a Flame or Razor".  
     
     
     
     
     
  -19- HET VANGNET  
   
  .....................................................alchemistisch vangnetAfb.111  
     
  Algemeen symbool voor het vangen èn door laten glippen van wild.   
  De militaire leider 'Tsan' (Orion in China) van maanhuis 21 zwaaide dit net  
  boven zijn hoofd rond. In de Mesopotaamse scheppingsmythe gebruikt  
  de god Marduk deze sterrengroep (de 'Hyaden') als een boemerangachtig  
  wapen. (Vgl. bijv. #75,. #85. en. #33.)  
(77)  
   
  ......tijgerhartAfb.112  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 19. Bi - 畢 (Bì) - met Epsilon Tauri (Ain). Arabisch  
  .....voor 'oog', ook Oculus Boreus genoemd.  
  .....Met Delta3 Tauri (Cleeia), Delta1 Tauri (Hyadum II), Gamma Tauri (Hyadum I),  
  .....Alpha Tauri (Aldebaran), Theta Tauri (Chamukuy),  
  .....71 Tauri en Lambda Tauri (Pectus Tauri) oftewel 'Stieren Borst'.  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The nineteenth lunar mansion Bi (Net), comprising eight stars  
  .....in Taurus, had somewhat similar functions as Mao. It was observed to keep watch over the  
  .....tribal people, and when the moon entered this lunar mansion abundant rainfall would be  
  .....expected."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A Hand-net or Rabbit-net"  
  .....en als sterren "Alpha of Epsilon Tauri".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 2. Al Dabaran ; 'The Follower', met  
  .....Aldebaran.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Follower".  
.....en als ster "Alpha Tauri".  
.....Beschrijving: "Causes the destruction and hindrances of buildings, fountains, wells,  
.....gold mines, the flight of creeping things, and begets discord.  
.....With Moon here, pursue business, travel, marry and take medicine."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 4. Rohini ; 'De Rode', een naam van  
  .....Aldebaran, ook bekend als brāhmī.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Rohini". A Red Deer  
.....met als ster "Alpha Tauri".  
.....en als symbool "a Temple or Wagon"  
     
     
     
     
     
  -20- De SNAVEL, ook wel DE BEK  
  VAN DE (witte) SCHILDPAD genoemd.  
   
  ....................................................alchemistisch oordelenAfb.113  
     
  De symboliek is eveneens tweeledig.  
  Enerzijds: symbool voor waarheid-spreken van orakels en het gevaar van  
  waarheidsspreken dat niet vermeden kan worden.  
  (Vgl. bijv. #21. t.o.v.. #27,. #43 .en .#103)  
   
  .....................................................kop van witte tijgerAfb.114  
     
  Anderzijds: Symbool voor het oordelen over zwakkeren, met name in de  
  gerechtelijke sfeer zoals bij 'kinderbescherming'.  
   
  .....................................................Anubis bij een dodeAfb.115  
   
  ...............................................................voedingAfb.116  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 20. Zi - 觜 (Zī) - met Lambda Orionis (Meissa).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The twentieth lunar mansion Zuixi (Turtle Beak) consisted of  
  .....three stars in Orion and governed the arsenal and military supplies."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."The Beak or Pouting Lips"  
  .....en als sterren "Lambda en Phi Orionis".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 3. Al Hak'ah ; 'A White Spot.', met  
  .....Meissa.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "A White Spot".  
.....en als ster "Lambda met Phi Orionis".  
.....Beschrijving: "Helps the return from a journey, the instruction of scholars, building,  
.....and gives health and goodwill.  
.....With Moon here, begin war but do not sow or undertake any good."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 5. Mrigashirsha ; 'Hertenhoofd'. Met  
  .....Meissa (Lambda Orionis) en Phi Orionis.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Mrigasiras" ; 'The Head of the Stag'  
.....met als ster "Lambda Orionis".  
.....  
     
     
     
     
  -21- ORION  
   
  ...................................................................OrionAfb.117  
     
  Symbool voor massaexecuties en onthoofding. .(zie bijv.. #133..)  
  Wordt ook 'de gordel van Osiris' genoemd (vgl. bijv. #66).  
   
  In de Griekse mythologie pochte de jager Orion  
  dat hij alle wilde dieren kon doden.  
  De geschrokken aardegodin Gaia strafte hem voor deze arrogantie  
  door het teken Schorpioen aan de hemel te plaatsen  
  die hem in de hiel moest steken.  
   
  (Het sterrenbeeld Orion verdwijnt in het westen onder de  
   horizon wanneer Schorpioen in het oosten opkomt.)  
   
