Dat er redenen zijn om te betwijfelen dat het biologische hart (Zon) hét centrum  
  van het bewustzijn of dé essentie van het mens-zijn IS, doet niets af aan diens  
  symbolische betekenis waarbij het dit bewustzijn BEVAT. We zullen dit later in deze  
  publicatie vaker tegen komen. Onder andere bij Uranus, die met de hersenen  
  geassocieerd wordt. Ook hier geldt dat deze niet de essentie IS, maar wel kan  
  BEVATTEN of althans kan dragen.  
   
  .................................alchemisten labAfb.398  
     
  Het Soefisme*), ontstaan en nog slechts ten dele gelokaliseerd in het Midden Oosten,  
  benoemt twee uit het hart voortkomende drijfveren:  
  het 'Hart' (del) en 'Het-gebiedende-zelf' (nafs-i-ammareh).  
  Het hart wordt daarbij beschouwd als Goddelijke Gift en vergeleken met een spiegel  
  die van de roest (de corrumpering) van de materiële wereld moet worden ontdaan  
  en zó opgepoetst moet worden dat de Absolute Waarheid zich er in kan spiegelen.  
  Het 'Hart' associeert met: Liefde, Mededogen, Zelfopoffering, Geestelijke  
  Waardigheid, Zuiverheid, Goedheid.  
  'Het-gebiedende-zelf' is de kracht die de mens er toe drijft zijn dierlijke, agressieve  
  en seksuele instincten te bevredigen en het is de bron van menselijke  
  laag(hartig)heid en onzuiverheid.  
     
  De diepgang van deze (spiegel) beeldspraak mag ook blijken uit het volgende:  
   
  philosophiaAfb.399  
     
  Roest = corrosie = verbinding met zuurstof (van metaal, symbool voor het verwerven  
  van wereldse waarden).  
     
  Zuurstof = O2 ; twee maal zon zonder stip.   
  De buitenkant/lichtkrans van de zon heet corona.  
     
  (Vergelijk in dit verband ook #30)  
     
  *) Soefisme, afgeleid van het Arabische woord Tasawwuf, wordt geassocieerd met de suffa of veranda  
  van de Profeet in Medina oftewel de verblijfplaats van enkele van zijn grootste Metgezellen.   
  Tegelijkertijd zijn er associaties met de Arabische woorden suf (=wol, de traditioneel door Oosterse  
  mystici gedragen stof) en safa (=zuiverheid) zowel als met het Griekse begrip sophia (=Wijsheid).