2: DOEL, MIDDELEN EN VERMOGEN

Artikel 2

1.    De stichting heeft ten doel:

de haar ter beschikking staande middelen zonder winstoogmerk te beheren ten gunste van activiteiten ter bevordering en verbreiding van het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en vrijheid van verzamelen, met een nadruk op de aanwending van moderne technologie en communicatie media. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van het bestuur der stichting.

2.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het op verzoek en in hoofdzaak tegen kostendekkende vergoeding verstrekken van zodanige (educatief/vormende) toelichting dat de in het vorige lid bedoelde activiteiten inzichtelijker en toegankelijker worden voor groepen en individuen.

3.    Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

a.    donaties en subsidies;

b.    schenkingen, erfstellingen en legaten;

c.    alle andere verkrijgingen en baten.

 

steekwoord: "bezittingen"

bezittingen

map pijltje