"vertegenwoordigt in en buiten rechte". Hier staat dat de stichting, die zelf geen natuurlijke persoon maar een abstracte rechtspersoon is, onder alle omstandigheden door het bestuur vertegenwoordigt wordt. Het bestuur is dus de "dienaar" van het gemeenschappelijke doel ten gunste waarvan de individuele bestuursleden zich aaneengesloten hebben. Ze kan ook namens belanghebbenden optreden als aanklager.

In sommige statuten wordt voorgaande "de stichting vertegenwoordigt..." aangevuld met een zin als:

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter te samen met de secretaris of de penningmeester, hetzij, indien hun functie niet in één persoon verenigd zijn, de secretaris te samen met de penningmeester. In plaats van deze aanvullende nogal omslachtige formulering in de statuten op te nemen lijkt het me beter om met de bank af te spreken dat er voor bedragen boven de E. x000,- twee handtekeningen nodig zijn, nl. van de penningmeester én van de voorzitter.  

"volmacht verlenen". Hier staat geregeld dat het stichtingsbestuur niet alleen "dienaar" is, maar ook externe hulpkrachten aan kan stellen. Ze kan dus bijvoorbeeld de diensten van een advocaat inschakelen, of die van een schoorsteenveger of accountant. Ze kan dus taken die eigenlijk onder haar beheersverantwoordelijkheid vallen delegeren en door anderen laten verrichten.

 

Het steekwoord: "hulpkrachten" geeft samen met de illustratie al aan dat dit schijnbaar onbeduidende artikel in feiten de ruimste visie vertegenwoordigt. Ook de molenaar (//de ondernemers) en de wind (// de tijdsgeest, het weer en het politieke klimaat) vallen onder de hulpkrachten, waarmee dus in feite de gehele schepping aangeduid wordt. De eigen rol wordt ook terug gebracht van een "eervol leiderschap" (artikel 5) tot die van een "bescheiden dienaar van een groter goed".

terug naar 6

map pijltje