ASTROLOGIE

.  
Drakenbol
.  
Er zijn vele bibliotheken te vullen met 'astrologie'. In de ruimste zin van het woord valt vrijwel alle divinatie-techniek onder de astrologische kunst, variërend van het lezen van theebladeren, ingewanden en handpalmen tot het werken met orakelborden of tarotkaarten, maar in de strikte zin van het woord betreft het 'sterrenkunde'.
.
Ter introductie volgt hier een zeer compacte samenvatting van wat er zoal tot het karakter/terrein van dierenriemtekens en planeten gerekend wordt. Dit zal het verband met de chakra's illustreren. Degegen die wat meer vertrouwd zijn met het onderwerp zullen er ook kernbegrippen van de orakelteksten in herkennen.
.  
Onderstaande tekst is hoofdzakelijk ontleend aan
Leo Kneght's 'Uurhoek- en vragenastrologie' (1935),
dat op zijn beurt vooral voortbouwt op
'Christian Astrology' van William Lilly (1647).
.  
Uurhoek-astrologie behoort tot de oudste vormen
van astrologie en werd in de klassieke oudheid
van het Midden Oosten veelzijdig aangewend.
Bovenpersoonlijke planeten en Zwarte Lichten worden
bij deze tak van de astrologie slechts indirect betrokken.
Het chakra-model stamt uit het Verre Oosten en wordt apart uitgelegd.
.  
.  
horoskoopwiel
.
.  
Er bestaat een 'Wet van twaalf' waarbij iedere cyclus onderverdeeld kan worden in 12 eenheden van 30 graden. Verschillende culturen hanteren verschillende 'verklaringen' voor het bestaan van deze wet en hanteren ietwat verschillende berekeningen, maar ze is van alle continenten en alle tijden. We kennen haar vooral als de 12 dierenriemtekens // 12 manen // 12 maanden // 12 Chi // 12 adems // 12 Ki // 12 dubbeluren // 24 runentekens // 12 huizen // 12 jupiterstations enz. enz.
.  
Alle technische nuancering of filosofische onderbouwing hier achterwege latend, volgt er nu een korte samenvatting van de gangbare 12 dierenriemtekens en bijbehorende planeten. Bedoeld om een compacte impressie te geven van wat er tot de 'basics' van vrijwel álle oude culturen behoort.
.  
.  
aries

ARIES

.  
Functies: Beginnen, oprichten, stichten, baanbreken, belevendigen, aanvoeren, op gang brengen, aanvuren, aanvallen, de eerste klappen uitdelen, de kastanjes uit het vuur halen, aan de eerste gevaren het hoofd bieden, pionierswerk doen.
.
Eigenschappen: Durf, moed, zelfvertrouwen, onversaagdheid, recht door zee gaan, onafhankelijkheid, eigenzinnigheid, eigenwijsheid, gehaastheid.
.
Steunt op: Initiatief en daadkracht.
.
Lichamelijk: Hoofd en hersenen [horens].
.
.
Representatieve planeet: mars symbooltje Mars [en Pluto].
.
2e chakra
.
Mars is de drijfveer van: Scheppingskracht in de stof in het algemeen, dus de kracht van iemands energie, ijver, werkzaamheid en in physiek opzicht vooral ook van diens sexuele natuur. Er volgt uit: drang tot zelfhandhaving, tot strijden, tot haten. Ook nog technisch inzicht en technische vaardigheden in het algemeen.
.
Mars toont de werkzame-, energische-, aanpakkende-, strijdlustige-, baanbrekende-, leidende-, en scheiding teweeg brengende kracht en de drang tot handhaving der onderneming of kwestie. Ook het openlijk en macht-opbouwend element erin.
.
Aries-Pluto toont de zichzelf overtreffende-, tot handeling- en initiatief inspirerende-, hypnotische- en in elk opzicht vernieuwende kracht, die uit een bepaald deel van een plan, vraag of voorstel spreekt of aan de oprichting van de een of andere onderneming ten grondslag ligt. Ook het oorspronkelijk element dat eruit blijkt of erin present is.
.
Fysiek toont Mars de smaak, tong en verhemelte, spieren, sexe-organen en temperatuurs- en voortplantingsfuncties.
.
Deze fase toont het temperament.
huis-1
.
.  
Stier symbooltje

