28fasen maanhuis1 maanhuis2 maanhuis3 maanhuis4 maanhuis5 maanhuis6 maanhuis7 maanhuis8 maanhuis9 maanhuis10 maanhuis11 maanhuis12 maanhuis13 maanhuis14 maanhuis15 maanhuis16 maanhuis17 maanhuis18 maanhuis19 maanhuis20 maanhuis21 maanhuis22 maanhuis23 maanhuis24 maanhuis25 maanhuis26 maanhuis27 maanhuis28

 
 

DE 28 MAANHUIZEN

 
.....................................alchemistische dualiteitAfb.64
 
De fasen vertegenwoordigen de regionen waar de mens, al of niet in
weerstand met de stof, gelegenheden vindt zich te ontwikkelen.
In het Oosten zowel als in het Westen zijn deze regionen vaak betiteld
met 'maanfasenhuizen'. De Oosterse literatuur noemt ze wel
'maanhuizen' (ter vereenvoudiging), zoals ze ook spreekt van een
maanjaar (Chandrâyana in het Sanskriet) i.p.v. een maanfasenjaar.
In de Westerse literatuur kunnen we ook nog 'solairfasen' tegen
komen als variant hierop.
 
.....................................alchemistische dialectiekAfb.65
 
Voor de beschrijving van deze 28 maanhuizen werd hoofdzakelijk uit de
Chinese traditie geput. De hoofdpunten van de indeling treffen we
echter in vrijwel iedere oude kultuur van het noordelijk halfrond aan,
terwijl de 28-voudige indeling ook reeds bij de Perzen in de tijd van
Zaratushtra aangetroffen kon worden.
Uit de illustraties die ontleend zijn aan de Bhagavad Gitâ (die op zijn
beurt weer een onderdeel is van het dertiende hoofdstuk van de
Mahâbhârata, het oudste epos ter wereld), zal blijken dat deze indeling
tevens de grondslag vormde van de tijdrekening der Hindoes, terwijl
verwijzingen naar de Koran laten zien dat ook dit 'laatste' Heilige Boek
in de maanfasenkalender geworteld is.
 
 
..........Astrologische spiegelAfb.66
 
Analoog aan de fasen zoals deze zichtbaar zijn in de verhouding tussen
zon en maan, zijn er ook fasen te onderscheiden tussen maan en aarde.
Weliswaar niet met het blote oog waarneembaar, maar beredeneerbaar
in verband met de elliptische baan van de maan om de aarde. (64)
 
 
..........islamitische astrologie kaartAfb.67
 
De traditioneel gangbare benamingen werken helaas verwarrend voor
wat betreft de niet-zichtbare fasenindeling. Waar echter
overeenstemming over bestaat, is dat er verschillende regionen te
onderscheiden zijn met ieder een eigen karakter.
.
In de I Tjing worden deze regionen wel logementen genoemd (zie
bijv. #562), in overeenstemming met hun aard. Het zijn vrijwel
onbeweeglijke locaties waar 'gasten' komen en gaan. In diverse
vertalingen wordt hiervoor de term 'herbergen' gehanteerd, die
weliswaar gangbaarder is, maar tevens minder recht lijkt te doen aan
de innerlijke (overnachtings-) waarde die erin besloten ligt.
 
De 'gasten' worden gerepresenteerd door de zgn. 'zwerfsterren'; de
maan, zon en planeten die zich schijnbaar om de aarde bewegen. (65)
 
KrishnaAfb.68
 
Ieder van deze logementen/herbergen heeft een naam/karakter
waarnaar we zowel in de I Tjing als in de Tau Te Tjing verwijzingen
tegen komen. In tegenstelling tot het momenteel gangbare
(astrologische) onderscheid in 12 'huizen', waarbij met name de
uiterlijke omstandigheden nogal benadrukt worden, gaat het bij de
logementen in de I Tjing (en Tau Te Tjing ) vooral om de innerlijke kwaliteit,
de in de vorm verborgen liggende inhoud.
De planeten symboliseren vanuit het innerlijk bezien de gelegenheden
om inhoud kenbaar, zichtbaar te maken. De voortgang van een
hemellichaam in transit valt zo te beschouwen als de gast die een
logement/herberg bezoekt waarvan de sfeer in meer of mindere mate
bij diens aard past en waar deze gedurende enige tijd verblijft
(vgl. bijv. #534).
 
De logementen/herbergen tonen wat de standpunten zijn waar de
reiziger zich bij moet aanpassen. Nu kan het gebeuren dat twee
reizigers, twee transiterende planeten, elkaar ontmoeten in een
logement/herberg. Dit wordt wel 'een toevallige ontmoeting' genoemd
in de I Tjing; een onverwachte synchronisatie van
standpunten (vgl. #382).
 
Toevallige ontmoetingAfb.69
 
Zoals gezegd, symboliseren de logementen/herbergen in de I Tjing
overwegend geestelijke kwesties die nog niet aan de vormenwereld
verbonden zijn maar hier a.h.w. aan vooraf gaan. Het benoemen ervan
is dus per definitie enigszins misleidend. Er bestaat dan ook een lange
traditie van verwarrende discussies over de toewijzing van 'heren' aan
de diverse logementen, gelijk op gaande met discussies over de
toewijzing van 'heren' aan de diverse maanhuizen. (Waarbij het begrip
'heren' dan identiek is aan de bij Westerse astrologen gangbare
betekenis van 'huisheren'. D.w.z. dat er aan de planeten 'eigen'
invloedssferen toegekend worden waarover ze 'regeren'; deze heren
kunnen, zoals de waard van een herberg, zowel mannelijk als
vrouwelijk zijn.)
 
Aan deze verwarring is ook menige I Tjing-vertaling niet geheel
ontkomen. Er wordt daarbij voorbij gegaan aan de innerlijke kwaliteit
en de nadruk verschuift naar uit de wereld der dualiteiten bekende
symboliek waarbij de 'reizigers' tot 'heer' worden. Het kan echter
weinig kwaad zolang men maar blijft beseffen dat het orakel
beeldspraak benut. Zo kan een 'spijspot' (#50) naar allerlei soorten van
verzamelde cultuur verwijzen maar bij uitzondering ook wel eens
naar een letterlijke kookpan.
 
KrishnaAfb.70
 
De sinds oudsher aan de herbergen (zon/maan-fasen) toegevoegde
namen impliceren dus al enige aanpassing aan het uiterlijke, het
kwantitatieve, zoals ook de maan zich in haar baan om de aarde laat
beïnvloeden door de aantrekkingskracht van de zon in plaats van zuiver
op innerlijke kwaliteit georiënteerd te zijn. De inhoud van deze
herbergen kan dan ook slechts grofweg aangeduid worden aangezien er
per definitie geen 'zuivere' literatuur over kan bestaan.
 
Ieder van deze herbergen draagt symboliek die in mij bekende I Tjing
vertalingen opgenomen is of er dicht bij komt, wat zodoende zowel tot
verduidelijking als tot verwarring kan leiden. (66)
 
De 28 fasen worden in vier kwadranten(kwartieren) onderscheiden,
zoals er ook vier weken per maand en vier periodes van zeven jaar in de
(28-jarige) saturnuscyclus bestaan.
Meestal worden deze kwadranten geassocieerd met de vier seizoenen en
windrichtingen maar da's 'karakterisering'. De letterlijke seizoenen en
windrichtingen horen meer bij de 12 dierenriemtekens en
12 aard-huizen (met hun periodes van 12 maanden of 12 dubbeluren).
De zonnebaan is als een ring, buikriem of gordel. Maanhuizen zijn als de
partjes van een mandarijn die van Noord- tot Zuidpool lopen.
 
mandarijntje
 
De leesrichting der maanhuizen hangt af van hetgeen gevolgd wordt; de
verticale ontwikkeling of de horizontale voortgang. Die keuze staat
iedereen vrij. Wie de maandelijkse voortgang van de maan door haar 28
circumpolaire sterrengroepen wil volgen, ontmoet de 28 maanhuizen in
chronologische volgorde. Hier worden ze als 28 'terrassen'
gepresenteerd. 
 
'De zwarte paarden trekken naar het noorden,
  de witte naar het westen,
  de rode naar het oosten
  en de schimmels trekken naar het zuiden.'
  De profeet Zacharia (6:1-6)
 
 
Maanhuizen
 
Buitenrand: Klassieke indeling van de vaste sterren in 28 gelijke hemelsectoren, zoals die vroeger *) .in gebruik was bij Arabische-, Babylonische-, Tibetaanse en Hindoe astrologen en enige Westerse alchemisten, maar met de namen die nu nog in het Verre Oosten (Japan/Korea/China) gangbaar zijn voor de 28 maanhuizen. De Chinese- en Egyptische astrologen hanteerden hoofdzakelijk 28 sectoren van ongelijke grootte. Hier een voorlopig tabeloverzicht van de elkaar overlappende Maanhuizen.
 
*) De 'vaste' sterren stonden vroeger op iets andere locaties en bewogen niet allemaal met exact dezelfde snelheid in dezelfde richting vanuit de aarde bezien, maar de belangrijkste verandering was de praecessie (1 graad/72 jaar), zodat de sterren 3600 jaar geleden ongeveer 50 graden terug stonden. In het jaar 2000 stond Spica bijv. op 23Li50. In het jaar 1600 BCE zal 03Vi50 de positie geweest zijn. Als hoofdster van Maanhuis 1 vormt ze het centrum van dit huis, dat zich dan van 27Le24 tot 10Vi16 uitstrekte. Wanneer ze echter als markering van het begin van dit huis aangezien werd/wordt, -zoals in de Arabische wereld en India gebruikelijk- dan verschuift het Maanhuis zo'n 6.26 graden. [Een actuele indeling t.o.v. de dierenriem is in bewerking maar vergt enkele jaren testen.] Bovenstaand schema dient vooral ter illustratie van de oorsprong van maanhuizen en hoe ze zich ten opzichte van elkaar bevinden. De symbolische betekenis van de huizen heeft hier zijn grondslag. De fysieke locatie van de sterren en daaraan verbonden huizen is een meer triviale aangelegenheid. Zelfs het karakter van de sterren dat ons overleverd werd uit diverse culturen kan achterhaald zijn nu ze zich t.o.v. elkaar verplaatst hebben en elkaar verschillend beïnvloeden.
 
Binnenrand: Spirituele volgorde van de 28 maanhuizen, met de huidige positie van Diamant (13Cp15) als hart van 'Leegte'.
 