  ......schedelbergAfb.118  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 21. Shen. - 参 (Shēn) - met Zeta Orionis  
  .....(Alnitak) en Delta Orionis (Mintaka).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."Almost identical with the Hunter in Orion was the twenty-first  
  .....lunar mansion Shen (Investigator), one of the most conspicuous asterisms in the night sky.  
  .....Among other things, this lunar mansion revealed the loyalty and the ability of the military  
  .....generals."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."Three Side by Side"  
  .....en als ster "Delta Orionis".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 4. Al Han'ah ; 'A Brand or Mark', met  
  .....Alhena.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "A Brand or Mark".  
.....en als ster "Gamma Geminorum" (Alhena).  
.....Beschrijving: "Favourable for hunting, besieging towns, and the revenge of princes,  
.....destroys harvests and fruits, and hinders the operation of the physician.  
.....With Moon here, plough, sow, but do not travel."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 6. Ardra ; 'Fris groen' met Betelgeuse.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Ardra". Moist (vanwege diens stormachtige invloed).  
.....met als ster "Alpha Orionis" (Betelgeuse).  
.....en als symbool "a Gem".  
     
     
     
     
     
  De herbergen 28 t/m 22 heten 'VOGEL'.  
   
  .....................................................fenixAfb.119  
     
  Hier symbool voor emotionele uitingen, bloei van het leven.  
  Ook zomer en het Zuiden.   
  Niet te verwarren met de vogels van  #53, .#61 .en. #62.  
     
  -22- DE BRON  
   
  .......................................................alchemistische bronAfb.120  
     
  Hier symbool voor het reinigen van schuld(gevoel). (Vgl. bijv. #94.)  
  Niet te verwarren met de bronnen van bijv. . #4,. #20,. #27. en. #48  
  of de Keltische symboliek van bronnen als de woonplaats der goden.  
   
  .................................................reinigenAfb.121  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 22. Jing. 井 (Jǐng), met Mu Geminorum ; 'The First  
  .....Star of 'Well' (Tejat), Gamma Geminorum (Alhena), Nu Geminorum (Nucatai),  
  .....Xi Geminorum (Alzirr), Epsilon Geminorum (Mebsuta), 36 Geminorum,  
  .....Zeta Geminorum (Mekbuda) en Lambda Geminorum, Castor en Pollux.  
  .....  
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The Southern Palace began with the twenty-second lunar  
  .....mansion Dongjing (Eastern Well), comprising eight stars in Gemini. This lunar mansion  
  .....indicated the performance of the emperor, whether he was just and impartial."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A Well or Pit"  
  .....en als sterren "Alpha en Beta Geminorum" (Castor en Pollux).  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 5. Al Dhira ; 'The Forearm', met Castor en  
  .....Pollux.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Forearm".  
.....en als ster "Alpha met Beta Geminorum".  
.....Beschrijving: "Favourable for gain and friendship and for lovers, and destroys magistracies.  
.....With Moon here, travel and take medicine."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 7. Punarvasu ; 'Voorspoedig Weer',  
  .....ook bekend als Yamakau ('de Twee Wagens') met Castor (Alpha Geminorum) en  
  .....Pollux (Beta Geminorum).  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Punarvarsu". The Two Good Again  
.....met als ster "Beta Geminorum".  
     
     
     
     
     
  -23- GEESTEN, eigenlijk  
VOERTUIG DER SCHIMMEN (78)  
   
  ....................................................alchemistisch voertuig voor geestenAfb.122  
     
  Hier symbool voor de overwegend boosaardige invloed uit het verleden  
  (der voorvaderen), die desalniettemin met respect benaderd moeten worden;  
  symbolisch wordt dit wel voorgesteld als een wagen die een nevelwolk vervoert.  
  (Vgl. bijv. #386.)  
  Letterlijk betreft het de rusteloos rondspokende geest der hebzuchtigen,  
  die na het overlijden geen rust kunnen vinden.  
   
  Niet te verwarren met de gerespecteerde geesten der voorvaderen zoals we  
  die in formuleringen van de I Tjing aantreffen, welke zich in de tempels bevinden.  
  Het is de 'geest-vervoering', waarvoor bij #551 gewaarschuwd wordt.  
   
  We herkennen bij deze herberg ook de 'geesten die wel tot macht komen,  
  maar die we geen macht moeten verlenen', zoals in de TTT geformuleerd staat.  
  (Zie ook #76.)  
  Hieronder vallen o.a. oorlogs-trauma's en [pijnlijke herinneringen aan] als  
  boosaardig ervaren, betreurenswaardige, tegenwerking; de 'spinnen op je pad'.  
  Op een voor veel mensen dagelijks herkenbaar terrein, bevinden zich hier de  
  gevolgen van onmatig alcoholgebruik en andere verslavingen.   
   