TAURUS

.  
Functies: Ontvangen, afwachten, volgen, gehoorzamen, aannemen, incasseren, doen gedijen, vruchtbaar- en rijk maken, geld verdienen, kapitalen beheren, schatten bewaren, sparen, reserveren, opstapelen.
.
Eigenschappen: Geduld, voorzichtigheid, volharding, standvastigheid, hardnekkigheid, halstarrigheid, vasthoudendheid, inschikkelijkheid, gemakzucht, traagheid, luiheid, goedgelovigheid, naieviteit, onbeholpenheid, onhandelbaarheid.
.
Steunt op: Geloof en bezit.
.
Lichamelijk: Hals en keel.
.
.
Representatieve planeet: Venus symbooltje Venus.
.
5e chakra
.
Drijfveer van: de kracht en de geaardheid van iemands liefde, schoonheidsgevoel en drang tot vrede, rechtvaardigheid en harmonie. Scheppingskracht in de geest, d.i. scheppende kunstkracht.
.
De Taurus-Venus toont de winstgevende- of voorspoed- en rijkdom brengende kracht, de materialistische of kapitalistische tendenzen en verder het ontvankelijk-, deugdzaam- en waardevol karakter van een plan, voorstel of zaak.
.
Fysiek toont Venus het geluid of de stem, stem-organen, keel, wangen, lippen, nieren, eierstokken en alle zuiverende en neutraliserende functies.
.
Deze fase toont de bezittingen.
huis-2
.
.
.  
Tweeling symbooltje

GEMINI

.  
Functies: Bemiddelen, helen, koppelen, contact vormen, overbrengen, betrekkingen aanknopen, belangstelling wekken, mededelingen, lering verstrekken, verbindingen tot standbrengen, imiteren, dienen van twee of meer belangen tegelijk, bevorderen van vrijheid.
.
Eigenschappen: Aandacht, aanpassingsvermogen, welbespraaktheid, opgewektheid, mededeelzaamheid, veelzijdigheid, handigheid, luchthartigheid, oppervlakkigheid, ongebondenheid, onstandvastigheid, ongedurigheid, met alle winden meewaaien, een slag om de arm houden, napraten en naschrijven.
.
Steunt op: Kennis en relaties.
.
Lichamelijk: Armen, handen, schouders, luchtpijpen, longen.
.
.
Representatieve planeet: Mercurius symbooltje Mercurius.
.
4e chakra
.
Drijfveer van: de kracht en geaardheid van het verstand en van het geestelijke en intellectuele aanpassingsvermogen, de mate van iemands aandacht en oordeel voor en over zichzelf en anderen.
.
De Gemini-Mercurius toont de bemiddelende-, verbinding tot stand brengende-, overbrengende- en aaneenschakelende kracht, de functie voor het opvangen of doorzenden van nieuws of berichten en tot het vormen van mondelinge of schriftelijke contacten en relaties. Ook het ideeele of redelijke in enig plan of voorstel.
.
Fysiek toont Mercurius het gevoel, het motorische- en sensorische zenuwstelsel, handen, longen en ingewanden en alle bewegings- en overbrengende functies.
.
Deze fase toont de wendbaarheid.
huis-3
.
.  
.  
Kreeft symbooltje

