3: BESTUUR

Artikel 3

1.    Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt -met in acht neming van het in de vorige zin bepaalde- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.

2.    Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon vervuld worden.

3.    Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, kunnen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).

4.    Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

5.    De leden van het bestuur en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Er kan wel een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten toegekend worden en er kunnen verzekeringen afgesloten worden tegen de schade die de uitoefening van hun functie met zich mee kan brengen.

 

steekwoord: "wendbaarheid"

wendbaarheid

map pijltje