  ......geestenAfb.123  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 23. Gui. - 鬼 (Guǐ) - met Theta Cancri ; 'First Star  
  .....Of Ghost', Eta Cancri, Gamma Cancri (Asellus Borealis), Delta Cancri (Asellus Australis).  
  .....Praesaepe (kluster).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."Next came the four stars of the twenty-third lunar mansion  
  .....Yugui (Ghost Vehicle). According to the Suishu, when its stars scintillated brightly heavy  
  .....taxes and forced labour would be expected and, when the stars seemed to move,  
  .....unhappiness among the population due to oppressive legislation would be expected."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."Spectre"  
  .....en als sterren "Phi met 44M en Eta Cancri".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 6. Al Nathrah ; 'The Gap or Crib', met  
  .....Praesaepe (kluster).  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Gap or Crib".  
.....en als ster "44 M Cancri".  
.....Beschrijving: "Causes love, friendship and society of fellow travellers, drives away mice,  
.....afflicts captives and causes their imprisonment.  
.....With Moon here, navigate."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 8. Pushya ; 'Voeding', met  
  .....(Asellus Australis) en Theta Cancri.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Pushya". A Flower  
.....met als ster "Delta Cancri".  
.....en als symbool "a Crescent on the Head of an Arrow"  
     
     
     
     
     
  -24- DE WILG  
   
  ....................................................alchemistisch bespat wordenAfb.124  
     
  Algemeen symbool voor tranen, verdriet, leed.  
  Ook wel beschouwd als bron van creativiteit.  
     
  'The wind tears a leaf from the willow tree;
 
  it falls lightly upon the water,
 
  and the waves carry it away.
 
  Time has gradually effaced a memory from my heart,
 
  and I watch the willow leaf drifting away on the waves.
 
  Since I have forgotten her whom I loved,
 
  I dream the day through in sadness,
 
  lying at the water's edge.
 
     
  But the willow leaf floated back
 
  under the tree,
 
  and it seemed to me
 
  that the memory could never be effaced  
  from my heart.'  
    Ouan Tsi (1007-1072 CE)    
     
     
   
  ......................................druppelende wilgAfb.125  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 24. Liu. - 柳 (Liǔ) - met Delta Hydrae (Mautinah) ; 'The  
  .....First Star Of Willow', Sigma Hydrae (Al Minliar al Shuja), Eta Hydrae (Minazal II),  
  .....Rho Hydrae (Minazal IV), Epsilon Hydrae (Ashlesha/Minazal III), Zeta Hydrae  
  .....(Hydrobius/Minazal V), Omega Hydrae en Theta Hydrae.  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The eight stars of the twenty-fourth lunar mansion Liu (Willow)  
  .....in Hydra made predictions concerning food and the kitchen. Brightness of the stars would  
  .....indicate ample supplies for the kitchen for the preparation of dishes capable of pleasing the  
  .....Epicurean."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  .....A Willow Branch"  
  .....en als ster "Delta Hydrae".  
  .....Waarbij ze opmerkt dat deze sterrengroep de planeten regeerde en vereerd werd  
  .....tijdens de zomerzonnewende als een embleem van onsterfelijkheid.  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 7. Al Tarf ; 'The Glance of the Lion's Eye', met  
  .....Alterf.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Glance of the Lion's Eye".  
.....en als ster "Lambda Leonis" (Alterf).  
.....Beschrijving: "Hinders harvest and travellers and causes discord.  
.....With Moon here, plant, build, marry, but do not travel."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 9. Ashlesha ; 'De Omarmer', met het 5  
  .....sterren kluster: Delta Hydrae, Epsilon Hydrae, Eta Hydrae, Rho Hydrae en  
  .....Sigma Hydrae (Minchir).  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Aslesha". The Embracer  
.....met als ster "Epsilon Hydrae" (Ashlesha).  
.....en als symbool "a Wheel".  
     
     
     
     
     
  -25- DE VOGEL  
   
  .....................................................alchemistische vuurvogelAfb.126  
     
  Hier symbool voor de gevaren bij overgangen voor zwakkeren,  
  vergelijkbaar met de strekking van #62.  
  Tevens het algemene symbool van de vuurvogel.  
  Deze herberg vormt het hart van het vogel-kwadrant.  
  Associaties in de richting van een roofvogel zijn ook vrij algemeen.  
   
  ......gevaarlijke overgangAfb.127  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 25. Xing. - 星 (Xīng) - met Alpha Hydrae ; Alphard,  
  .....'The First Star of Star', Tau1 Hydrae (Ukdah prima), Tau2 Hydrae (Ukdah secunda),  
  .....Iota Hydrae (Ukdah), 26 Hydrae, 27 Hydrae, HD 82477 en HD 82428. Regulus.  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The seven stars of the twenty-fifth lunar mansion Qixing  
  .....(Seven Stars) in Hydra governed clothing and embroideries, (...)."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A Star"  
  .....en als ster "Alpha Hydrae".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 8. Al Jabhah ; 'The Forehead', met  
  .....Regulus, Algieba, Adhafera en Al Jabhah.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Forehead".  
.....en als sterren "Alpha (Alphard) met Gamma (Algeiba), Zeta (Adhafera) en  
.....Eta Leonis (Al Jabhah)".  
.....Beschrijving: "Strengthens buildings, promotes love, benevolence, and help against enemies.  
.....With Moon here, sow, plant, release prisoners but take no purgatives."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 10. Magha ; 'De Grote''  
  .....met Regulus.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Magha"; The Mighty.  
.....met als ster "Alpha Leonis" (Alphard)  
.....en als symbool "a House".  
     