Wat de tegengestelde looprichting betreft valt er een opmerkelijke overeenkomst te constateren met de aan elkaar tegengestelde looprichtingen van elektronen en ionen in een magnetisch veld (zoals zich dat ook om de aarde bevindt, en wel met de N/Z-pool als as). Zoals de maanhuizen enigszins ongelijkmatig over de cirkel verdeeld worden in de Chinese traditie, zo bewegen ook de elektrisch geladen deeltjes zich ongelijkmatig verdeeld langs de veldlijnen tussen Noord- en Zuidpool.
Wanneer we beide huizencycli tegelijk willen bekijken, dan komen we voor de keuze te staan of we de rechtsom lopende cyclus dan wel de linksom lopende cyclus aan de buitenzijde plaatsen. Chinese astrologen maken op dit punt een onderscheid tussen mannen en vrouwen en er valt wel wat voor te zeggen om bij "vrouwelijken" niet het harde/saturnale maar het zachte maanachtige aan de buitenzijde te plaatsen; d.w.z. de tegen de wijzers van de klok in lopende cyclus aan de buitenzijde. Hier wordt slechts de onderlinge volgorde van de maanhuizen beschreven.
 
 
De herbergen 7 t/m 1 worden 'DRAAK' genoemd.
 
In dit geval symbool voor jeugd, opkomende levens kracht. Ook wel
geassocieerd met de Lente en het Oosten. Niet te verwarren met de
Westerse draak zoals die bijv. in Westerse middeleeuwse literatuur
en sprookjes voor komt en daar dan meestal naar het teken
Schorpioen verwijst. Momenteel (afgelopen millennium) wordt er
tevens verband gelegd tussen het Oosterse sterrenbeeld Draak en
het Westerse sterrenbeeld Ram. Soms ook wel met het Westerse
Xe-huis/Steenbok of het Ego.
 
Hierover, en over de I Tjing-draken die bij de hexagrammen #1 .en
#2 genoemd worden, valt nog veel te zeggen maar dat is voor een
latere publicatie.
 
 
-1- DE HOORN
 
HoornAfb.71
 
Hier gebruikt als symbool voor de Hoorn des Overvloeds en de
toegangssleutel tot het godenrijk.
 
Kwan Yin met hoornAfb.72
 
Wat hier aangevangen wordt, reikt tot het hoogste gezag.
 
hoorn-beerAfb.73
 
(Vgl. bijv. ook de hoorn die toegang geeft tot Ashgaard, het godenrijk
der vikingen waarvan het Walhalla de bekendste afdeling is.) (67
 
Heimdall met hoornAfb.74
 
Niet te verwarren met de 'horens'; symbool voor het voorwaarts
strevende, of de zgn. cuspen der huizen (logementen/herbergen) of
tekens, welke eveneens horens genoemd worden en een
'aanvangssymboliek' vertegenwoordigen. (68)
 
Ook niet te verwarren met 'de hoorn' als symbool voor de
Noordermaansknoop (zie noot 92), die wel Drakenkop genoemd wordt.
(Vgl. in dit geval bijv. #446.)
 
Hierbij kan dan nog opgemerkt worden dat de 'gehoornde'
dierenriemtekens; Ram, Stier en Steenbok, alle drie als zinnelijk
('horny') beschouwd worden en als rituele offerdieren in diverse religies
voor komen.
 
De Stier (os) vormt hierbij een uitzondering, omdat deze ook speciaal
als heilig dier vereerd wordt (India, Egypte). In de Joodse mystiek
wordt er van uit gegaan dat de schepping der wereld in het
Stier-tijdperk plaatsgevonden heeft.
 
In de Griekse mythologie treffen we hier de Godin Demeter (//Ceres)
aan, wiens op handen gedragen dochter Kore (//Persephone) echter
geroofd wordt door overmacht en naar Pluto's onderwereld verhuisd....
 
demeter
   
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 1. Jiao. - 角 (Jiǎo) -
verbonden aan Alpha Virginis "De Eerste Ster van het Jiao Huis",
beter bekend als Spica.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"The first lunar mansion (Horn) comprised the bright star Spica
 (Alpha Virginis) and Zeta Virginis. Spica governed military matters and
 the generals, while the second star governed law and justice."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hier als naam "The Horn or Spike"
en als sterren "Alpha met Zeta Virginis". [= Spica en Heze]
 
 
Spica gaf de herfstexquinox aan en bevondt zich zodoende tegenover
het Lentepunt (0 graden Aries). Ook de oud-Egyptische kalender begon
bij Spica.
 
 
In Arabische astrologie is Manzil Al Simak ; 'De Ongewapende' aan
Spica verbonden.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Unarmed"
en als ster "Alpha Virginis".
Beschrijving:
"Causes marital love, cures the sick, helps sailors but hinders journeys
 by land. With Moon here, dig but do not marry or travel."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra Chitra; 'Helder Schijnend'.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Citra", Bright,
als ster "Alpha Virginis"
en als symbool "a Lamp or Pearl"
 
 
 
 
-2- DE NEK
 
Algemeen gangbaar symbool voor het (collectief) onbewuste, het
onverzettelijke. Ook hier als zodanig gebruikt.
(Vgl. o.a. de associaties met 'stierennek' en #315.)
Hierbij wordt bovendien de associatie met ziektes gemaakt.
 
verborgen lijnenAfb.75
 
Zo is het opmerkelijk dat C.G. Jung, de beroemde onderzoeker van het
on(der)bewuste, op hoge leeftijd overleed aan keelkanker. (Vgl. #303;
dat samengevat kan worden met: 'beter zingen dan klagen over de
gebreken van de ouderdom'. Hiermee wordt dan verwezen naar de
mogelijkheid om fysieke overmacht tegemoet te treden met harmonie
en zo althans de zwaarmoedige stemmingen te overwinnen.)
Er is hier sprake van een gespannen verhouding tussen het
persoonlijk-collectieve (het onbewuste, bijv. de familie-geschiedenis)
en het maatschappelijk collectieve (het grote onderbewuste) zodat
familiebijeenkomsten, het clan-gebeuren, onder deze omstandigheden
als bijzonder ongunstig beschouwd worden. Er zijn ook duidelijke
verbanden met de chakra-leer, m.n. de 5e chakra.
 
Chinese buffelAfb.76
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 2. Kang. - 亢 (Kàng) -
met Kappa Virginis; 'The First Star of Neck', (Kang)
en Iota Virginis (Syrma), Phi Virginis (Elgafar) en Lambda Virginis
(Khambalia) geassocieerd.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"To the east of the Horn came the four stars of the second lunar
 mansion (Neck). According to the Astronomical Chapters in the Suishu
 (Official History of the Sui Dynasty), scintillation observed among these
 stars would forebode large number of the population falling ill."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam: "A Man's Neck"
en als sterren "Kappa met Iota en Upsilon Virginis".
 
 
In Arabische astrologie is Manzil 13. Al Ghafr , 'The Covering', aan
Syrma verbonden.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Covering"
en als sterren "Iota en Kappa Virginis".
Beschrijving: Favourable for extracting treasures, digging pits,
 helps divorce, discord, the destruction of houses and enemies, and
 hinders travellers. With Moon here, unfortunate for anything.
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 15. Swati. Su-Ati (sanskrit)
'Onafhankelijkheid' die aan Alpha Boötis (Arcturus) verbonden is.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Svati", The Good Goer,
or Sword. Een andere naam is "Nishtya", Outcast.
als ster "Alpha Boötis".
en als symbool "a Coral Bead, Gem, or Pearl."
 
 
 
 
 
- 3- HET FUNDAMENT, ook wel WORTELS genoemd.
 
alchemistische bodemAfb.77
 
Algemeen symbool voor vloer, bodem, ondergrond, het lage en ook hier
als zodanig gebruikt. (Vgl. bijv. #576)
Het zich boven de bodem verheffen (varen of vliegen) wordt onder deze
omstandigheden als gevaarlijk beschouwd, want 'in aanraking komen
met de bodem' is juist aan de orde.
 
Terugtocht in de bergenAfb.78
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 3. Di - 氐 (Dǐ) -
verbonden aan Alpha2 Librae; 'TheFirst Star of Root' (Zuben Elgenubi),
Iota Librae, Gamma Librae (Zubenelakrab) en
Beta Librae (Zubenelschemali).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
MathematicalAstrology':
"Next came the four stars of the third lunar mansion Di (Roots).
 When the last two stars of Di (i.e. Alpha and Beta Librae) appeared
 bright and large they would bring peace to the country but, when they
 scintillated, many could be expected to be enlisted into forced labour."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "Bottom"
en als sterren "Alpha met Beta Librae".
 
 
In Arabische astrologie is Manzil 14. Al Jubana ; 'The Claws', aan
Zuben Elgenubi en Zubenelschemali verbonden.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Claws"
en als sterren "Alpha en Beta Librae ".
Beschrijving: "Hinders journeys and marriages, harvests and
 merchandise, favourable for redemption of captives.
 With Moon here, buy cattle but do not navigate."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 16. Visakha ; 'Gevorkt',
ook bekend als rādhā; 'The Gift'. Verbonden aan Alpha Librae
(Zuben Elgenubi), Beta Librae (Zubenelschemali), Gamma Librae
(Zubenelhakribi) en Iota Librae.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Visakha"
en als ster "Alpha Librae"; 'Branched'
met als symbool "a Decorated Gateway"
 
 
 
 
- 4- DE KAMER
 
alchemistische vogelAfb.79
 
Hier symbool voor het innerlijk, de maag, de keuken en moederschap.
Ook wel 'Het Grote Offer' genoemd. (Vgl. bijv. #37,.. 371 t/m 6 )  (69)
Niet te verwarren met 'de linker buik(holte)' waar naar verwezen
wordt in #364.
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 4. Fang. - 房 (Fáng) -
aan Pi Scorpii ; 'The First Star of Room' (Fang) verbonden.
Met Rho Scorpii (Iklil), Delta Scorpii (Dschubba),
Beta¹ Scorpii en Beta² Scorpii (Acrab).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"The fourth lunar mansion Fang (Chamber), the fifth lunar mansion Xin
 (Heart) and the sixth lunar mansion Wei (Tail) together form
 the Scorpion. The four stars of Fang represented the Prime
 Minister and his Deputy, and the Commander-in-Chief of the army and
 his second in command."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "A Room or House"
en als sterren "Pi met Beta, Delta, en Rho Scorpii",
met de vermelding dat deze sterren verbonden werden met het kweken
van zijderupsen.
 
