Deze duiding wijkt enigszins (90 graden) af van de meest gangbare, oppervlakkige
associaties die in het Westen aan deze symboliek verbonden worden. Dit is in de
hand gewerkt doordat het Christuskruis tezamen met kruisen van misdadigers als
vernederende straf opgericht werd op de schedelberg (Golgotha).
 
waagAfb.455
 
Deze associeert niet alleen met herberg 21 maar tevens met de
Zwarte Zon/Diamant-as (*); die begint bij het primitieve 'nigredo-stadium' der
alchemisten, van waaruit de krachtige Zwarte schedel gereinigd (gelouterd) wordt
en naar het 'mercuriale' witheet (verkalkt) tot ze (verglaasd) bij de Diamant, het
verlichtingsstadium aan de top van dit kruis, arriveert. Hier loopt de weg van de
kracht en het handelen, ( zwarte zon - diamant ) ten einde. De 'zoon van God'( priapus van zwarte maan ) verliest
hier 'slechts' de Vader-kant van God; niet God. Vandaar de overleverde
slot-verzuchting van Jezus:
'Mijn Vader, waarom hebt Ge mij verlaten'.
 
(*) Zie voor het dieperliggende verband tussen 'Maanhuizen' en 'Zwarte
Zon/Diamant-symboliek ' de nog te publiceren toelichting bij Openbaring 21 ('De
engel toont Johannes het Nieuwe Jerusalem'.)
 
Enkele (Westerse) voorbeelden tonen deze tegenstelling tussen recht en waarheid:
 
gerechtAfb.456
 
gerecht 2Afb.457
 
Bij het oudere Keltische kruis, dat we vooral in het westen van Engeland en
Ierland, in west Frankrijk en in Denemarken tegen komen, is deze symboliek
beter herkenbaar (zie de nog te publiceren toelichting 'De Keltische kalender').
Een starre regel valt er voor de afbeelding van deze assen echter niet te vinden
(zoals onderstaande afbeelding, welke de polariteit ervan afbeeld, kan
illustreren).
 
vier vogelsAfb.458
 
Hier zijn
 
'Vader'
'Heilige Geest'
en
'Amen'
'Zoon'
 
tezamen afgebeeld.
 
Bij Martin Buber's 'Chassidische Vertellingen' lezen we onder het kopje
Wie Amen antwoordt :
Bij het woord der wijzen (i.c. Berachot 45a):
'Wie Amen antwoordt, verheffe zijn stem niet meer dan wie de zegen spreekt',
zei rabbi Sussja:
'Wie de zegen spreekt, dat is de ziel; die Amen antwoordt, dat is het lichaam.
Het lichaam vermete zich niet vuriger te spreken dan de ziel.'
 
 
In de I Tjing wordt het grote (nog raven-zwarte) hoofd bij #363 genoemd.
 
zwarte zonAfb.459
 
 
 
 

Vorige pagina