     
     
     
     
  -26- DE BOOG  
   
  ....................................................alchemistische triomfboogAfb.128  
     
  Hier symbool voor de triomfboog; het (presenteren van) succes en het  
  voorbereiden van geschenken.  
  Niet te verwarren met de boog waarmee (van onder af) pijlen geschoten  
  worden (vgl. #154,..#245,. #406,. #565,. #625).  
   
  .....Chinese boog waarbij kunstzinnige geschenken voorbereid wordenAfb.129  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is deze Xiu 26. Zhang. - 張 (Zhāng) - met Upsilon¹ Hydrae ;  
  .....(Zhang), 'The First Star Of Extended Net', Lambda Hydrae, Mu Hydrae, HD 87344,  
  .....Kappa Hydrae en Phi¹ Hydrae.  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."(...) the six stars in the twenty-sixth lunar mansion Zhang (Net),  
  .....also in Hydra, governed treasure and gems as well as food and beverages."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."A Drawn Bow"  
  .....en als ster "Upsilon Hydrae".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 9. Al Zubrah ; 'The Mane', met Zosma  
  .....en Coxa.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Mane".  
.....en als sterren "Delta met Theta Leonis" (Zosma en Chort/Chertan).  
.....Beschrijving: "Good for voyages, gain by merchandise, redemption of captives.  
.....With Moon here, plant, marry but do not navigate."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 11. Purva Phalguni ; 'Eerste Roodachtige',  
  .....met Zosma (Delta Leonis) en Chertan (Theta Leonis).  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Purva Phalguni". The Former Bad One.  
.....met als sterren "Delta Leonis".  
.....en als symbool "a Bed or Couch".  
     
     
     
     
     
  -27- DE VLEUGELS  
   
  ....................................................alchemistische vleugelsAfb.130  
     
  Hier symbool voor pracht en praal, presentatie van het jaarverslag (door de  
  regering), chronische ziekten en ontrouw.  
   
  Niet te verwarren met de vleugels van de draak of gans, (.#1. en. #53.).  
  Er is wél verband tussen  #361 en de zgn. '10-vleugels', die bij veel I Tjing  
  vertalingen verwerkt zijn in commentaren vanuit de veronderstelling dat ze  
  grotendeels van Confusius stammen.  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 27. Yi.- 翼 (Yì) - met Alpha Crateris ; 'The First Star  
  .....Of Wings" (Alkes), Gamma Crateris, Zeta Crateris, Lambda Crateris, Nu Hydrae (Pleura),  
  .....Eta Crateris, Delta Crateris (Labrum), Iota Crateris, Kappa Crateris, Epsilon Crateris,  
  .....HD 95808, HD 93833, Theta Crateris, HD 102574, HD 100219, Beta Crateris (Al Sharasif),  
  .....HD 99922, HD 100307, HD 96819, Chi1 Hydrae, HD 102620 (II Hya) en HD 103462.  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."The twenty-seventh lunar mansion Yi Ji (Wings) consisted of 22  
  .....stars in the constellation Crater. This lunar mansion governed music and theatrical plays  
  .....and forewarned about foreign relations, particularly with neighbouring countries in the north  
  .... and in the west."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."Wings or Flanks"  
  .....en als ster "Alpha Crateris".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 10. Al Sarfah ; 'The Changer Of The Weather',  
  .....met Denebola.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Changer Of The Weather".  
.....en als sterren "Beta Leonis" (Denebola).  
.....Beschrijving: "Gives prosperity to harvest and plantations, hinders seamen,  
.....good for the bettering of servants, captives and companions.  
.....With Moon here, travel, navigate, sow, plough, marry and send messengers."  
     
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 12. Uttara Phalguni ; 'Volgende Roodachtige',  
  .....met Denebola (Beta Leonis).  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Uttara Phalguni". The Latter Bad One  
.....met als ster "Beta Leonis".  
.....en als symbool "a Bed or Couch".  
     
     
     
     
     
  -28- HET RIJTUIG, ook wel DE TREDE genoemd.  
   
  ....................................................alchemistische wagenAfb.131  
     
  Hier symbool voor verre reizen, luidruchtigheid (als de donder), opstapje naar  
  erkenning, promotie, architectuur/ruimtelijke plaatsing. Vergelijkbaar met de  
  treden naar de hemel (#1).  
   
  Niet verwarren met de diverse karren, wagens en voertuigen in de I Tjing.  
   
  ......................................Horus wagenAfb.132  
     
   
*** Sterrenachtergrond ***
 
     
  .....In de Chinese traditie is dit Xiu 28. Zhen. - 軫 (Zhěn) - met Gamma Corvi ; 'The  
  .....First Star of Chariot' (Gienah (crv)), Epsilon Corvi (Minkar), Delta Corvi (Algorab)  
  .....en Beta Corvi (Kraz).  
     
  .....Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese Mathematical Astrology' :  
  ....."Finally came the twenty-eighth lunar mansion Zhen (Chariot  
  .....Cross-Board), made up of four stars in the constellation Corvus. These stars gave warning  
  .....as to whether horses and chariots had to be put in readiness for war."  
     