In Arabische astrologie is Manzil 15. Iklil al Jabhah;
'The Crown of the Forehead' aan Acrab en Dschubba verbonden.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Crown of the Forehead"
en als sterren "Beta met Delta en Pi Scorpii".
Beschrijving: "Improves misfortune, makes love durable, strengthens
 buildings and helps seamen.
 With Moon here, build, sow, plant, navigate but do not marry."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 17. Anuradha ; 'Vonk Volger',
met Beta Scorpii (Acrab), Delta Scorpii (Dschubba) en Pi Scorpii.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Anuradha"; Propitious
or Successful met als ster "Delta Scorpii".
en als symbool "a Row or Ridge".
 
 
 
 
 
- 5- HET HART
 
alchemistische delingAfb.80
 
Hier symbool voor overmatige ambitie en vaderschap, zowel als de
noodzaak (en kunst) tot besnoeien ten gevolge van deze daadkrachtige
voortvarendheid.
 
Niet te verwarren met de talloze andere symbolische betekenissen van  
het hart, waaraan ook in latere publicaties nog enige aandacht besteed
zal worden.
 
(Vgl. bijv. #55, waarbij nog opgemerkt kan worden dat 'het middaguur'
de hoogste positie is van de zon; associërend met het
objectief/maatschappelijke.)
 
bamboe kappenAfb.81
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 5. Xin. - 心 (Xīn) -
verbonden aan Sigma Scorpii (Alniyat) 'The First Star of Heart',
Alpha Scorpii (Antares) en Tau Scorpii (Paikauhale, was Alniyat).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"Xin comprised three stars with the bright star Antares at the centre.
 Antares was reserved for the emperor and the stars next to it the
 Crown Prince and the princes."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "The Heart"
en als sterren "Sigma met Alpha en Tau Scorpii".
 
 
In Arabische astrologie is Manzil 16. Al Kalb ; 'The Heart', verbonden
aan Antares.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Heart"
en als ster "Alpha Scorpii".
Beschrijving: "Causes discord, sedition, conspiracy against princes and
 rulers, and revenge from enemies, but frees captives and helps building.
 With Moon here, plant, sow, travel and go to war."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 18. Jyeshtha ; 'De oudste'.
Met Alpha Scorpii (Antares), Sigma Scorpii and Tau Scorpii (Alniyat).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Jyestha", Oldest
met als ster "Alpha Scorpii"
en als symbool "a Pendant Ear Jewel".
 
 
 
 
- 6- DE STAART
 
alchemistisch lamAfb.82
 
Is zowel een algemeen gangbaar symbool voor 'het laatste stukje van...',
als symbool voor hetgeen terug-getrokken of ingetrokken kan worden
(vgl. #33). Hier, bij de staart van de Draak, duidt het m.n. op
'verborgen schatten'; de zich nog in de vertrekken van de moeder
bevindende toekomstige erfgenaam. (Vgl. bijv. #143, #26, #406.)
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 6. Wei.- 尾 (Wěi) -
verbonden aan Mu¹ Scorpii, Mu² Scorpii (Pipirima), Zeta2 Scorpii
(Grafias), Theta Scorpii (Sargas), Upsilon Scorpii (Lesath),
en Lambda Scorpii (Shaula).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"The nine stars of the sixth lunar mansion Wei represented the empress
 and the imperial concubines. The Astronomical Chapters of the Suishu
 say that when these stars looked small and dim the empress could be
 expected to suffer from some serious illness."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "The Tail"
en als sterren "Mu met Epsilon (Wei/Larawag), Zeta, Eta, Theta, Iota
(Apollyon), Kappa (Girtab), Upsilon en Lambda Scorpii".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 17. Al Shaulah ; 'The Sting' met
Shaula en Lesath.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Sting"
en als sterren "Lambda met Upsilon Scorpii".
Beschrijving: "Helps in besieging cities, taking towns, driving men from
 their places, destruction of seamen and captives.
 With Moon here, buy cattle, hunt but do not marry."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 19. Mula ; 'De Wortel'. Met
Epsilon Scorpii (Larawag), Eta Scorpii, Theta Scorpii (Sargas),
Kappa Scorpii (Girtab), Lambda Scorpii (Shaula), Mu Scorpii en
Nu Scorpii (Jabbah).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Mula", The Root en "Vicritau",
the Two Releasers [bringing release from lingering diseases]
als ster "Lambda Scorpii"
en als symbool "a Lions Tail"
 
 
 
 
 
- 7- DE WANKORF, later DE (MEST)MAND genoemd.
 
alchemistische zeefAfb.83
 
Hier symbool voor de twijfelachtige waarde van uitschot en restanten.
(Vgl. bijv. #482; herberg 7 bevindt zich ongeveer tegenover herberg 22;
'De Bron'.) (70)
 
klagende kikkersAfb.84
 
'Abend für Abend
  klagt auf den Feldern ringsum
  das Heer der Frösche
  und es steigt das Wasser
  obwohl doch kein Regen fiel'
 
(71)
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 7. Ji. - 箕 (Jī) -
verbonden aan Gamma Sagittarii (Alnasl), Delta Sagittarii (Kaus
Medius) en Epsilon (Kaus Australis).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' : "The last lunar mansion in the Eastern Palace
 was the seventh lunar mansion Ji (Basket), comprising the four stars
 Gamma, Delta, Epsilon and Eta Sagittarius. These stars were carefully
 watched for signs of movements of foreign troops along the border."
 
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "A Sieve"
en als sterren "Gamma met Delta en Epsilon Sagittarii en
[B]eta Telescopium".
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 18. Al Na'am ; 'The Ostriches'
met Ascella en Nunki.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Ostriches"
en als sterren "Zeta met Sigma, Tau en Phi Saggittarii".
Beschrijving: "Helps the taming of wild beasts, strengthening of prisons,
 destroys the wealth of societies and compels a man to come to a certain
 place. With Moon here, build, ask for favours but do not marry.."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 20. Purva Ashadha ; 'Eerste
onoverwinnelijke', met Delta Sagittarii (Kaus Medius), Epsilon Sagittarii
(Kaus Australis) en Zeta-Sagittarii (Ascella).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Purva Ashadha"; The Former
Unconquered met als ster "Zeta Saggittarii"
en als symbool: "an Elephant's Tusk, or, together with the next asterism,
a Bed."
 
 
 
 
De herbergen 14 t/m 8 worden 'SCHILDPAD' genoemd.
 
 
Schildpad krijgerAfb.85
 
De schildpad is een algemeen symbool voor ervaringskennis,
afnemende levenskracht, ouderdom, de traagheid van de stof, de onder
de vorm verborgen liggende inhoud, spreekbuis van het goddelijke,
orakel, het kostbare, geld.
Hier ook symbool voor winter, het Noorden. 
 
 
- 8- DE LEPEL
 
alchemistische dauwschalenAfb.86
 
Hier symbool voor hetgeen vloeibare waarden over kan brengen.
(Vgl. bijv. #51: '...verliest niet lepel en wijn'.) (72)
 
alchemilla vulgarisAfb.86a
 
De bladeren van vrouwenmantel golden bij westerse alchemisten als de
ideale plantaardige 'schalen' om hemelse zegening (dauw) op te vangen.
 
Associeert ook met de Noordelijke Lepel; de sterren constellatie rondom
de poolster waar de Chinese cultuur van oudsher een bijzondere waarde
aan toe kent. In het Westen heeft deze poolconstellatie ook religieuze
betekenis (Kelten) en wordt wel 'het Steelpannetje', 'Ploeg' of 'Dipper'
genoemd. 
 
*** Sterrenachtergrond ***
 

In de Chinese traditie is dit Xiu 8. Dou. - 斗 (Dǒu) -

verbonden aan Phi Sagittarii ('The First Star of Dipper'), Lambda
Sagittarii (Kaus Borealis), Mu Sagittarii (Polis), Sigma Sagittarii (Nunki),
Tau Sagittarii en Zeta Sagittarii.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"The Northern Palace began with the eighth lunar mansion
  Nandu (Southern Ladle) that looks like a miniature replica of the
 Plough. Comprising six stars in Sagittarius, this lunar mansion told
 the personal fortune of the emperor as well as other important
 impending events. The Astronomical Chapters of the ]inshu say: 'When
 the stars of (Nan)dou appear very bright they indicate that the reign
 will be peaceful and that conferment of titles and dispensation of
 emoluments will proceed without interruption.' At the same time those
 of the Suishu say: 'Pointed rays and scintillation observed among these
 stars would sadden the emperor and presage war, migration of the
 population and a minister being removed from his office."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "A Ladle or Measure"
en als sterren "Phi met Lambda en Mu Sagittari".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 19, Al Baldah ('The City
or District') met Albaldah.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The City or District"
en als ster "Pi Sagittarii" (Albaldah).
Beschrijving: Favourable for harvest, gain, buildings, and travellers,
 but causes divorce.
 With Moon here, take medicine, navigate and put on new clothes.
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 21. Uttara Ashadha. ('Volgende
onoverwinnelijke'). Met Zeta Sagittarii (Ascella) en Sigma Sagittarii
(Nunki).
 
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Uttara Ashadha", The Latter
Unconquered, met als ster "Delta Sagittarii" (Kaus Media)
en als symbool hetzelfde als de vorige sterrengroep.
 
 
 
 
 
- 9- DE OSSENHOEDER
 
alchemistische ossehoederAfb.87
 
Symbool voor beheerverantwoordelijkheid/losbandigheid en de
problematiek van liefde en jaloezie. (Bijv. #54,. #546.). (73)
 
alchemistisch gescheidenAfb.88
 
Niet te verwarren met de os als symbool van levenskracht zoals we dat
bijv. in Zen-literatuur en bij de Egyptenaren tegen komen.
 
Chinese ossehoederAfb.89
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 9. Niu. - 牛 (Niú) -
met Beta Capricorni ; 'The First Star of Ox', (Dabih), Alpha² Capricorni
(Algidi, Giedi Secunda), Alpha Capricorni (Giedi Prima), Xi² Capricorni,
Pi Capricorni (Oculus), Omicron Capricorni, Rho Capricorni (Bos) en
Nu Capricorni (Alshat).
 
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"Next came the ninth lunar mansion Qianniu (Cowherd),
 comprising six rather faint stars in Capricornus. The Cowherd governed
 gates, bridges, cattle and horses."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "The Ox"
en als sterren "Beta met Alpha, Nu, Omikron, Pi en Rho Capricorni".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 20. Al Sa'd al Dhabih ; 'The Lucky
One of The Slaughterers' met Giedi Prima en Dabih.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Lucky One of The
Slaughterers" en als sterren "Alpha met Beta Capricorni".
Beschrijving: "Helps the escape of servants and captives and the curing
 of diseases.
 With Moon here, take medicine, travel, but do not lend money or
 marry."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 22. Abhijit ; 'Overwinnend'. Met
Alpha Lyrae (Vega), Epsilon Lyrae (the Double Double) en Zeta Lyrae.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Abhijit", Victorious.
met als ster "Alpha Lyrae"
en als symbool "a Triangle or Three-Cornered Nut".
[Deze sterrengroep wordt daar vooral bij uurhoekastrologie gebruikt.]
 
