2
Komijn
.
 
 
Familie: Apiaceae
geslacht: Cuminum
soort: Cuminum cyminum
 
Synoniem: Kummel
 
Etherische olie: Zaden
 

 

* Komijn (Cuminum cyminum)

 

 
Chakra: 2, Pluto
 
1]
 
2]
 
3]
 
4]
 
1] Cuminum cyminum L. / Zorn, J., Oskamp, D.L., Vervolg op de Afbeeldingen
der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen,
vol. 1: t. 76 (1813)
 
2] Cuminum cyminum L. / Chaumeton, F.P., Flore médicale, vol. 3: t. 142 (1830)
 
3] Cuminum cyminum L. / Köhler, F.E., Medizinal Pflanzen, vol. 3: t. 23 (1890)
 
4] Cuminum cyminum L. / Woodville, W., Hooker, W.J., Spratt, G.,
Medical Botany, 3th edition, vol. 1: t. 56 (1832)
 

home pijltje