  .....Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft hierbij als naam  
  ....."The Cross-piece of a Chariot"  
  .....en als sterren "Gamma met Beta, Delta en Epsilon Corvi".  
     
     
  .....In Arabische astrologie is dit Manzil 11. Al Awwa ; 'The Barker', met Zavijava,  
  .....Zaniah, Porrima, Auva en Vindemiatrix.  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Barker".  
.....en als sterren "Beta (Zavijah) met Eta (Zaniah), Gamma (Porrima), Delta (Auva)  
.....en Epsilon Virginis (Vindemiatrix)".  
.....Beschrijving: "Gives benevolence, gain, voyages, harvests and freedom of captives.  
.....With Moon here, sow, plant, take medicine but do not travel or marry."  
.....  
     
  .....In Hindu astrologie is dit Nakshatra 13. Hasta ; 'De Hand', met Alpha Corvi  
  .....(Alchita), Beta Corvi (Kraz), Gienah (crv), Delta Corvi (Algorab) en  
  .....Epsilon Corvi (Minkar).  
.....Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Hasta".  
.....met als ster "Delta Corvi". The hand.  
.....  
     
     
     
     
  Wanneer we de maanhuizen-traditie trouw blijven maar de actuele posities van  
  bovengenoemde vaste sterren doorrekenen (voor 2019 CE) en op de dierenriem  
  projecteren, dan komen we bij volgende indeling uit.  
     
 
maanhuizenprecessie
 
 
[Precessie van de Maanhuizen van 285 -> 2019 CE]
 
     
     
 
28maanhuizen
 
     
  De dikte van de mandarijn-partjes, gemeten op de Dierenriem, is in 2019 CE niet  
  veel gewijzigd ten opzichte van het jaar 285 CE.  
  De sterren zijn als geheel wel zo'n 28 graden verschoven t.o.v. de aarde, zodat  
  Spica (cusp 1) nu niet meer op 29.59 graden Virgo staat [de herfstequinox waar ze  
  symbolisch thuis is] maar op 24.06 Libra.  
     
  Door beide maanhuisposities tegelijk te bekijken zien we zowel de oorspronkelijke  
  -meest symbolische- als de actuele maanhuizen.  
     
 
maanhuizen oud en nieuw
 
     
  Een beetje opgeschoond ziet deze 'maan-dierenriem' er zo uit.  
 
maanhuizen
 
     
  De zojuist beschreven indeling in 28 herbergen, overeenkomstig de 28 maanfasen,  
  werd vaak gecombineerd met 'heils-' en 'onheils-' profetieën. Iets wat in vrijwel alle  
  kulturen der oudheid terug gevonden kan worden bij de zgn. (landbouw)almanaks.   
  De maanhuizen worden dan ook vaak vergeleken met terrassen.  
   
  .......................................Boedhistische maanfasenAfb.133  
     
  Maar 'geluk' en 'ongeluk' laten zich niet zo gemakkelijk definiëren...  
   
  '(...)  
    Welstand is 's ongeluks verborgen gelegenheid.  
    Welstand overwegen 's ongeluks persoonlijke schuilplaats.  
    Wie de grootse grenzen kent richt niet.  
    Richten zonder oprechtheid,  
    doet goed verkeren in onbehoorlijk en fout in sluw.  
    's Mensen verblinding, ze bestaat reeds zo lang!  
    (...)'  
   
     
  Toewijzing van 'heren' aan de diverse herbergen (en de daarmee geassocieerde  
  logementen die in de I Tjing-hexagrammen verwerkt zijn) lijkt me een dwaling.  
     
  '(...)  
    Wanneer het grote Tau verzaakt wordt,  
    komt er menslievendheid en gerechtigheid.  
    Wanneer scherpzinnigheid en vernuft opkomen,  
    dan is er grote huichelarij.  
    De zes relaties eenmaal in onvrede,  
    dan komen kinderband en ouderzorg.  
    Staat en gezin vervallen tot wanorde,  
    dan komen er deugdzame ambtenaren.'  
   
     
  ('De zes relaties' is o.a. een aanduiding voor de 6 lijnen van ieder hexagram).  
   
  Voor de stap van zon/maan-fasen naar maan/aarde-fasen,  
  d.w.z. van 'herbergen' naar 'logementen', moeten we bij herberg 28 zijn:  
  'DE TREDE', waarvan reeds vermeld werdi dat zich hier het opstapje,  
  de weg naar de hemel (#1) bevindt.   
   
  De grens tussen herberg 28 en herberg 1 is aan de Zwarte Maan gerelateerd.  
  [Via Virgo, Spica, Zuidermaansknoop of rechtstreeks.]  
  Zij is de poort, de toegang tot het onzichtbare en onbekende, tot het  
  niet aan vormen gebondene; de eerste schepping.  
   