 
 
 
-10- DE MAAGD
 
.............................................alchemistische bruidskistAfb.90
 
Symbolisch grotendeels vergelijkbaar met hetgeen in het Westen aan
het sterrenbeeld Maagd, het VIe huis en de vaste ster Spica
toegeschreven wordt. Bijv. ongeluk in de persoonlijke liefde, zorg voor
hygiëne, -voeding en hulpmiddelen, en de aanwezigheid van
onvermoede waarden inclusief bruidsschat.
Vgl. bijv. #252,.#253,.#323,.#325,.#362, #365. 
 
Chinese buffelherderAfb.91
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 10. . - 女 (Nǚ) -
met Epsilon Aquarii; 'The First Star of Girl' (Albali), Mu Aquarii
(Albulaan), 4 Aquarii, 5 Aquarii en 3 Aquarii.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"Then followed the tenth lunar mansion Xunu (Maid-in-Waiting),
 consisting of four faint stars in Aquarius and governing marriages and
 the textile industry."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "A Woman"
en als sterren "Epsilon met Mu en Nu Aquarii".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 21. Al Sa'd al Bula ; 'The Good
Fortune of the Swallower', met Albali.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Good Fortune of The
Swallower" en als sterren "Mu met Nu Aquarii".
Beschrijving: "Causes divorces, liberty of captives and heals the sick.
 With Moon here, marry, sow, take medicine and lead an army."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 23. SHRAVANA; (Gehoor).
Met Alpha Aquilae (Altair), Beta Aquilae (Alshain) en Gamma Aquilae
(Tarazed).
 
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Good Fortune of The
Swallower"met als ster "Alpha Aquilae"
en als symbool "a Trident".
 
 
 
 
-11- DE LEEGTE
 
alchemistisch paard in winterAfb.92
 
Hier symbool voor kou, eenzaamheid, dood, conservering,
(nacht)vorst e.d.
Niet te verwarren met 'vrij van hartstochten'. (74)
 
De eraan verbonden symboliek is zo uitgebreid dat ik me hier maar
beperk tot verwijzing naar hexagrammen #474,.#30 en.#305 !
 
symbolisch zwaardAfb.93
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 11. Xu. - 虛 (Xū) -
met Beta Aquarii; 'The First Star of Emptiness' (Sadalsuud)
en Alpha Equulei (Kitalpha).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"The next three lunar mansions extended from Aquarius to Pegasus
 and should be of special interest to the architect and the civil engineer.
 The eleventh lunar mansion Xu (Wilderness) governed temples and
 places of worship (...)."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "Void"
en als ster "Beta Aquarii".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 22. Al Sa'd al Su'ud ; 'The Luckiest
of the Lucky' met Sadalsuud.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Luckiest of the Lucky"
en als sterren "Beta met Xi Aquarii".
Beschrijving: "Gives marital happiness, victory of soldiers but prevents
 the execution of government.
 With Moon here, build, marry, make friends and travel."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 24. Dhanishta/Shravishtha;
'Meest Begunstigde', met Alpha Delphini (Sualocin) en Delta Delphini
(Rotanev).
 
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Shravishtha", Most Favourable
met als ster "Beta Delphini".
en als symbool "a Drum or Tabor".
 
 
 
 
 
-12- DE NOK
 
alchemistische nokAfb.94
 
Symbolisch grotendeels gelijk aan #28; 'De Nokbalk'. De nadruk ligt
nu echter op overbelasting van het lichaam ten gevolge van voortijdige
krachtsinspanning. Ook 'koorts' en dan m.n. bij ontstekingen in de
bovenkamers, de hoofdholten. (Vgl. bijv. #304.)
Op alledaags niveau verwijst dit naar 'nokken' in de betekenis van
'inpakken en wegwezen' omdat een hoog niveau niet onbeperkt
volgehouden kan worden.
 
Japanse nokAfb.95
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 12. Wei.- 危 (Wēi) -
met Alpha Aquarii; 'The First Star of Rooftop' (Sadalmelik),
Theta Pegasi (Biham) en Epsilon Pegasi (Enif).
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"the twelfth lunar mansion Wei (Rooftop) governed markets and
 house-building, (...)."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "Steep or Danger"
en als sterren "Alpha Aquarii met Epsilon en Theta Pegasi".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 23. Al Sa'd al Ahbiyah ; 'The Lucky
Star of Hidden Things Or Hiding Places', met Sadalachbia en Sadalmelik.
 
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Lucky Star of Hidden
Things Or Hiding Places"
en als sterren "Gamma (Sadalachbia) met Alpha (Sadalmelik),
Zeta (Sadaltager), Eta (Hydria)en Pi Aquarii" (Seat).
Beschrijving: "Favourable for besieging and revenge, destroys enemies,
 causes divorces, helps prisons and buildings, hastens messengers,
 hinders childbirth and hinders the action of the body.
 With Moon here, unfortunate for everything except taking medicine."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 25. Shatabhisha ; 'Honderd
genezers concentrerend' met Gamma Aquarii (Sadalachbia).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Catabhishaj", The Hundred
Physician, met als ster "Lambda Aquarii" (Hydor).
 
 
 
 
 
-13- HET HUIS, ook wel HET BRANDEND HUIS genoemd.
 
alchemistische vuurtorenAfb.96
 
Als 'vuurtoren' staat dit symbool voor de plaats waar zichtbare offers
gebracht worden. Tevens duidt dit het lichaam aan als huis van de ziel.
Niet te verwarren met de symboliek van herberg 4.
(Vgl. bijv. #59. en. #7.)
 
confusiaans heersenAfb.97
 
'Heers door het geven van het morele voorbeeld'
  (Uit: De gesprekken van Confusius)
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 13 Shi. - 室 (Shì) -
met Alpha Pegasi (Markab) en Beta Pegasi (Scheat).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"(...) and the thirteenth lunar mansion Yingshi (Encampment)
 concerned the arsenal as well as the department of public works."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "A House"
en als sterren "Alpha met Beta Pegasi".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 24. Al Fargh al Mukdim;
'The Fore-spout of The Water-bucket' met Scheat en Markab.

 

Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Fore-spout of The
Water-bucket" en als sterren "Beta met Alpha Pegasi".
Beschrijving: "Causes union, health of captives, and destroys buildings
 and prisons.
 With Moon here, plant, sow, bargain, marry but do not navigate.."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 26. Purva Bhadrapada ; 'De
eerste van de gezegende voeten' met Alpha Pegasi (Markab) en
Beta Pegasi (Scheat). Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Purva
Bhadra-Pada", The Former Beautiful, Auspicious, or Happy Feet.
met als ster "Beta Pegasi"
en als symbool "a Couch".
 
 
 
 
 
-14- DE MUUR
 
alchemistische muurschatAfb.98
 
Hier symbool voor de plaats waar cultuurschatten en hoogwaardige
kennis opgeslagen zijn. Tevens algemeen symbool voor
opslagplaats/begrenzing van persoonlijke waarden.
Kluis = afscheiding(swand), partitie.
Niet te verwarren met de muur van #116,.#406,.#134 e.d. die eerder
in verband gebracht wordt met Saturnus; de symbolische begrenzer van
de gehele persoonlijkheidssfeer.
 
'Ik richt mijn blik
 op straten en stegen van het dorp;
 Van tien huizen
 zijn er acht of negen armoedig.
 De noordenwind
 blaast scherp als een zwaard;
 Hun katoenen lompen 
 bedekken amper hun botten.
 
 Om te verbranden
 hebben zij alleen stro en sprokkelhout;
 Dof zitten zij daar
 en wachten 's nachts op de morgen.
 Nu eerst besef ik 
 hoe zwaar het lot kan zijn
 In de harde winter voor hen
 die het land bebouwen.'
 
Bo Juyi (722-846 CE)
 
sleutelloosAfb.99
  
Zen-kluisAfb.100
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 14. Bi. - 壁 (Bì) -
met Gamma Pegasi ; 'De eerste ster van Muur' (Algenib) en
Alpha Andromedae (Alpheratz). Resp. 'de flank' en 'de navel van het
paard' (Pegasus, waarmee Andromeda bevrijd wordt).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"The fourteenth lunar mansion Dongbi (Eastern Wall) comprised
 the two stars Gamma Pegasus and Alpha Andromeda and governed
 libraries and literary works."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "A Wall or Partition"
en als sterren "Gamma met Delta Pegasi (Sirrah) [en] =
Alpha Andromedae".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 25. Al Fargh al Thani ; 'De tweede,
of lagere tuit van de water-emmer', met Algenib en Alpheratz.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Second, Or Lower Spout
[of The Water-bucket]"
en als sterren "Gamma met Delta Pegasi [en] = Alpha Andromedea".
Beschrijving: "Increases harvests, revenues, gain, heals infirmities,
 hinders building, upholds prisons, causes danger to seamen and
 destruction of enemies.

 With Moon here, marry, take medicine, pursue business but do not

 travel or lend money."

 

In Hindu astrologie is dit Nakshatra 27. Uttara Bhadrapada ; 'De
volgende gezegende voeten', met Gamma Pegasi (Algenib) en
Alpha Andromedae (Alpheratz).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Uttara Bhadra-Pada", The
Latter Beautiful Feet met als ster "Gamma Pegasi".
Met hetzelfde symbool als de vorige sterrengroep.
 
 
 
 
De herbergen 21 t/m 15 worden 'TIJGER' genoemd.
  
scherpte door DaliAfb.101
 
De tijger is een algemeen symbool voor jagen en de middelbare leeftijd.
Hier ook symbool voor de herfst en het Westen. Er wordt tevens naar
gerefereerd i.v.m. diens uiterlijk; de gestreepte huid. De scherpe
onderscheidbaarheid tussen zwart en geel, tussen licht en duister.
(Vgl. bijv. #26,.#75,.#10,.#274 en.#495.) 
 
 
 
-15- Schrijlings, ook wel LAARS of schoenzool genoemd.
 