CANCER

.  
Functies: Verzamelen, binnenhalen, binnenloodsen, bijeengaren, onder brengen, opbergen, exploiteren of beheren van tehuizen, - café's, - restaurants, - hotels, huishouden, vasthouden, beheren van magazijnen, vormen van musea.
.
Eigenschappen: Huiselijkheid, aanhankelijkheid, intieme gevoeligheid, gehechtheid, gezelligheid, gereserveerdheid, schuchterheid, inbeelding, inhaligheid, gierigheid, veranderlijkheid, sensatie- en zwerflust, wantrouwen, neiging tot terugtrekken en terugkrabbelen, lichtgeraaktheid.
.
Steunt op: Opmerkzaamheid en afkomst.
.
Lichamelijk: Borst en maag.
.
.
Representatieve "planeet": Maan symbooltje Maan.
.
3e chakra
.
Drijfveer van: de ziels- en persoonlijke kracht, het gevoel van eigenwaarde in het lagere "ik", de reacties op uiterlijke en innerlijke prikkels, de kracht van iemands geheugen en verbeelding, de algemene persoonlijkheid.
.
De maan toont de voortbrengende-, vormgevende- en vruchtbaarheid bevorderende kracht; de drang tot veranderen of verwisselen van pluimage, zonder de innerlijke structuur van een zaak of onderneming aan te tasten. Ook het algemene aanpassingsvermogen bij de omgeving of soortgelijke plannen of dingen en de gevoelsoverwegingen bij het stellen van een vraag; het doel van een voorstel.
.
Fysiek toont de maan de stemmingen, het vochtigheidsgehalte van het lichaam, borsten, maag, baarmoeder en alle voedingsfuncties.
.
Deze fase toont de leefgemeenschap.
huis-4
.
.  
   
Leeuw symbooltje

LEO

.  
Functies: In-stand-houden, beheersen, besturen, bevelen, steunen, beschermen, bestendigen en uitbreiden van macht, heerschappij en invloed, dragen van verantwoordelijkheid.
.
Eigenschappen: Scheppingskracht, ondernemingsgeest, centrifugaliteit, heerszucht, vergevingsgezindheid, royaliteit, ijdelheid, naijver, hooghartigheid, de kroon willen spannen, tyrannie, hoovaardigheid, speel- en speculatiezucht.
.
Steunt op: Wilskracht en invloed.
.
Lichamelijk: Hart en rug.
.
.
Representatieve "planeet": Zon symbooltje Zon.
.
3e chakra
.
Drijfveer van: de geest- en wilskracht, het besef van innerlijke eigenwaarde en waardigheid, fierheid, trots, morele moed en het vermogen om onder alle omstandigheden zichzelf te kunnen blijven, de individualiteit.
.
De zon toont de uitstralende-, levenwekkende-, scheppende-, middelpuntige-, motorische-, opheffende-, en bestaanskracht van een onderneming of kwestie. Verder de mate van innerlijke stabiliteit, de innerlijke bedoeling, de levensvatbaarheid, essentieele geaardheid en de kracht om tegenover de omstandigheden stand te houden. Ook de levensenergie.
.
Fysiek toont de zon het aangezicht, de ogen, rug, hart, de lichaamswarmte en alle vitale functies.
.
Deze fase toont de autonomie.
huis-5
.
.  
.  
Maagd symbooltje

VIRGO

.  
Functies: Dienen, zich nuttig maken, hulp verlenen, verzorgen van details, zorgen voor werktuigen en werkmiddelen, reinigen, analyseren, onderscheiden, inventariseren, rubriceren, opsporen van hiaten of fouten, critiseren, verwerken.
.
Eigenschappen: Onderdanigheid, zuinigheid, kuisheid, frisheid, reinheid, bescheidenheid, accuratesse, zakelijkheid, getrouwheid, slaafsheid, onwetendheid, nuchterheid, vitterigheid, slimheid, overgevoeligheid, ergernis, bedeesdheid,teruggetrokkenheid, kleinzieligheid, bekrompenheid.
.
Steunt op: Dienstbaardigheid en werkzaamheid.
.
Lichamelijk: Buik en ingewanden.
.
.
Representatieve planeet: Mercurius symbooltje Mercurius.
.
4e chakra
.
Drijfveer van: de kracht en geaardheid van het verstand en van het geestelijke en intellectuele aanpassingsvermogen, de mate van iemands aandacht en oordeel voor en over zichzelf en anderen.
.
De Virgo-Mercurius toont de dienende-, ontledende-, kritische- en werktuiglijke kracht, de administratieve functie en de nuchter-zakelijke beweegredenen in de behandelde zaak of kwestie. O.a. ook: de drang of wezenlijke geschiktheid om met een andere (desnoods daarvan geheel verschillende) zaak vermengd, of daarbij ingedeeld te worden.
.
Fysiek toont Mercurius het gevoel, het motorische- en sensorische zenuwstelsel, handen, longen en ingewanden en alle bewegings- en overbrengende functies.
.
Deze fase toont de hulpkrachten.
huis-6
.
.  
.  
Weegschaal symbooltje

