Het doel is : Middelen beheren ten gunste van bepaalde activiteiten.

Wiens activiteiten? Van iedereen die zich tot doel stelt om het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en vrijheid van verzamelen op actieve wijze te promoten met daarbij een nadruk op het gebruik maken van moderne communicatiemiddelen.

Door de nadruk te leggen op het first amendment right "vrijheid van meningsuiting"; dat samen met "vrijheid van religie" en "vrijheid van verzamelen" tot de alom erkende grondrechten en hoogste deugden van westerse democratieën gerekend wordt, maken we het fundament van de democratie zelf tot inzet. Geen democraat zal kunnen ontkennen dat het hierbij om een verheven maatschappelijke doelstelling gaat. Alle activiteiten die in het kader van deze doelstelling ondernomen worden zal men dan ook aan moeten wijzen als "Algemeen Nut" dienend. Democratischer en maatschappelijk nuttiger dan het verbreiden van de internationaal erkende meest fundamentele grondrechten valt nauwelijks te bedenken. 

(Bedenk hierbij dat "vrije informatie-uitwisseling" juridisch slechts door bovenstaande drie-eenheid gedekt wordt; e-mail zal meestal onder "vrijheid van meningsuiting" vallen,  "chatten" is een vorm van "verzamelen"(vergaderen), terwijl de Linux community een aantal geloofsovertuigingen verdedigt zoals "open source" en "privacy protectie".)  

De voordelen van zo'n op de first amendment rights gebaseerde positie zijn:

- dat de potentiële achterban maximaal is, 

- dat moeilijk ontkend kan worden dat er hoge idealen nagestreefd worden in het algemeen belang,

- dat eventueel uit het buitenland komende druk om deze activiteiten aan banden te leggen goed weerstaan kan worden door nationale politici.

- dat moeilijk beweerd zal kunnen worden dat de stichtingsdoelen onverenigbaar zijn met de rechtsstaat zodat de stichting niet gemakkelijk verboden kan worden.

- dat de stichting zelf vrijwel geen activiteiten onderneemt, zelfs niet in de buurt komt van ondernemingen met activiteiten waar belasting over betaald moet worden, en dus ook niet als "ondernemer" of als "concurrent van ondernemers" belast kan worden met allerlei belastingplichten.

- dat bij afwezigheid van allerlei belastingverplichtingen het risico voor de individuele bestuursleden aanzienlijk gereduceerd is.

- dat de formele boekhoudverplichtingen veel lichter zijn.

- dat het bij afwezigheid van allerlei belastingplichten veel gemakkelijker is om middelen te verzamelen.

- Eventuele "dochterstichtingen", zijn vanuit deze algemeen geformuleerde doelgroep ("ieder die zich tot doel stelt om...") reeds bij voorbaat bestempelt tot "anderen" zodat justitie of fiscus niet gemakkelijk kunnen beweren dat het in wezen allemaal één grote organisatie is die slechts in schijn over meerdere rechtspersonen verspreid is. (Want bij te grote belangenverstrengeling zou de ongelukkige actie van één individu anders tot de ondergang van de gehele organisatie kunnen leiden). Vooral het alles op één (financiële) hoop gooien door de fiscus is een gevaar dat vermeden moet worden.

- De zeer abstracte doelstelling laat maximale ruimte om vrijwel iedere denkbare activiteit te beginnen en naar behoefte te verzelfstandigen.

Door hier in principe ruimte voor op te nemen in de doelstelling kun je een veel hogere mate van rechtsbescherming krijgen dan wanneer hier de beperking van het juridisch slecht gedefinieerde begrip "vrije informatie uitwisseling" gehanteerd zou worden. Ook de financieringsbronnen kunnen hierdoor aanzienlijk breder gespreid worden. Allemaal kwesties die onafhankelijkheid bevorderen.

(De "Declaration of Independance", waarin de slavernij wordt afgeschaft en de burgerlijke vrijheden worden vastgelegd, is m.i. een van de weinige echt goede dingen die ze in Amerika geproduceerd hebben. Het hier aan oriënteren biedt de beste kans om ongeschonden door internationale juridische conflicten heen te komen. Jammer dat die grondwet en de daarin vastgelegde burgerlijke vrijheden sinds ca. 2002 met voeten getreden wordt door de VS-regering die sindsdien onder "permanent martial law" schijnt te functioneren.)

 

 

De werkwijze (middelen):

Hier wordt de mogelijkheid ingebouwd om educatief/vormende activiteiten te ondernemen. In het begin vallen bijvoorbeeld alle lopende activiteiten daar onder die op de een of andere manier met het internet te maken hebben. Op de wat langere termijn verschuift de nadruk van de stichting wellicht van een "organiserende" naar een "representatieve" functie die het mogelijk maakt om "in hoofdzaak kosten dekkende" vergoedingen te ontvangen voor cursussen, lezingen, workshops, faciliteiten enz. die op hun beurt dan weer door in toenemende mate verzelfstandigende werkgroepen uitgevoerd kunnen worden.

Het is de kunst om de statuten zodanig te formuleren dat ze voldoende ruimte bieden voor toekomstige groei. Dan kan er ook nooit iemand langs komen met de bewering dat er iets niet toegestaan is volgens de statuten.

Met deze activiteiten kan dus zowel de bekendheid en toegankelijkheid van de "STICHTING ALGEMENE VRIJHEID " bevorderd worden, als dat er bescheiden inkomsten gegenereerd kunnen worden waaruit de apparatuur, kantoorkosten, internetkosten, materiaalkosten, reiskosten, verzekeringen e.d. betaald kunnen worden. (Of, en in welke mate dat dan ook gaat gebeuren is weer een tweede. Hier wordt slechts de gelegenheid gecreëerd om d.m.v. fiscaal vrijgestelde activiteiten wat aan de eeuwige financiële tekorten te doen).

Het vermogen: 

Bij "subsidie" wordt hier niet alleen aan geld gedacht, maar ook aan gratis beschikbaar gestelde (web)ruimte, hardware, gunstige contractvoorwaarden of faciliteiten.

Verder zijn er nog jaarsubsidies, incidentele subsidies, exploitatiesubsidies (=tekortendekking), rentesubsidies en startsubsidies (=om levensvatbaarheid aan te tonen) die de gemeentelijke overheid in het kader van educatie kan verstrekken. (Promotie van internetgebruik bijv.).

Bij "donaties" wordt aan zowel periodieke bijdragen als schenkingen en kortingen gedacht.

Dit kan via overheid, particuliere organisaties, fondsen, activiteiten, en particulieren.

Bij "schenkingen" kan ook gedacht worden aan inkomsten uit lezingen/adviezen en uit reclame/bedel/publicaties. Eventueel zelfs aan inkomsten uit ondernemingen (copyright op uitvindingen, baropbrengst, dienstenruil). Erflatingen, met name van andere stichtingen, vallen hier ook onder.

"bezittingen"

De illustratie toont een fikse opstapeling van voedingsmiddelen die geleidelijk aan langs natuurlijke weg gegroeid zijn.

Daarmee wordt ook het doel van de stichting goed weergegeven; ze wil voeding voor anderen mogelijk maken. Zowel fysiek in de vorm van faciliteiten beschikbaar stellen als immaterieel in de vorm van (op)voedende activiteiten m.b.t. het gebruik van moderne technologie en communicatiemedia.

terug naar 2

map pijltje