  ........................................Chinese stairway to heavenAfb.134  
     
  Aangezien het bij de weg naar de hemel vinden echter niet meer om het  
  kwantificeerbare gaat maar om innerlijke kwaliteit, behoort plaatsing van de  
  Zwarte Maan (Hoorn) in de tempelregionen te gebeuren. En niet zozeer in de  
  zichtbare sfeer der tekens.  
  De opvolging van de 28 hieraan verbonden logementen in de tempelsfeer  
  kan dan vervolgens met de wijzers van de klok mee aangegeven worden.  
  (De 'technische' uitleg past niet in deze introductie.)  
   
  ....Overvloed door BotticelliAfb.135  
     
  Daarmee stuiten we op de volgende hindernis in dit verhaal. Vanuit de overleverde  
  Chinese astrologie-traditie is mij niet bekend wat de uitgangspunten geweest zijn  
  bij de berekening van de grootte van de verschillende herbergen. Ze variëren vlg.  
  de Chinese literatuur nl. tussen de 1 graad en 36 graden, terwijl er slechts  
  grove symmetrie vindbaar is in deze grillige verdeling. Het meest waarschijnlijk  
  lijkt me, dat deze graduele indeling der herbergen ooit mede afgeleid werd van de  
  ongelijkmatige oppervlakteverandering der maanbelichting vanuit de aarde bezien.  
(79)  
  In hoeverre zou hier de zuiver abstracte maanbaan de grondslag geweest zijn?  
  De circumpolaire sterrenbeelden die oorspronkelijk de grondslag vormden voor de  
naamgeving van deze herbergen kunnen hier ook niet verder helpen. (80)  
  Bovendien; zou er in de loop van duizenden jaren niet iets veranderd zijn, zoals  
  bijv. de stand van de aarde-as, dat ter correctie opgenomen zou moeten worden?  
  Het gaat mijn vermogens te boven om dit te reconstrueren. Iets wat gezien het  
  voornoemde citaat van Lau Tzu (TTT LVIII) wellicht ook nauwelijks betrouwbaar te  
  doen valt.  
   
  ......................................... ......Chinese planisfeerAfb.136  
   
  ................................................hemelkaartAfb.137  
       
  Wat ik overzie, is dat er minimaal twee verschillende regionen-cycli moeten zijn,  
  nl. een 'voorwereldlijke', abstracte, en een 'wereldse', d.w.z. gerelateerd aan  
  'corrigerende' invloeden. Terwijl deze twee bovendien aan elkaar tegengestelde  
looprichtingen moeten hebben. (81)  
   
  'Keren is de beweging van Tau,  
    zwakheid is het functioneren van Tau.  
    De dingen onder de hemel worden geboren uit zwervend zijn;  
    zijn wordt gebaard uit zwervend niet-zijn.'  
 
{TTT XL} (oude nummering)
 
     
  Alvorens hier op door te gaan, volgt er nu een poging om de bij voornoemde 28  
  huizen beschreven symboliek wat toegankelijker te maken voor het huidige Westerse  
  denken. Dit is mogelijk door overeenkomstig de Arabische-, Hindoe- maar ook  
  Chinese traditie gradueel gelijke huizen op de dierenriem te plaatsen. We krijgen dan  
  een soort overbrugging tussen de Chinese (maan)-fasencyclus die eigenlijk als  
  maan/aarde-cyclus van ± 28 dagen beschouwd zou moeten worden, en de  
  meer Westers georiënteerde saturnus/aarde-cyclus van ± 28 jaar.  
     
  Aangezien de dierenriem nu als achtergrond wordt gekozen, bevinden we ons  
  vanaf dit moment in de grot van Plato, terwijl we naar de wand (dierenriem) kijken  
  waarlangs schaduwen bewegen. Als herkenningspunt op de wand kiezen we  
  de Diamant en plaatsen daar herberg 11: De Leegte, het hoge koude Noorden.  
   
  Het verloop van de schaduwen langs de wand, de beweging der objecten,  
  is nu beperkt tot het relatief platte, het horizontale grondvlak, en voltrekt zich  
  evenwijdig aan de seizoenen. De locatie van herberg 11, het hart van het  
  schildpadkwadrant, valt nu in hartje winter. Hier vindt de aanvang van de  
  terugkeer naar de lente plaats. [Zoals bijv. ook indianen de seizoenscyclus  
  bij de Steenbokmaan(d) laten beginnen]. Vooralsnog is hier weliswaar geen  
  enkel 'begin' te zien, maar als de kou z'n hoogtepunt bereikt heeft komt de  
  onvermijdelijke omslag: terugkeer naar de lente. Het chronologische verloop  
  van de herbergen wordt in dit geval dan ook 'teruglopend naar herberg 1' gevolgd.  
   
 
....................saturnushuizen schematischAfb.138
 
     
  'Tau is het opwellende  
    en in offering onuitputtelijk.  
    Onpeilbaar! Het lijkt de  
    voorouder der myriade creaties.  
    Groots, mindert het de scherpte.  
    Groots, ontwart het de verwikkeling.  
    Groots, tempert het de schittering.  
    En groots daalt het neer  
    in gemeenschap met de stof.  
    Maanlichtstil! Het lijkt  
    nauwelijks te onderhouden  
    niet-weten.  
    De oorsprong van  
    het bijzondere kind,  
    Dat weerspiegelt wat voor  
    de opperste heer was.'  
   