LIBRA

.  
Functies: Organiseren, balanceren, harmoniseren, verenigen, samenwerken, gelijkschakelen, regelen, toezicht-houden, recht spreken, boekhouden en het bewerken van een 'modus vivendi'.
.
Eigenschappen: Beschaving, beminnelijkheid, tact, hoffelijkheid, minzaamheid, evenwichtigheid, gelijkmatigheid, meegaandheid, fijngevoeligheid, kunstzinnigheid, gevoel voor juiste verhoudingen, onpartijdigheid, breedheid van gebaar en opvatting, wijsheid, verzoeningsgezindheid, toegeeflijkheid, onbeslistheid, besluiteloosheid, lauwheid en angst om kleur te moeten bekennen.
.
Steunt op: Liefde en diplomatie.
.
Lichamelijk: Nieren en lendenen.
.
.
Representatieve planeet: Venus symbooltje Venus.
.
5e chakra
.
Drijfveer van: de kracht en de geaardheid van iemands liefde, schoonheidsgevoel en drang tot vrede, rechtvaardigheid en harmonie. Scheppingskracht in de geest, d.i. scheppende kunstkracht.
.
De Libra-Venus toont de samenvoegende-, samenbindende-, samenwerkende-, verenigende-, organiserende-, neutraliserende-, harmoniserende- en evenwicht scheppende kracht. Het kunstzinnige- en aesthetische karakter der onderneming of plannen of ook de diplomatieke- en rechtsoverwegingen die bij het nemen van een besluit e.d. doorslaggevend zijn.
.
Fysiek toont Venus het geluid of de stem, stem-organen, keel, wangen, lippen, nieren, eierstokken en alle zuiverende en neutraliserende functies.
.
Deze fase toont de anderen.
huis-7
.
.  
.  
Schorpioen symbooltje

SCORPIO

.  
Functies: Omzetten, omkeren, bezielen, bekeren, moraliseren, beproeven, verzoeken, verleiden, genieten, inwijden, geheimen opsporen, verdedigen, verbergen, overmacht tonen, vernietigen, doden.
.
Eigenschappen: Sterke moraliteit, strenge principes, grote vastberadenheid, krachtig gevoel van eigenwaarde, scherpzinnigheid, hardvochtigheid, zucht tot kwellen, dwingen, afpersen, chantage, geslepenheid, leugenachtigheid, jalouzie, spot, hoon, sarcasme, cynisme, indiscretie, zinnelijkheid, hartstocht, gewelddadigheid, wraakzucht en bloeddorstigheid.
.
Steunt op: Geheimhouding en moreel overwicht.
.
Lichamelijk: Geslachtsorganen en blaas.
.
.
Representatieve planeet: Pluto symbooltje Pluto [en Mars].
.
2e chakra
.
Drijfveer van: kracht en drang tot het innerlijk overheersen en bedwingen van mensen en toestanden. Hypnotische-, revolutionaire- en vernieuwende kracht die in iemand werkzaam is of zal worden.
.
De Scorpio-Mars toont de omzettende-, centripetale-, technische-, vernietigende-, strijdbrekende-, weerstand oproepende- en genotzoekende kracht in een zaak of kwestie. Ook het verborgen- en machtbrekende element erin.
.
Fysiek toont Mars de smaak, tong en verhemelte, spieren, sexe-organen en temperatuurs- en voortplantingsfuncties.
.
Deze fase toont de verdediging.
huis-8
.
.  
.  
Boogschutter symbooltje