.........schrijlings landschapAfb.102
 
Algemeen symbool voor machtspotentieel en machtsuitoefening over
anderen. Vergelijkbaar met het Westerse symbool 'de laars' en met het
ruimere (Engelstalige) 'boot' en 'booty'.
(Arbeid in de leerbewerking en de aanverwante nijverheid gaf in Oost
én West van oudsher een bijzondere status aan: van laag allooi.)
Vgl. ook #341,.#431,.#36,.#366,.#533 en.#54
 
schrijlings door KurosawaAfb.103
 
alchemistisch gelaarsdAfb.104
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 15. Kui. - 奎 (Kuí) -
met Eta Andromedae en Beta Andromedae (Mirach).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"The Western Palace began with the fifteenth lunar mansion Kui
  (Stride), comprising 16 stars forming a loop in Andromeda and Pisces.
  Besidesgoverning the canals and waterways, this lunar mansion also
  indicated the strength of the armed forces in the service of the
  emperor."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "The Man Striding or the Striding Legs"
en als ster "Beta Andromedae".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 26. Al Batn al Hut ; 'The Belly
Of The Fish', met Mirach.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Belly Of The Fish".
en als ster "Beta Andromedea".
Beschrijving: "Increases harvest and merchandise, helps travellers
 through danger, strengthens prisons and causes marital happiness and
 loss of treasure.
 With Moon here, travel and take purgatives."
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 28. Revati; 'Prosperous',
met Zeta Piscium (Revati).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Revati"; Rich
met als ster "Zeta Piscium" (Revati)
en als symbool "a Drum or Tabor".
 
 
 
 
 
-16- DE TERP
 
alchemistische terpAfb.105
 
Symbool voor harmonieuze groepsverzamelingen en toevluchtsoord.
(Vgl. bijv. #13 .en. #532 .maar ook. #54 .en .#29.)
 
Chinese terp schilderingAfb.106
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 16. Lou. - 婁 (Lóu, Leu or Low) -
met Beta Arietis; 'The First Star Of Bond' (Sheratan),
Gamma Arietis (Mesarthim) en Alpha Arietis (Hamal).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"The sixteenth lunar mansion Lou (Lasso) found in Aries
 governed the rearing of cattle, among other functions."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam :
"The Train of a Garment"
en als sterren "Beta met Alpha en Gamma Arietis".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 27. Al Sharatain ; 'The Two Signs',
met Sheratan en Mesarthim.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Two Signs".
en als sterren "Beta met Gamma Arietis".
Beschrijving: "Causes discord and journeys.
 With Moon here, buy cattle, plant and take voyages.
 This mansion is now considered to begin the series."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 1. Ashwini ; 'Paardenvrouw',
met Sheratan en Mesarthim.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Asvini". The Horsemen
met als ster "Beta Arietis".
en als symbool "a Horse's Head".
 
 
 
 
-17- DE MAAG, ook wel HEMELSE GRAANSCHUUR genoemd.
 
alchemistische maagAfb.107
 
Meestal afgesloten opslagplaats van de (graan)oogst.
Hetzij materieel, hetzij ideëel. (Vgl. bijv. #45.)
 
hemelse gouden regen door KlimtAfb.108
 
(75)
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 17. Wei. - 胃 (Wèi) -
met 35 Arietis (Botein).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"The seventeenth lunar mansion Wei (Stomach), also found in
 Aries, governed warehouses and granaries."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "Belly"
en als sterren "35 (Botein) met 41 (Bharani), 33 en 39 Arietis (Lilii Borea)".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 28. Al Butain ;'The Belly',
met Botein.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Belly"
en als sterren "Delta met Epsilon Arietis" (ook Botein) .
Beschrijving: "Helps the finding of treasures and retaining of captives.
 With Moon here, buy and sell but avoid the sea."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 2. Bharani ; 'De Kiemdrager',
met Botein, 35 Arietis, 39 Arietis en 41 Arietis.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Bharani", Bearer
met als ster "35 Arietis".
 
 
 
 
 
-18- DE PLEIADEN
 
alchemistisch onduidelijk bont gezelschapAfb.109
 
Algemeen symbool voor in meer of mindere mate zichtbare kleine
sterren die gekleurd zijn. (De actuele locatie van deze sterrengroep is
nogal veranderd t.o.v. de locatie in de tijd dat deze symboliek ontstond).
Duidelijk te onderscheiden kleuren worden als relatief gunstig
beschouwd.
Er is tevens een associatie met invasies (vgl. bijv. #155).
 
Niet te verwarren met de 'schemerende sterren' waar sprake van is
bij #553, welke associëren met het sterrenbeeld zonder duidelijke vaste
ster: Vissen. (76)
 
PlejadenAfb.110
 
Om eens wat alledaagse voorbeelden te geven: hieronder vallen zowel
brillen (de naam is afgeleid van de mineralengroep Beril), als
roodborstjes. Zowel glas-in-lood ramen als 'Windows' - leerlingen en  
verkenningsvliegtuigen.
 
Voor Hindoestanen is dit 'De Vlam' van de vuurgod Agni. Ook
geassocieerd met het feest der lampen (lantaarns in Japan).
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 18. Mao - .昴 (Mǎo) -
met 17 Tauri (Electra) Alcyone.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"The Pleiades constituted the eighteenth lunar mansion Mao
  (Stopping Place). The Astronomical Chapters of the ]inshu say the
  following about this lunar mansion. When the stars of Mao are bright
  there will be peace and calm in prisons throughout the country. When
  all the other six stars match the largest star in brightness heavy floods
  are presaged. If all seven stars look yellow there will be large-scale
  mobilization of soldiers. The disappearance of one of the stars presages
  mourning for soldiers killed in action. Glittering or scintillation of the
  stars foretells the imprisonment of high-ranking officials and funeral
  rituals. If they look large and glittering violently as if they are leaping
  up and down they presage that the northern and Western tribal people
  are on the warpath."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "The Constellation"
en als ster "Eta Tauri" (Alcyone).
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 1. Al Thurayya ; 'The Many Little
Ones', met Alcyone.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Many Little Ones"
en als ster "Delta Tauri" (Hyadum II).
Beschrijving: "Profitable to sailors, huntsmen and alchemists
  With Moon here in the case of an election, plant and sow but do not
  marry or travel by water."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 3. Krittika ; 'Snijder',
gepersonificeerd als de verzorgsters van Kārttikeya, een zoon van Shiva.
Met Alcyone; generaal van de Hemelse Legers.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Krittika". The General of the
Celestial Armies met als ster "EtaTauri"
en als symbool "a Flame or Razor".
 
 
 
 
 
-19- HET VANGNET
 
alchemistisch vangnetAfb.111
 
Algemeen symbool voor het vangen èn door laten glippen van wild. 
De militaire leider 'Tsan' (Orion in China) van maanhuis 21 zwaaide
dit net boven zijn hoofd rond. In de Mesopotaamse scheppingsmythe
gebruikt de god Marduk deze sterrengroep (de 'Hyaden') als een
boemerangachtig wapen. (Vgl. bijv. #75,.#85. en.#33.)
(77)
 
tijgerhartAfb.112
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 19. Bi - 畢 (Bì) -
met Epsilon Tauri (Ain). Arabisch voor 'oog', ook Oculus Boreus
genoemd.
Met Delta3 Tauri (Cleeia), Delta1 Tauri (Hyadum II), Gamma Tauri
(Hyadum I), Alpha Tauri (Aldebaran), Theta Tauri (Chamukuy),
71 Tauri en Lambda Tauri (Pectus Tauri) oftewel 'Stieren Borst'.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"The nineteenth lunar mansion Bi (Net), comprising eight stars in
  Taurus, had somewhat similar functions as Mao. It was observed to
  keep watch over the tribal people, and when the moon entered this
  lunar mansion abundant rainfall would be expected."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "A Hand-net or Rabbit-net"
en als sterren "Alpha of Epsilon Tauri".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 2. Al Dabaran; 'The Follower',
met Aldebaran.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Follower"
en als ster "Alpha Tauri".
Beschrijving: "Causes the destruction and hindrances of buildings,
  fountains, wells, gold mines, the flight of creeping things, and begets
  discord.
  With Moon here, pursue business, travel, marry and take medicine."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 4, Rohini ; 'De Rode',
een naam van Aldebaran, ook bekend als brāhmī.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Rohini", A Red Deer
met als ster "Alpha Tauri"
en als symbool "a Temple or Wagon"
 
 
 
 
 
-20- De SNAVEL, ook wel DE BEK
VAN DE (witte) SCHILDPAD genoemd.
 
alchemistisch oordelenAfb.113
 
De symboliek is eveneens tweeledig.
Enerzijds: symbool voor waarheid-spreken van orakels en het gevaar
van waarheidsspreken dat niet vermeden kan worden.
(Vgl. bijv. #21. t.o.v..#27, #43 .en #103)
 
kop van witte tijgerAfb.114
 
Anderzijds: Symbool voor het oordelen over zwakkeren, met name in
de gerechtelijke sfeer zoals bij 'kinderbescherming'.
 
Anubis bij een dodeAfb.115
 
voedingAfb.116
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 20. Zi - 觜 (Zī) -
met Lambda Orionis (Meissa).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"The twentieth lunar mansion Zuixi (Turtle Beak) consisted of
 three stars in Orion and governed the arsenal and military supplies."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "The Beak or Pouting Lips"
en als sterren "Lambda en Phi Orionis".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 3. Al Hak'ah ; 'A White Spot',
met Meissa.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "A White Spot"
en als ster "Lambda met Phi Orionis".
Beschrijving: "Helps the return from a journey, the instruction of
 scholars, building, and gives health and goodwill.
 With Moon here, begin war but do not sow or undertake any good."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 5. Mrigashirsha ; 'Hertenhoofd'.
Met Meissa (Lambda Orionis) en Phi Orionis.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Mrigasiras" ; 'The Head of
the Stag',
met als ster "Lambda Orionis".
 
 
 
 
-21- ORION
 
OrionAfb.117
 
Symbool voor massaexecuties en onthoofding .(zie bijv..#133.).
Wordt ook 'de gordel van Osiris' genoemd (vgl. bijv. #66).
 
In de Griekse mythologie pochte de jager Orion
dat hij alle wilde dieren kon doden.
De geschrokken aardegodin Gaia strafte hem voor deze arrogantie
door het teken Schorpioen aan de hemel te plaatsen
die hem in de hiel moest steken.
 
(Het sterrenbeeld Orion verdwijnt in het westen onder de
 horizon wanneer Schorpioen in het oosten opkomt.)
 
schedelbergAfb.118
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 21. Shen. - 参 (Shēn) -
met Zeta Orionis (Alnitak) en Delta Orionis (Mintaka).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"Almost identical with the Hunter in Orion was the twenty-first lunar
  mansion Shen (Investigator), one of the most conspicuous asterisms in
  the night sky. Among other things, this lunar mansion revealed the
  loyalty and the ability of the military generals."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "Three Side by Side"
en als ster "Delta Orionis".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 4. Al Han'ah; 'A Brand or Mark',
met Alhena.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "A Brand or Mark"
en als ster "Gamma Geminorum" (Alhena).
Beschrijving: "Favourable for hunting, besieging towns, and the revenge
  of princes, destroys harvests and fruits, and hinders the operation of
  the physician.
  With Moon here, plough, sow, but do not travel."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 6. Ardra; 'Fris groen' met
Betelgeuse.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Ardra", Moist (vanwege
diens stormachtige invloed),
met als ster "Alpha Orionis" (Betelgeuse)
en als symbool "a Gem".
 