     
  We krijgen dan het bovenstaande verband te zien tussen de 28 huizen en de  
  12 Westerse dierenriemtekens, waarbij de seizoenen 'winter', 'lente', 'zomer'  
  en 'herfst' overeen blijken te komen met de kwadranten 'schildpad', 'draak', 'vogel'  
  en 'tijger'. Overeenkomstig de Chinese traditie vinden we de essentie van de  
  kwadranten bij het hart van deze dieren. En wel bij de huizen 11, 5, 25 en 18.  
   
  Huis 11 als hart van het Schildpadkwadrant in hartje winter zal voor zich spreken.  
  Het zich hier tegenover bevindende huis 25 dat bij de Zwarte Zon begint, vormt het  
  centrum van het Vogelkwadrant in hartje zomer. Het hart van de Draak valt nu met  
  huis 5 in het niet-centrale begin van het lente-teken Ram, terwijl het hart van het  
  Tijgerkwadrant, huis 18, in het centrum van Weegschaal blijkt te vallen.  
   
  We zien dus verband tussen de 'hoogmoedige draak' (#16), huis 5 (de hoogste  
  'mannelijkheid' en overmatige ambitie) en het teken Ram. De bij huis 18 behorende  
  symboliek van kleuren, bij voorkeur helder zichtbaar, blijkt nu gecombineerd te zijn  
  met het teken Weegschaal, dat bekend staat om diens voorliefde voor esthetiek,  
  (fonkelende) sieraden, schone kunsten enz. Vaak geassocieerd met het hoogst  
  vrouwelijke.  
   
  .....................................................saturnushuizenAfb.139  
     
  De 'overgangs-huizen': 1, 15, 8 en 22 kunnen ook afzonderlijk besproken worden.  
     
  Huis 1 blijkt nu aan het einde van het teken Stier te vallen; in de tijd dat de  
  zaailingen uitgeplant worden en de natuur maximale groeikracht vertoont.  
     
  Huis 15 bevindt zich hier tegenover, aan de staart van het machtige teken  
  Schorpioen.  
     
  Huis 8 valt aan het einde van het teken Waterman en het begin van Vissen, zodat  
  de associatie tussen 'De Lepel' en 'de levenswater bevattende kruik van Waterman'  
  voor de hand ligt.  
     
  Huis 22 valt op het einde van Leeuw en het begin van Maagd en blijkt de overgang  
  van 'beëindigen' (Leeuw) naar 'opruimen' (Maagd) te omvatten.  
     
  De bij tussenliggende huizen behorende associaties kan ieder met wat astrologie-  
  ervaring zelf maken nu deze verbonden zijn aan de seizoenscyclus. Ik beperk me  
  hier tot het aangeven van enige aandachtspunten voor degenen die vrijwel geen  
  ervaring hebben met de astrologische symboliek.  
     
  De huizen 10 en 9 in Waterman, doen denken aan: 'pech op het niveau van de  
  persoonlijke liefde', 'twaalf-ambachten-dertien-ongelukken', 'noodzaak om het  
  verouderde en te beperkte te verwijderen', 'onverwachte tegenslagen' enz. die vaak  
  maar het beste door middel van enige humor gerelativeerd kunnen worden.  
   
  ......................................................kerenAfb.140  
     
  De huizen 7 en 6 in Vissen, behoren tot de (te) 'persoonlijke' restantjes en  
  bijbehorende klachten, het zwakke en het verborgene.  
     
  De huizen 4 en 3 in Ram, doen denken aan de zichzelf als held opwerpende strijder  
  met de daaropvolgende ontnuchtering zodra deze weer met beide voeten op de  
  grond (Stier) belandt.  
     
  Huis 2 lijkt me met de 'Stierennek' voldoende aangeduid.  
     
  De huizen 28 en 27 in het teken Tweeling, doen denken aan kwesties zoals 'kennis',  
  'informatie' en 'handel'. In de eerste helft van Tweeling treffen we dan de  
  'achtergrond kennis/informatie/handel' aan die ongetwijfeld tot 'succes' kan leiden,  
  terwijl de 'voorgrond-kennis/informatie/handel' daarentegen het gevaar loopt in de  
  rug aangevallen te worden (huis 27).  
     
  Huis 26 in de eerste helft van het teken Kreeft, past goed bij de huiselijke aard  
  van dit teken dat graag 'ontvangt' en 'onthaalt/presenteert'. Dit in tegenstelling tot  
  het veel ongunstiger huis 25, waar een 'vergooien aan de buitenwereld' dreigt.  
     