SAGITARIUS

.  
Functies: Openbaren, overtuigen, opwekken, opheffen, genezen, inspireren tot levenslust, verbreiden, verkondigen, opleiden, animeren, opvoeden, beoefenen en leiden van sport en lichaamsontwikkeling, publiceren, reizen en trekken.
.
Eigenschappen: Openhartigheid, ridderlijkheid, eerlijkheid, spontaniteit, enthousiasme, sportiviteit, vrijmoedigheid, jovialiteit, fanatisme, rusteloosheid, ongeduldigheid, onverdraagzaamheid, teugelloosheid, hoogdravendheid, impulsiviteit en ongedurigheid.
.
Steunt op: Overtuiging en idealen.
.
Lichamelijk: Dijen en heupen.
.
.
Representatieve planeet: Jupiter symbooltje Jupiter.
.
1e - en - 7e
.
Drijfveer van: de kracht en drang tot groei, expansie, uitzetting, waarbij aansluit de kracht om zich bij alle uiterlijke omstandigheden te kunnen aanpassen; in resumé het natuurlijke inzicht. Vandaar dat Jupiter de planeet van voorspoed is in lager en geluk in hoger aanzicht.
.
De Sagitarius-Jupiter toont de idieele-, richting gevende-, propagandistische-, expansieve-, verruimende-, groei bevorderende-, opvoedkundige- en opheffende kracht van een plan, besluit of achter de een of andere zaak. Ook de drang tot enige natuurlijke- of wijsgerige aanpassing bij de omgeving en het sportieve element der kwestie.
.
Fysiek toont Jupiter de reuk, reukorganen, neus, dijen, voeten, lever en alle groei- of herstel functies.
.
Deze fase toont de geestverruiming.
huis-9
.
.  
.  
Steenbok symbooltje

CAPRICORN

.  
Functies: Oefenen van autoriteit, handhaven van orde, bevestigen van het openbare gezag, besturen van Rijks- en Gemeentelijke departementen, uitvoeren van wetten, onderhouden van alle conventie en eerbetoon, bouwen, vorm geven, verbeteren, omhoog werken, resultaat oogsten, vruchten plukken, uitblinken, onderscheiding ontvangen, culmineren, reglementeren, systematiseren en modeleren.
.
Eigenschappen: Ernst, plichtsbesef, eerzucht, praktische vaardigheid, volledigheidsmanie, bureaucratie, deftigheid, vormelijkheid, egoïsme, onvoldaanheid, bluf, opgesmuktheid, koelheid, onbewogenheid, bekrompenheid en neerslachtigheid.
.
Steunt op: IJver en gezag.
.
Lichamelijk: Huid en knieen.
.
.
Representatieve planeet: Saturnus symbooltje Saturnus.
.
6e chakra
.
Drijfveer van: de kracht en drang tot zelfbehoud, in wezen dus van het egoisme. Waaruit voortvloeit: de aangeboren mate van angst, in allerlei opzicht en het besef van uiterlijke eigenwaarde en vanuiterlijke plichten.
.
De Capricornus-Saturnus toont de behoudende-, afscheidende-, begrenzende-, belemmerende-, neerhalende- of convergerende kracht achter een zaak of plan. Ook het eenzelvig-, beangstigende- of zorg barende element erin.
.
Fysiek toont Saturnus het gehoor, de gehoororganen, oren, huid, beenderen, gewrichten, knieen, benen en enkels, galblaas en alle remmende functies.
.
Deze fase toont de vlag.
huis-10
.
.  
.  
Waterman symbooltje

