11: ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 11

1.    Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 10 lid 1 van toepassing.

2.    De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3.    De vereffening geschiedt door het bestuur.

4.    De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 10 lid 3.

5.    Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

6.    Bij een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt dit zoveel mogelijk besteed overeenkomstig haar doel om activiteiten zonder winstoogmerk ter bevordering en verbreiding van het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en vrijheid van vergaderen te ondersteunen, met nadruk op de aanwending van moderne technologieen en communicatie media.

7.    Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

 

steekwoord: "vrienden"

vrienden

map pijltje