Deze duiding wijkt enigszins (90 graden) af van de meest gangbare, oppervlakkige  
  associaties die in het Westen aan deze symboliek verbonden worden. Dit is in de  
  hand gewerkt doordat het Christuskruis tezamen met kruisen van misdadigers als  
  vernederende straf opgericht werd op de schedelberg (Golgotha).  
   
  .............................................waagAfb.455  
     
  Deze associeert niet alleen met herberg 21 maar tevens met de  
  Zwarte Zon/Diamant-as (*); die begint bij het primitieve 'nigredo-stadium' der  
  alchemisten, van waaruit de krachtige Zwarte schedel gereinigd (gelouterd) wordt en  
  naar het 'mercuriale' witheet (verkalkt) tot ze (verglaasd) bij de Diamant, het  
  verlichtingsstadium aan de top van dit kruis, arriveert. Hier loopt de weg van de  
  kracht en het handelen, ( zwarte zon - diamant ) ten einde. De 'zoon van God'( priapus van zwarte maan ) verliest  
  hier 'slechts' de Vader-kant van God; niet God. Vandaar de overleverde  
  slot-verzuchting van Jezus:  
  'Mijn Vader, waarom hebt Ge mij verlaten'.  
     
  (*) Zie voor het dieperliggende verband tussen 'Maanhuizen' en 'Zwarte Zon/Diamant-symboliek ' de nog  
  te publiceren toelichting bij Openbaring 21 ('De engel toont Johannes het Nieuwe Jerusalem'.)  
     
  Enkele (Westerse) voorbeelden tonen deze tegenstelling tussen recht en waarheid:  
   
  ...................................................gerechtAfb.456  
   
  ......................................gerecht 2Afb.457  
     
  Bij het oudere Keltische kruis, dat we vooral in het westen van Engeland en Ierland,  
  in west Frankrijk en in Denemarken tegen komen, is deze symboliek beter  
  herkenbaar (zie de nog te publiceren toelichting 'De Keltische kalender'). Een starre  
  regel valt er voor de afbeelding van deze assen echter niet te vinden (zoals  
  onderstaande afbeelding, welke de polariteit ervan afbeeld, kan illustreren).  
   
  ......................vier vogelsAfb.458  
     
  Hier zijn  
     
   
'Vader'
   
 
'Heilige Geest'
en
'Amen'  
   
'Zoon'
   
     
  tezamen afgebeeld.  
     
  Bij Martin Buber's 'Chassidische Vertellingen' lezen we onder het kopje  
  Wie Amen antwoordt :  
  Bij het woord der wijzen (i.c. Berachot 45a):  
  'Wie Amen antwoordt, verheffe zijn stem niet meer dan wie de zegen spreekt',  
  zei rabbi Sussja:  
  'Wie de zegen spreekt, dat is de ziel; die Amen antwoordt, dat is het lichaam.  
  Het lichaam vermete zich niet vuriger te spreken dan de ziel.'  
  .  
     
  In de I Tjing wordt het grote (nog raven-zwarte) hoofd bij #363 genoemd.  
   
  ..................................zwarte zonAfb.459