 
 
 
De herbergen 28 t/m 22 heten 'VOGEL'.
 
fenixAfb.119
 
Hier symbool voor emotionele uitingen, bloei van het leven.
Ook zomer en het Zuiden. 
Niet te verwarren met de vogels van #53, #61 .en.#62.
 
 
-22- DE BRON
 
alchemistische bronAfb.120
 
Hier symbool voor het reinigen van schuld(gevoel). (Vgl. bijv. #94.)
Niet te verwarren met de bronnen van bijv. #4, #20, #27 en #48
of de Keltische symboliek van bronnen als de woonplaats der goden.
 
reinigenAfb.121
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 22. Jing. 井 (Jǐng),
met Mu Geminorum ; 'The First Star of 'Well' (Tejat),
Gamma Geminorum (Alhena), Nu Geminorum (Nucatai),
Xi Geminorum (Alzirr), Epsilon Geminorum (Mebsuta), 36 Geminorum,
Zeta Geminorum (Mekbuda) en Lambda Geminorum, Castor en Pollux.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"The Southern Palace began with the twenty-second lunar mansion
 Dongjing (Eastern Well), comprising eight stars in Gemini. This lunar
 mansion indicated the performance of the emperor, whether he was
 just and impartial."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "A Well or Pit"
en als sterren "Alpha en Beta Geminorum" (Castor en Pollux).
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 5. Al Dhira ; 'The Forearm',
met Castor en Pollux.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Forearm"
en als ster "Alpha met Beta Geminorum".
Beschrijving: "Favourable for gain and friendship and for lovers, and
  destroys magistracies.
  With Moon here, travel and take medicine."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 7. Punarvasu ; 'Voorspoedig Weer',
ook bekend als Yamakau ('de Twee Wagens') met Castor
(Alpha Geminorum) en Pollux (Beta Geminorum).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Punarvarsu", The Two Good
Again,
met als ster "Beta Geminorum".
 
 
 
 
 
-23- GEESTEN, eigenlijk
VOERTUIG DER SCHIMMEN (78)
 
alchemistisch voertuig voor geestenAfb.122
 
Hier symbool voor de overwegend boosaardige invloed uit het
verleden (der voorvaderen), die desalniettemin met respect benaderd
moeten worden; symbolisch wordt dit wel voorgesteld als een wagen
die een nevelwolk vervoert. (Vgl. bijv. #386.)
Letterlijk betreft het de rusteloos rondspokende geest der hebzuchtigen,
die na het overlijden geen rust kunnen vinden.
 
Niet te verwarren met de gerespecteerde geesten der voorvaderen
zoals we die in formuleringen van de I Tjing aantreffen, welke zich in de
tempels bevinden. Het is de 'geest-vervoering', waarvoor bij #551
gewaarschuwd wordt.
 
We herkennen bij deze herberg ook de 'geesten die wel tot macht
komen, maar die we geen macht moeten verlenen', zoals in de
Tau Te Tjing geformuleerd staat. (Zie ook #76.)
Hieronder vallen o.a. oorlogs-trauma's en [pijnlijke herinneringen aan]
als boosaardig ervaren, betreurenswaardige, tegenwerking; de 'spinnen
op je pad'. Op een voor veel mensen dagelijks herkenbaar terrein,
bevinden zich hier de gevolgen van onmatig alcoholgebruik en andere
verslavingen. 
 
geestenAfb.123
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 23. Gui. - 鬼 (Guǐ) -
met Theta Cancri; 'First Star Of Ghost', Eta Cancri, Gamma Cancri
(Asellus Borealis), Delta Cancri (Asellus Australis), Praesaepe (kluster).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"Next came the four stars of the twenty-third lunar mansion Yugui
 (Ghost Vehicle). According to the Suishu, when its stars scintillated
 brightly heavy taxes and forced labour would be expected and, when
 the stars seemed to move, unhappiness among the population due to
 oppressive legislation would be expected."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "Spectre"
en als sterren "Phi met 44M en Eta Cancri".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 6. Al Nathrah; 'The Gap or Crib',
met Praesaepe (kluster).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Gap or Crib".
en als ster "44 M Cancri".
Beschrijving: "Causes love, friendship and society of fellow travellers,
 drives away mice, afflicts captives and causes their imprisonment.
 With Moon here, navigate."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 8. Pushya; 'Voeding',
met (Asellus Australis) en Theta Cancri.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Pushya", A Flower
met als ster "Delta Cancri"
en als symbool "a Crescent on the Head of an Arrow"
 
 
 
 
 
-24- DE WILG
 
alchemistisch bespat wordenAfb.124
 
Algemeen symbool voor tranen, verdriet, leed.
Ook wel beschouwd als bron van creativiteit.
 
'The wind tears a leaf from the willow tree;
it falls lightly upon the water,
and the waves carry it away.
Time has gradually effaced a memory from my heart,
and I watch the willow leaf drifting away on the waves.
Since I have forgotten her whom I loved,
I dream the day through in sadness,
lying at the water's edge.
 
But the willow leaf floated back
under the tree,
and it seemed to me
that the memory could never be effaced
from my heart.'
Ouan Tsi (1007-1072 CE)  
 
 
 
druppelende wilgAfb.125
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 24. Liu. - 柳 (Liǔ) -
met Delta Hydrae (Mautinah); 'The First Star Of Willow', Sigma Hydrae
(Al Minliar al Shuja), Eta Hydrae (Minazal II), Rho Hydrae (Minazal IV),
Epsilon Hydrae (Ashlesha/Minazal III),
Zeta Hydrae (Hydrobius/Minazal V), Omega Hydrae en Theta Hydrae.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"The eight stars of the twenty-fourth lunar mansion Liu (Willow) in
  Hydra made predictions concerning food and the kitchen. Brightness of
  the stars would indicate ample supplies for the kitchen for the
  preparation of dishes capable of pleasing the Epicurean."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam A Willow Branch"
en als ster "Delta Hydrae".
Waarbij ze opmerkt dat deze sterrengroep de planeten regeerde en
vereerd werd tijdens de zomerzonnewende als een embleem van
onsterfelijkheid.
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 7. Al Tarf ; 'The Glance of the
Lion's Eye', met Alterf.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Glance of the Lion's Eye"
en als ster "Lambda Leonis" (Alterf).
Beschrijving: "Hinders harvest and travellers and causes discord.
 With Moon here, plant, build, marry, but do not travel."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 9. Ashlesha ; 'De Omarmer',
met het 5 sterren kluster: Delta Hydrae, Epsilon Hydrae, Eta Hydrae,
Rho Hydrae en Sigma Hydrae (Minchir).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Aslesha". The Embracer
met als ster "Epsilon Hydrae" (Ashlesha)
en als symbool "a Wheel".
 
 
 
 
 
-25- DE VOGEL
 
alchemistische vuurvogelAfb.126
 
Hier symbool voor de gevaren bij overgangen voor zwakkeren,
vergelijkbaar met de strekking van #62.
Tevens het algemene symbool van de vuurvogel.
Deze herberg vormt het hart van het vogel-kwadrant.
Associaties in de richting van een roofvogel zijn ook vrij algemeen.
 
gevaarlijke overgangAfb.127
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 25. Xing. - 星 (Xīng) -
met Alpha Hydrae ; Alphard, 'The First Star of Star', Tau1 Hydrae
(Ukdah prima), Tau2 Hydrae (Ukdah secunda), Iota Hydrae (Ukdah),
26 Hydrae, 27 Hydrae, HD 82477 en HD 82428 Regulus.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"The seven stars of the twenty-fifth lunar mansion Qixing
  (Seven Stars) in Hydra governed clothing and embroideries, (...)."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "A Star"
en als ster "Alpha Hydrae".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 8. Al Jabhah ; 'The Forehead',
met Regulus, Algieba, Adhafera en Al Jabhah.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Forehead"
en als sterren "Alpha (Alphard) met Gamma (Algeiba),
Zeta (Adhafera) en Eta Leonis (Al Jabhah)".
Beschrijving: "Strengthens buildings, promotes love, benevolence,
  and help against enemies.
  With Moon here, sow, plant, release prisoners but take no purgatives."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 10. Magha ; 'De Grote''
met Regulus.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Magha"; The Mighty.
met als ster "Alpha Leonis" (Alphard)
en als symbool "a House".
 
 
 
 
 
-26- DE BOOG
 
alchemistische triomfboogAfb.128
 
Hier symbool voor de triomfboog; het (presenteren van) succes en
het voorbereiden van geschenken.
Niet te verwarren met de boog waarmee (van onder af) pijlen
geschoten worden (vgl. #154,.#245,.#406,.#565,.#625).
 
Chinese boog waarbij kunstzinnige geschenken voorbereid wordenAfb.129
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is deze Xiu 26. Zhang. - 張 (Zhāng) -
met Upsilon¹ Hydrae; (Zhang), 'The First Star Of Extended Net',
Lambda Hydrae, Mu Hydrae, HD 87344, Kappa Hydrae
en Phi¹ Hydrae.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"(...) the six stars in the twenty-sixth lunar mansion Zhang (Net),
  also in Hydra, governed treasure and gems as well as food and
  beverages."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam"A Drawn Bow"
en als ster "Upsilon Hydrae".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 9. Al Zubrah ; 'The Mane', met
Zosma en Coxa.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Mane"
en als sterren "Delta met Theta Leonis" (Zosma en Chort/Chertan).
Beschrijving: "Good for voyages, gain by merchandise, redemption
 of captives.
 With Moon here, plant, marry but do not navigate."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 11. Purva Phalguni ; 'Eerste
Roodachtige', met Zosma (Delta Leonis) en Chertan (Theta Leonis).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Purva Phalguni", The
Former Bad One,
met als ster "Delta Leonis"
en als symbool "a Bed or Couch".
 
 
 
 
-27- DE VLEUGELS
 
alchemistische vleugelsAfb.130
 
Hier symbool voor pracht en praal, presentatie van het jaarverslag
(door de regering), chronische ziekten en ontrouw.
 