AQUARIUS

.  
Functies: Socialiseren, moderniseren, nastreven van universele broederschap en politieke onpersoonlijke doeleinden, aankweken van gemeenschapszin en onbaatzuchtigheid, uitdenken, uitvinden, ontdekken, het bevorderen van vriendschap en broederschap, gelijkschakelen, tot elkaar brengen van volken en van volks- of politieke groepen, het bevorderen van een democratische-, federatieve en cooperatieve wijze van samenleven.
.
Eigenschappen: Humaniteit, vriendschap, belangenloosheid, onbaatzuchtigheid, gemeenschapszin, sociale levenshouding, afwijzen van overheersing, -conventie en dwang, tonen van verzet, opstandigheid en excentriciteit.
.
Steunt op: Intuitie en sociaal aanpassingsvermogen.
.
Lichamelijk: Benen en enkels.
.
.
Representatieve planeet: Uranus symbooltje Uranus [en Saturnus].
.
6e chakra
.
Drijfveer van: de kracht en drang om in een nieuwe toestand te geraken of om zich te buiten te gaan. Iemands sociaal- en intuitief inzicht en aanpassingsvermogen; 's mensen collectief begrip en innerlijk beschavingspeil.
.
Uranus toont de cooperatieve-, federatieve-, socialiserende-, grenzen overschrijdende-, electrisch inductieve-, radioactieve- en telepatische kracht en het altruïstische of occulte element in een plan of probleem.
.
De Aquarius-Saturnus toont de vormgevende-, vorm scheppende-, mechanische- en geconcentreerde kracht van een onderneming of kwestie en het praktische of wettelijke element erin.
.
Fysiek toont Saturnus het gehoor, de gehoororganen, oren, huid, beenderen, gewrichten, knieen, benen en enkels, galblaas en alle remmende functies.
.
Deze fase toont de vriendschappen.
huis-11
.
.  
.  
Vissen symbooltje

PISCES

.  
Functies: Liquideren, slopen, oplossen, doen verdwijnen en vergeten, verduisteren, zoek-maken en -raken, omverwerpen van elk houvast, vernietigen van het bestaande, wegcijferen van zichzelf, opofferen en het tonen van medelijden.
.
Eigenschappen: Mededogen, medelijden, naasteliefde, opofferingszin, zachtheid, plooibaarheid, gemis aan zelfrespect, onverschilligheid voor bekendheid, eer of roem, vatbaar voor degeneratie, nihilisme, indolentie, frauduleuze neigingen, perversiteit, bezetenheid en soortgelijke afwijkingen.
.
Steunt op: Inspiratie en anonymiteit.
.
Lichamelijk: Voeten.
.
.
Representatieve planeet: Neptunus symbooltje Neptunus [en Jupiter].
.
1e - en - 7e
.
Drijfveer van: de kracht en drang om iets geheel los of achter zich te laten of het bestaande te ontbinden. Iemands vermogen om zonder egoisme te leven, opoffering te tonen. Wat iemand bezit aan inspirationele- en mediumieke kracht.
.
Neptunus toont de liquiderende-, ontbindende, innerlijk zuiverende-, uiterlijk chaos verwekkende-, grenzen verdoezelende- en magnetische kracht. Ook het onbaatzuchtige- of menslievende- en het mystieke element in een voorstel of besluit.
.
De Pisces-Jupiter toont de weldoende-, genezing en herstel brengende-, en waarlijk verlichtende kracht of bedoeling van een onderneming of voorstel en het filantropische- en gastvrije element erin.
.
Fysiek toont Jupiter de reuk, reukorganen, neus, dijen, voeten, lever en alle groei- of herstel functies.
.
.
Deze fase toont het onbeheersbare.
huis-12
 
.
.
Het is een beetje kort door de bocht om Oosterse- en Westerse sterrenkunde op een hoop te gooien. Er zijn enkele grote en veel kleine verschillen. Zowel met betrekking tot de solaire 12-voudige fasering van iedere cyclus als met betrekking tot de maanfasenkalenders die elders beschreven worden. Het merendeel van die nuancenverschillen is nogal technisch en voor begrip van de orakelteksten verwaarloosbaar. Wellicht dat er later nog wat aanvullende stukjes over 'de tijdgeest' (= voor de hele wereld), over 'de Keltische kalender' of over Oosterse 12-voudige faseringen uitgewerkt worden, maar vooralsnog worden hier m.b.t. astrologie slechts 'basics' beschreven die breed toegankelijk zijn.
.
.  
"(...) astrology represents the summation
of all the psychological knowledge of antiquity.”
C.G. Jung
 
 
 
.