  De huizen 24 en 23 in het teken Leeuw, passen ongetwijfeld in dit passie-teken,  
  aangezien hartstochtelijk najagen van bevrediging der zinnen altijd leed veroorzaakt.  
  Anderzijds is het ware koningschap en leiderschap ook het dragen van de lasten,  
  het leed en de schande. Kwesties die eveneens bij deze huizen passen. Het komen  
  tot zo'n leidende (lijdende) rol via het eren van tradities en het tonen van respect  
  aan (voor)-ouders is hier dan ook de gebruikelijke weg tot 'succes'.  
   
  .........................................Confuciaans kerenAfb.141  
     
  De huizen 21 en 20 in het teken Maagd, passen bij de (te) scherpe tong en het (te)  
  scherpe oordeelsvermogen van de Maagd, die zich hierdoor niet populair maakt  
  maar miskend of zelfs mishandeld.  
     
  Huis 19 in het teken Weegschaal, is veel minder geneigd tot het zien van- en  
  oordelen over massa executies dan het teken Maagd en zodoende maatschappelijk  
  veel charmanter en succesvoller.  
     
  De huizen 17 en 16 in het teken Schorpioen, doen denken aan de welstand die door  
  vaste familiebanden en contacten met de massa ontstaat, en aan de extreem  
  vruchtbare grond die zich vaak bij een vulkaan bevindt.  
     
  De huizen 14 en 13 in het teken Boogschutter, doen denken aan de weldadige,  
  rustgevende en leven bevorderende werking die er van hoogwaardige literatuur,  
  stichtingen enz. uit kan gaan. Zowel als aan gerijpte dienstverlening van bijv. artsen.  
     
  Huis 12 in het teken Steenbok, doet tenslotte denken aan de tegenstelling tussen  
  'willen' en 'kunnen' (grote plannen, kleine kracht) dat het ongeluk zelden ontgaat.  
     
  Degenen die enigszins vertrouwd zijn met astrologietradities, kunnen nu de  
kwadrant-symboliek nog uitbreiden naar de planeten. (82)  
     
  Het zojuist gegeven verband tussen 'huizen' en 'dierenriem' dient ter illustratie van  
  de 4 kwadrant-dieren die we ook in de I Tjing tegen komen.  
     
  De onderverdeling der kwadranten, in 7 huizen per kwadrant, is niet bijzonder  
  nauwkeurig. Wellicht dat de door mij gegeven huis-grenzen enige graden  
  verplaatst moeten worden. En wat is dan maatgevend? Het centrum van ieder huis  
  of diens grens? Bij nadere bestudering zal zelfs blijken dat er eerder sprake is van  
  een tijdelijke overeenstemming met de dierenriem die slechts enige honderden jaren  
  hanteerbaar blijft omdat de Diamant verschuift. Daar komt bij dat planeten zoals  
  Mars en Uranus van nature geneigd zijn tot vooruit-lopen, Saturnus en Pluto  
  daarentegen neigen naar vertraagt reageren, terwijl sommigen zich überhaupt niet  
  veel aan grenzen gelegen laten liggen. (Neptunus lijkt ze niet te bemerken, de Zon  
  lijkt een dusdanige vrijheid te hebben dat er keuze is tussen een graadje vroeger  
  of later.)  
  Hoewel de indeling van deze kwadranten naar huizen en huis-heren nu voor  
  sommigen (vooral astrologen) een open deur zal lijken, denk ik toch eerder aan  
  #343, of aan:  
     
  'Verzaak geleerdheid en ge zult vrij van zorgen zijn.  
    Hoe groot is het verschil tussen 'ja graag' en 'zeker niet'?  
    Hoeveel is er tussen schoon en lelijk?  
    Wat het persoonlijke najaagt,  
    maakt ook dat anderen gevreesd moeten worden.  
    O, de verwildering; ze kent geen beperking!  
    Genietend is de menigte, als bij het grote stieroffer.  
    Stralend van lust, als wie in de lente terrassen bestijgt.  
    Ik alleen lig stil, nog zonder teken.  
    Als een baby die nog niet geglimlacht heeft.  
    Hoe lusteloos, als niet wetende waarheen me te wenden.  
    De menigtes hebben over, ik alleen schijn gebrek te hebben.  
    Mijn geest is als de dwaas; troebel, chaotisch.  
    De persoonlijken zijn helder, ik alleen schijn in duister.  
    De persoonlijken zijn nauwlettend onderscheidend,  
    ik alleen ben vaag en bot.  
    Vormloos ben ik! Als de oceaan.  
    Hoe ongevormd! Alsof ik in niets kan sederen.  
    De menigen zijn bestemd;  
    Ik alleen ongeleerd en koppig als een boer.  
    Maar slechts mijn begeerten verschillen van anderen,  
    want ik waardeer het gevoed te worden door de Moeder.'  
     
     
  Na deze omzwervingen op het terrein van de herbergentheorie,  
  die gelegenheid boden gaandeweg wat aandacht te besteden aan  
  I Tjing-symboliek en de bij 'fasen' behorende gedachtegang,  
  volgt t.z.t. de overstap naar de 6 treden:   
  De 6 lijnen die een hexagram vormen.  
   
  .....Lente draakAfb.142  
     
 
blader pijltjes
   
     
     
zijn en niet zijn