Niet te verwarren met de vleugels van de draak of gans (#1.en.#53).
Er is wél verband tussen #361 en de zgn. '10-vleugels', die bij veel
I Tjing vertalingen verwerkt zijn in commentaren vanuit de
veronderstelling dat ze grotendeels van Confusius stammen.
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 27. Yi.- 翼 (Yì) -
met Alpha Crateris ; 'The First Star Of Wings" (Alkes), Gamma Crateris,
Zeta Crateris, Lambda Crateris, Nu Hydrae (Pleura),Eta Crateris,
Delta Crateris (Labrum), Iota Crateris, Kappa Crateris, Epsilon Crateris,
HD 95808, HD 93833, Theta Crateris, HD 102574, HD 100219,
Beta Crateris (Al Sharasif), HD 99922, HD 100307, HD 96819,
Chi1 Hydrae, HD 102620 (II Hya) en HD 103462.
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology' :
"The twenty-seventh lunar mansion Yi Ji (Wings) consisted of 22 stars
  in the constellation Crater. This lunar mansion governed music and
  theatrical plays and forewarned about foreign relations, particularly
  with neighbouring countries in the north and in the west."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "Wings or Flanks"
en als ster "Alpha Crateris".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 10. Al Sarfah; 'The Changer Of
The Weather', met Denebola.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Changer Of The Weather"
en als sterren "Beta Leonis" (Denebola).
Beschrijving: "Gives prosperity to harvest and plantations, hinders
  seamen, good for the bettering of servants, captives and companions.
  With Moon here, travel, navigate, sow, plough, marry and send
  messengers."
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 12. Uttara Phalguni; 'Volgende
Roodachtige', met Denebola (Beta Leonis).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Uttara Phalguni", The Latter
Bad One, met als ster "Beta Leonis"
en als symbool "a Bed or Couch".
 
 
 
 
 
-28- HET RIJTUIG, ook wel DE TREDE genoemd.
 
alchemistische wagenAfb.131
 
Hier symbool voor verre reizen, luidruchtigheid (als de donder),
opstapje naar erkenning, promotie, architectuur/ruimtelijke plaatsing.
Vergelijkbaar met de treden naar de hemel (#1).
 
Niet verwarren met de diverse karren, wagens en voertuigen in de
I Tjing.
 
Horus wagenAfb.132
 
*** Sterrenachtergrond ***
 
In de Chinese traditie is dit Xiu 28. Zhen. - 軫 (Zhěn) -
met Gamma Corvi; 'The First Star of Chariot' (Gienah (crv)),
Epsilon Corvi (Minkar), Delta Corvi (Algorab) en Beta Corvi (Kraz).
 
Ho Peng Yoke in appendix I van diens recente boek 'Chinese
Mathematical Astrology':
"Finally came the twenty-eighth lunar mansion Zhen
  (Chariot Cross-Board), made up of four stars in the constellation
  Corvus. These stars gave warning as to whether horses and chariots
  had to be put in readiness for war."
 
Vivian E. Robson's 'Fixed Stars and Constellations in Astrology', geeft
hierbij als naam "The Cross-piece of a Chariot"
en als sterren "Gamma met Beta, Delta en Epsilon Corvi".
 
 
In Arabische astrologie is dit Manzil 11. Al Awwa; 'The Barker',
met Zavijava, Zaniah, Porrima, Auva en Vindemiatrix.
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "The Barker".
en als sterren "Beta (Zavijah) met Eta (Zaniah), Gamma (Porrima),
Delta (Auva) en Epsilon Virginis (Vindemiatrix)".
Beschrijving: "Gives benevolence, gain, voyages, harvests and freedom
  of captives.With Moon here, sow, plant, take medicine but do not
  travel or marry."
 
 
In Hindu astrologie is dit Nakshatra 13. Hasta; 'De Hand',
met Alpha Corvi (Alchita), Beta Corvi (Kraz), Gienah (crv),
Delta Corvi (Algorab) en Epsilon Corvi (Minkar).
Vivian E. Robson geeft hierbij als naam "Hasta"
met als ster "Delta Corvi", The hand.
 
 
 
 
 
Wanneer we de maanhuizen-traditie trouw blijven maar de actuele
posities van bovengenoemde vaste sterren doorrekenen (voor 2019 CE)
en op de dierenriem projecteren, dan komen we bij volgende indeling
uit.
 
maanhuizenprecessie
[Precessie van de Maanhuizen van 285 -> 2019 CE]
 
 
28maanhuizen
 
De dikte van de mandarijn-partjes, gemeten op de Dierenriem,
is in 2019 CE niet veel gewijzigd ten opzichte van het jaar 285 CE.
De sterren zijn als geheel wel zo'n 28 graden verschoven t.o.v. de aarde,
zodat Spica (cusp 1) nu niet meer op 29.59 graden Virgo staat [de
herfstequinox waar ze symbolisch thuis is] maar op 24.06 Libra.
 
Door beide maanhuisposities tegelijk te bekijken zien we zowel de
oorspronkelijke -meest symbolische- als de actuele maanhuizen.
 
maanhuizen oud en nieuw
 
Een beetje opgeschoond ziet deze 'maan-dierenriem' er zo uit.
maanhuizen
 
De zojuist beschreven indeling in 28 herbergen, overeenkomstig de 28
maanfasen, werd vaak gecombineerd met 'heils-' en 'onheils-' profetieën.
Iets wat in vrijwel alle kulturen der oudheid terug gevonden kan
worden bij de zgn. (landbouw)almanaks. De maanhuizen worden dan
ook vaak vergeleken met terrassen.
 
...................................Boedhistische maanfasenAfb.133
 
Maar 'geluk' en 'ongeluk' laten zich niet zo gemakkelijk definiëren...
 
'(...)
  Welstand is 's ongeluks verborgen gelegenheid.
  Welstand overwegen 's ongeluks persoonlijke schuilplaats.
  Wie de grootse grenzen kent richt niet.
  Richten zonder oprechtheid,
  doet goed verkeren in onbehoorlijk en fout in sluw.
  's Mensen verblinding, ze bestaat reeds zo lang!
  (...)'
 
Toewijzing van 'heren' aan de diverse herbergen (en de daarmee
geassocieerde logementen die in de I Tjing-hexagrammen verwerkt zijn)
lijkt me een dwaling.
 
'(...)
  Wanneer het grote Tau verzaakt wordt,
  komt er menslievendheid en gerechtigheid.
  Wanneer scherpzinnigheid en vernuft opkomen,
  dan is er grote huichelarij.
  De zes relaties eenmaal in onvrede,
  dan komen kinderband en ouderzorg.
  Staat en gezin vervallen tot wanorde,
  dan komen er deugdzame ambtenaren.'
 
('De zes relaties' is o.a. een aanduiding voor de 6 lijnen van ieder hexagram).
 
Voor de stap van zon/maan-fasen naar maan/aarde-fasen,
d.w.z. van 'herbergen' naar 'logementen', moeten we bij herberg 28 zijn:
'DE TREDE', waarvan reeds vermeld werd dat zich hier het opstapje,
de weg naar de hemel (#1) bevindt. 
 
De grens tussen herberg 28 en herberg 1 is aan de Zwarte Maan
gerelateerd. [Via Virgo, Spica, Zuidermaansknoop of rechtstreeks.]
Zij is de poort, de toegang tot het onzichtbare en onbekende, tot het
niet aan vormen gebondene; de eerste schepping.
 
Chinese stairway to heavenAfb.134
 
Aangezien het bij de weg naar de hemel vinden echter niet meer om
het kwantificeerbare gaat maar om innerlijke kwaliteit, behoort
plaatsing van de Zwarte Maan (Hoorn) in de tempelregionen te
gebeuren. En niet zozeer in de zichtbare sfeer der tekens.
De opvolging van de 28 hieraan verbonden logementen in de
tempelsfeer kan dan vervolgens met de wijzers van de klok mee
aangegeven worden.
(De 'technische' uitleg past niet in deze introductie.)
 
Overvloed door BotticelliAfb.135
 
Daarmee stuiten we op de volgende hindernis in dit verhaal. Vanuit
de overleverde Chinese astrologie-traditie is mij niet bekend wat de
uitgangspunten geweest zijn bij de berekening van de grootte van de
verschillende herbergen. Ze variëren vlg. de Chinese literatuur nl.
tussen de 1 graad en 36 graden, terwijl er slechts grove symmetrie
vindbaar is in deze grillige verdeling. Het meest waarschijnlijk lijkt me,
dat deze graduele indeling der herbergen ooit mede afgeleid werd van
de ongelijkmatige oppervlakteverandering der maanbelichting vanuit
de aarde bezien. (79)
In hoeverre zou hier de zuiver abstracte maanbaan de grondslag
geweest zijn? De circumpolaire sterrenbeelden die oorspronkelijk de
grondslag vormden voor de naamgeving van deze herbergen kunnen
hier ook niet verder helpen. (80) Bovendien; zou er in de loop van
duizenden jaren niet iets veranderd zijn, zoals bijv. de stand van de
aarde-as of de afstand tot de maan, dat ter correctie opgenomen zou
moeten worden? Het gaat mijn vermogens te boven om dit te
reconstrueren. Iets wat gezien het voornoemde citaat van Lau Tzu
(TTT LVIII) wellicht ook nauwelijks betrouwbaar te doen valt.
 
 
Chinese planisfeerAfb.136
 
hemelkaartAfb.137
 
Wat ik overzie, is dat er minimaal twee verschillende regionen-cycli
moeten zijn, nl. een 'voorwereldlijke', abstracte, en een 'wereldse',
d.w.z. gerelateerd aan 'corrigerende' invloeden. Terwijl deze twee
bovendien aan elkaar tegengestelde looprichtingen moeten hebben.
(81)
 
'Keren is de beweging van Tau,
  zwakheid is het functioneren van Tau.
  De dingen onder de hemel worden geboren uit zwervend zijn;
  zijn wordt gebaard uit zwervend niet-zijn.'
{TTT XL} (oude nummering)
 
Alvorens hier op door te gaan, volgt er nu een poging om de bij
voornoemde 28 huizen beschreven symboliek wat toegankelijker te
maken voor het huidige Westerse denken. Dit is mogelijk door
overeenkomstig de Arabische-, Hindoe- maar ook Tibetaanse- en
Chinese traditie gradueel gelijke huizen op de dierenriem te plaatsen.
We krijgen dan een soort overbrugging tussen de Chinese
(maan)-fasencyclus die eigenlijk als maan/aarde-cyclus van ± 28 dagen
beschouwd zou moeten worden, en de meer Westers georiënteerde
saturnus/aarde-cyclus van ± 28 jaar.
 
Aangezien de dierenriem nu als achtergrond wordt gekozen, bevinden
we ons vanaf dit moment in de grot van Plato, terwijl we naar de wand
(dierenriem) kijken waarlangs schaduwen bewegen.
Als herkenningspunt op de wand kiezen we de Diamant en plaatsen
daar herberg 11: De Leegte, het hoge koude Noorden.
 
