De planeten die zich op dit 'Gele Pad' bevinden (zoals de Chinezen deze zonnebaan,  
  de ecliptica, noemen) zijn: zon, mercurius, venus, mars, jupiter en saturnus.  
  Vanuit de aarde i.p.v. de zon bezien verschijnt hun volgorde iets anders. Na de  
  maan komen mercurius en venus. Dan de zon en daarachter mars, jupiter en  
  saturnus.  
       
  Bijgaande afbeelding geeft volledigheidshalve tevens de hiermee corresponderende  
  metalen zoals die er algemeen in Oost én West mee geassocieerd werden en worden.  
   
 
saturnus
Saturnus/lood    
 
jupiter
Jupiter/tin    
 
mars
Mars/ijzer    
 
zon
Zon/goud    
 
venus
Venus/koper    
 
mercurius
Mercurius/kwikzilver    
 
Maan/zilver    
 
Afb.377
   
     
 
drijverAfb378
   
       
     
  De zich verderaf bevindende planeten uranus, neptunus en pluto worden hierbij  
  uitgezonderd. Ze bevinden zich buiten het direct (zintuiglijk) waarneembare,  
  buiten de natuurlijke grenzen van het individu, zodat ze ook een andere benadering  
  vergen.  
  De maan behoort wèl tot deze sfeer, maar krijgt als satelliet van de aarde een extra  
  betekenis die afzonderlijk beschouwd wordt.  
  De uitdrukking 'Zon t/m Saturnus' zal in deze introductie nog vaker naar voren  
  komen. Gaandeweg zal dit omvangrijke begrip aan inhoud winnen.  
 

Om alvast een indruk te geven: 

 
  De planeten mercurius ( ), venus ( venus), mars ( mars ), jupiter ( jupiter) en saturnus ( saturnus ),  
  behoren tot de invloedssfeer der zon ( zon ) en bewegen zich vanuit de aarde bezien  
  ook in diens baan, de dierenriem.  
  Mercurius, de planeet die het dichtst bij de zon staat en hier ogenschijnlijk haast in  
  verdwijnt, is vergelijkbaar met de bescheiden dienaar, de laagst geplaatste.  
  Saturnus, de planeet die het verst van de zon verwijderd is en hier ogenschijnlijk  
  nauwelijks nog iets mee van doen heeft (met eigen satellieten, de saturnus manen)  
  is vergelijkbaar met 'de schaduw' in tegenstelling tot het 'licht' van de zon.  
  In tegenstelling tot Mercurius is Saturnus de hooggeplaatste, hoog tronende,  
  hooghartige of zichzelf (tot keizer) verheffende.  
     
  De Zon en diens planeten behoren allen tot het 'Rijk'.  
  De Zon is hiervan de (onder)koning, wiens macht begrensd is door diens hardvochtige  
  schuldeiser en wetgever Saturnus. De Zon vervult daarbij de centrum-rol en bevindt  
  zich op de meest in het oog lopende positie.  
   
 
herenAfb379
   
     
  (C.G. Jung omschreef het ego als: 'Het centrum van het bewustzijnsveld'.)  
     
  Saturnus bevindt zich niet in het centrum maar aan de grens. Niet in het  
  licht maar in schaduw. Hoewel de Zon de positie van machtsdrager bekleed,  
  met macht bekleed is, wordt de grens waarbinnen de zon deze rol kan vervullen  
  door Saturnus bepaald. (Die dus vorst in de schaduw is.)  
     
  Koning (Zon) is slechts degene die de lasten (Saturnus) van het Rijk draagt.  
     
  Aan de planeten jupiter, venus en mars kan op soortgelijke wijze een plaats in  
  de Rijkshiërarchie toegekend worden (zie ook de noten 8, 13 en 14). Zodoende  
  heeft ook iedere planeet een of twee hiermee corresponderende 'eigen'  
  werkterreinen. De verdeling der werkterreinen over de zeven persoonlijke planeten  
  wordt reeds duizenden jaren als op nevenstaande afbeelding gedaan.Voor deze  
  introductie kan deze verdeling echter beschouwd worden als bijzaak; slechts  
  relevant voor de subtiele nuanceringen die in de woorden van beweeglijke  
  hexagramlijnen geformuleerd zijn. Verdere uitwerking van deze astrologische  
  associaties zou hier al snel te deterministisch worden en vereist teveel  
  astrologiekennis/-ervaring om terloops uitgelegd te kunnen worden.  
     
  Op de grens tussen persoonlijke- (Zon t/m Saturnus) en bovenpersoonlijke planeten  
  (Uranus, Neptunus, Pluto) bevindt zich nog een kleine zwerf steen met de naam  
  Cheiron. Deze in 1977 'ontdekte' planeet of komeet, met een cyclus van zo'n 50 jaar  
  wordt geassocieerd met zowel asociale- als helende eigenschappen.  
  Als Charon (=Plutomaan) associeert hij met de sinistere kant van de mythologische  
  veerman die de rivier bevaart welke de 'boven-' van de 'onder-wereld' scheidt.  
  Als Chiron of Cheiron eerder met de beschaafde Centaur die zich het leed der mensen  
  aan trekt en hun kwetsuren en leed verlicht door ze de kennis der kruiden te brengen.  
  Mythologisch is dit de leraar van o.a. Hercules en Asclepius.  
     
  In de Griekse mythologie is de zielengeleider en genezer Mercurius de enige god die  
  tot in de onderwereld door kan dringen zonder erin verstrikt te raken.  
  Zwarte Maan (Ishtar in de Akkadische mythologie) is de enige die de hegemonie van  
  Pluto (Enlil) als heerser over de onderwereld aan durft te vechten. Voor alle andere  
  (half)goden is het bovenpersoonlijke terrein met de zich aan zonneleiding  
  onttrekkende planeten onheilspellend (vergelijk #86).  
   
  cheironAfb.380  
     
  Voor degenen die enigszins vertrouwd zijn met de psychologie kan onderstaande  
  vergelijking van de psychiaters Freud en Adler verhelderend zijn voor wat betreft  
  het begrip 'Zon t/m Saturnus'. Gezamenlijk omvatten deze twee nl. het terrein der  
  neuroses, die voortkomen uit begeerte en hoogmoed (de twee hoofdzonden vlg.  
  de van 354-430 levende filosoof en kerkvader Augustinus van Hippo).  
     
  Bij Freud ligt de nadruk op de begeerte: Zon, het lust-principe. (Het infantiel zoeken  
  naar bevrediging van onverenigbare wensen en driften die dan meestal hoger geacht  
  worden dan de sociale rol die gespeeld zou moeten worden. Deze neuroses treffen  
  we meestal bij de welgestelde, succesvolle, maatschappelijk gearriveerden aan.)  
   
 
cheiron2Afb381
   
     
  Bij Adler ligt de nadruk op de hoogmoed: Saturnus, de machtswil, het  
  de-baas-willen-zijn, het de top willen bereiken, dat we meestal aantreffen bij mensen  
  die 'beneden' zijn of die zich inbeelden niet de rol te spelen die hen eigenlijk zou  
  toekomen. Dit gaat dan vaak gepaard aan problemen i.v.m. sociale aanpassing en  
  compensatie van de ondergeschiktheid door machtsfantasieën.  
   
  ........................................................neurosesAfb.382  
     
  (De psychologenvergelijking is vnl. ontleend aan 'psychotherapie in de praktijk' van C.G.Jung.)