Het verloop van de schaduwen langs de wand, de beweging der
objecten, is nu beperkt tot het relatief platte, het horizontale grondvlak,
en voltrekt zich evenwijdig aan de seizoenen. De locatie van herberg 11,
het hart van het schildpadkwadrant, valt nu in hartje winter. Hier vindt
de aanvang van de terugkeer naar de lente plaats.
[Zoals bijv. ook indianen de seizoenscyclus bij de Steenbokmaan(d)
laten beginnen]. Vooralsnog is hier weliswaar geen enkel 'begin' te zien,
maar als de kou z'n hoogtepunt bereikt heeft komt de onvermijdelijke
omslag: terugkeer naar de lente. Het chronologische verloop van de
herbergen wordt in dit geval dan ook 'teruglopend naar herberg 1'
gevolgd.
 
 
'Tau is het opwellende
  en in offering onuitputtelijk.
  Onpeilbaar! Het lijkt de
  voorouder der myriade creaties.
  Groots, mindert het de scherpte.
  Groots, ontwart het de verwikkeling.
  Groots, tempert het de schittering.
  En groots daalt het neer
  in gemeenschap met de stof.
  Maanlichtstil! Het lijkt
  nauwelijks te onderhouden
  niet-weten.
  De oorsprong van
  het bijzondere kind,
  Dat weerspiegelt wat voor
  de opperste heer was.'
 
We krijgen dan het bovenstaande verband te zien tussen de 28 huizen
en de 12 Westerse dierenriemtekens, waarbij de seizoenen 'winter',
'lente', 'zomer' en 'herfst' overeen blijken te komen met de kwadranten
'schildpad', 'draak', 'vogel' en 'tijger'. Overeenkomstig de Chinese traditie
vinden we de essentie van de kwadranten bij het hart van deze dieren.
En wel bij de huizen 11, 5, 25 en 18.
 
Huis 11 als hart van het Schildpadkwadrant in hartje winter zal voor
zich spreken. Het zich hier tegenover bevindende huis 25 dat bij de
Zwarte Zon begint, vormt het centrum van het Vogelkwadrant in hartje
zomer. Het hart van de Draak valt nu met huis 5 in het niet-centrale
begin van het lente-teken Ram, terwijl het hart van het Tijgerkwadrant,
huis 18, in het centrum van Weegschaal blijkt te vallen.
 
We zien dus verband tussen de 'hoogmoedige draak' (#16), huis 5
(de hoogste 'mannelijkheid' en overmatige ambitie) en het teken Ram.
De bij huis 18 behorende symboliek van kleuren, bij voorkeur helder
zichtbaar, blijkt nu gecombineerd te zijn met het teken Weegschaal,
dat bekend staat om diens voorliefde voor esthetiek, (fonkelende)
sieraden, schone kunsten enz. Vaak geassocieerd met het hoogst
vrouwelijke.
 
saturnushuizenAfb.139
 
De 'overgangs-huizen': 1, 15, 8 en 22 kunnen ook afzonderlijk
besproken worden.
 
Huis 1 blijkt nu aan het einde van het teken Stier te vallen; in de tijd
dat de zaailingen uitgeplant worden en de natuur maximale groeikracht
vertoont.
 
Huis 15 bevindt zich hier tegenover, aan de staart van het machtige
teken Schorpioen.
 
Huis 8 valt aan het einde van het teken Waterman en het begin van
Vissen, zodat de associatie tussen 'De Lepel' en 'de levenswater
bevattende kruik van Waterman' voor de hand ligt.
 
Huis 22 valt op het einde van Leeuw en het begin van Maagd en blijkt
de overgang van 'beëindigen' (Leeuw) naar 'opruimen' (Maagd) te
omvatten.
 
De bij tussenliggende huizen behorende associaties kan ieder met wat
astrologie-ervaring zelf maken nu deze verbonden zijn aan de
seizoenscyclus. Ik beperk me hier tot het aangeven van enige
aandachtspunten voor degenen die vrijwel geen ervaring hebben met
de astrologische symboliek.
 
De huizen 10 en 9 in Waterman, doen denken aan: 'pech op het niveau
van de persoonlijke liefde', 'twaalf-ambachten-dertien-ongelukken',
'noodzaak om het verouderde en te beperkte te verwijderen',
'onverwachte tegenslagen' enz. die vaak maar het beste door middel
van enige humor gerelativeerd kunnen worden.
 
kerenAfb.140
 
De huizen 7 en 6 in Vissen, behoren tot de (te) 'persoonlijke' restantjes
en bijbehorende klachten, het zwakke en het verborgene.
 
De huizen 4 en 3 in Ram, doen denken aan de zichzelf als held
opwerpende strijder met de daaropvolgende ontnuchtering zodra deze
weer met beide voeten op de grond (Stier) belandt.
 
Huis 2 lijkt me met de 'Stierennek' voldoende aangeduid.
 
De huizen 28 en 27 in het teken Tweeling, doen denken aan kwesties
zoals 'kennis', 'informatie' en 'handel'. In de eerste helft van Tweeling
treffen we dan de 'achtergrond kennis/informatie/handel' aan die
ongetwijfeld tot 'succes' kan leiden, terwijl de 'voorgrond-kennis
/informatie/handel' daarentegen het gevaar loopt in de rug aangevallen
te worden (huis 27).
 
Huis 26 in de eerste helft van het teken Kreeft, past goed bij de
huiselijke aard van dit teken dat graag 'ontvangt' en
'onthaalt/presenteert'.
Dit in tegenstelling tot het veel ongunstiger huis 25, waar een
'vergooien aan de buitenwereld' dreigt.
 
De huizen 24 en 23 in het teken Leeuw, passen ongetwijfeld in dit
passie-teken, aangezien hartstochtelijk najagen van bevrediging der
zinnen altijd leed veroorzaakt. Anderzijds is het ware koningschap
en leiderschap ook het dragen van de lasten, het leed en de schande.
Kwesties die eveneens bij deze huizen passen. Het komen tot zo'n
leidende (lijdende) rol via het eren van tradities en het tonen van
respect aan (voor)-ouders is hier dan ook de gebruikelijke weg tot
'succes'.
 
Confuciaans kerenAfb.141
 
De huizen 21 en 20 in het teken Maagd, passen bij de (te) scherpe tong
en het (te) scherpe oordeelsvermogen van de Maagd, die zich hierdoor
niet populair maakt maar miskend of zelfs mishandeld.
 
Huis 19 in het teken Weegschaal, is veel minder geneigd tot het zien
van- en oordelen over massa executies dan het teken Maagd en is
zodoende maatschappelijk veel charmanter en succesvoller.
 
De huizen 17 en 16 in het teken Schorpioen, doen denken aan de
welstand die door vaste familiebanden en contacten met de massa
ontstaat en aan de extreem vruchtbare grond die zich vaak bij
een vulkaan bevindt.
 
De huizen 14 en 13 in het teken Boogschutter, doen denken aan de
weldadige, rustgevende en leven bevorderende werking die er van
hoogwaardige literatuur, stichtingen enz. uit kan gaan. Zowel als aan
gerijpte dienstverlening van bijv. artsen. 
 
Huis 12 in het teken Steenbok, doet tenslotte denken aan de
tegenstelling tussen 'willen' en 'kunnen' (grote plannen, kleine kracht)
dat het ongeluk zelden ontgaat.
 
Degenen die enigszins vertrouwd zijn met astrologietradities, kunnen
nu de kwadrant-symboliek nog uitbreiden naar de planeten. (82)
 
Het zojuist gegeven verband tussen 'huizen' en 'dierenriem' dient ter
illustratie van de 4 kwadrant-dieren die we ook in de I Tjing tegen
komen.
 
De onderverdeling der kwadranten, in 7 huizen per kwadrant, is niet
bijzonder nauwkeurig. Wellicht dat de door mij gegeven huis-grenzen
enige graden verplaatst moeten worden. En wat is dan maatgevend?
Het centrum van ieder huis of diens grens? Bij nadere bestudering zal
zelfs blijken dat er eerder sprake is van een tijdelijke overeenstemming
met de dierenriem die slechts enige honderden jaren hanteerbaar blijft
omdat de Diamant verschuift. Daar komt bij dat planeten zoals Mars en
Uranus van nature geneigd zijn tot vooruit-lopen, Saturnus en Pluto
daarentegen neigen naar vertraagt reageren, terwijl sommigen zich
überhaupt niet veel aan grenzen gelegen laten liggen. (Neptunus lijkt
ze niet te bemerken, de Zon lijkt een dusdanige vrijheid te hebben dat
er keuze is tussen een graadje vroeger of later.)
Hoewel de indeling van deze kwadranten naar huizen en huis-heren
nu voor sommigen (vooral astrologen) een open deur zal lijken, denk ik
toch eerder aan #343, of aan:
 
'Verzaak geleerdheid en ge zult vrij van zorgen zijn.
  Hoe groot is het verschil tussen 'ja graag' en 'zeker niet'?
  Hoeveel is er tussen schoon en lelijk?
  Wat het persoonlijke najaagt,
  maakt ook dat anderen gevreesd moeten worden.
  O, de verwildering; ze kent geen beperking!
  Genietend is de menigte, als bij het grote stieroffer.
  Stralend van lust, als wie in de lente terrassen bestijgt.
  Ik alleen lig stil, nog zonder teken.
  Als een baby die nog niet geglimlacht heeft.
  Hoe lusteloos, als niet wetende waarheen me te wenden.
  De menigtes hebben over, ik alleen schijn gebrek te hebben.
  Mijn geest is als de dwaas; troebel, chaotisch.
  De persoonlijken zijn helder, ik alleen schijn in duister.
  De persoonlijken zijn nauwlettend onderscheidend,
  ik alleen ben vaag en bot.
  Vormloos ben ik! Als de oceaan.
  Hoe ongevormd! Alsof ik in niets kan sederen.
  De menigen zijn bestemd;
  Ik alleen ongeleerd en koppig als een boer.
  Maar slechts mijn begeerten verschillen van anderen,
  want ik waardeer het gevoed te worden door de Moeder.'
 
 
Na deze omzwervingen op het terrein van de herbergentheorie,
die gelegenheid boden gaandeweg wat aandacht te besteden aan
I Tjing-symboliek en de bij 'fasen' behorende gedachtegang,
volgt de overstap naar de 6 treden: 
De 6 lijnen die een hexagram vormen.
 
.....Lente draakAfb.142
 
blader pijltjes
 
 
 
zijn en niet zijn