Bij Jezus treffen we de volgende uitspraak aan, die zeer goed bij Priapus past:
 
'Voorwaar, als ge niet wordt als de kinderkens, 
 zult ge het hemelrijk niet binnen gaan.'
 
Zaratushtra formuleerde het zelfs nog iets duidelijker. 
Het zijn bij hem niet 'de kinderkens', maar 'de kinderkens der Waarheid.'
  (Yasna 44[7])
 
Dat hij hierbij Priapus als kind van de Zwarte Maan in gedachten had
blijkt o.a. uit de volgende Yasna:
 
'Indien wij gedreven door hartstochtelijk verlangen 
 zullen kloppen aan de poort van de eeuwigheid,
 Dan zal wellicht de Waarheid
 een tipje van haar sluier opheffen,
 Opdat wij inzien, 
 dat het louter goedheid des Heren was, 
 die de werelden deed voortkomen.
 Gelouterd door dit visioen, zullen wij voortaan
 vrede hebben met ons aardse bestaan, en 
 van harte instemmen met Gods Scheppingswoord.'
 
en:
 
'Wie eenmaal een blik heeft geslagen
 in de sfeer van het Eeuwige,
 die zal nimmer verliezen 
 de herinnering aan die zalige ervaring.
 Wat het leven hem ook voor droevigs brenge,
 hij ziet het slechts als zegen.
 Hoe zwaar ook zijn arbeid moge zijn,
 hij ziet het slechts als vreugde.
 Hij weet, dat alle droefheid tot vreugde leidt.
 Alle banden, die hem tot nu toe bonden,
 zullen door hem geslaakt worden.
 Want: wie schrijft de liefde wetten voor?
 Neen omgekeerd: 
 de wetten worden beheerst door de liefde!'
  (Yasna 45[9] en 45[10])
 
zintuigenAfb.477
 
Vgl. ook #332; waarbij Liefde (bijv. Krishna, de ossehoeder in de Bhagavad Gita)
de wagen terug-getrokken blijft mennen ten gunste van zijn/haar jong (Ardjuna).
In de vertaling van R.Wilhelm wordt hierbij een verwijzing gedaan naar Genesis 32.
Dit zal oorspronkelijk ongeveer als volgt geluid hebben:
 
(...)
Toen verhief hij zich in de nacht, nam zijn beide vrouwen, zijn beide
slavinnen, en zijn elf zonen, en trok de doorwaadbare plaats de
Jabbok ? over; Hij nam hen, dwong hen de beek over te trekken, en
bracht al zijn bezittingen naar gene zijde.
Zo bleef Jacob alleen achter. En een Maagd *) worstelde met hem, tot
de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij met het gewricht zijner
lendenen (=hun kind) geslagen werd, waarbij ook Jakobs gestel
ontwricht raakte door de worsteling**) , sprak hij: Laat mij gaan, de
dageraad (=opvolging) is gekomen. Maar hij zei: Ik laat u niet gaan,
tenzij gij mij zegent. Daarop sprak hij tot hem: Hoe is uw naam?
En hij zei: Jakob. Toen sprak hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden,
maar Israël, want ge hebt gestreden tegen God en mensen, en bezit
overmacht. Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw naam. Maar hij
antwoordde: Waarom u nog mijn naam geven? (nu ge de vorm reeds
genomen hebt.) En hij zegende hem zo door te zwijgen.
En Jakob noemde de plaats Pniël, want (zei hij) ik heb God gezien van
aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven.
 
*   Meestal aangeduid als Engel; symbool van de gods-dienaar(es).
** Bij Tobit 12:10 staat iets vergelijkbaars:
...'Maar zij die zondigen zijn vijanden van hun eigen leven.'
 
Het betreft hier dus een oude voorstelling van wat tegenwoordig in de psychologie
aangeduid wordt als het principe van de 'Verschrikkelijk Verslindende Moeder', of
als de partner+kinderen verslindende 'Zwarte Weduwe'.
In een meer gangbare 'patriarchale' duiding is dit 'vrouwenmishandeling'.
 
salomons oordeelAfb.478
 
Onder zulke omstandigheden (met de eigen kinderen om de oren geslagen worden)
is terugtrekken de enige optie omdat iedere vorm van redelijkheid afwezig blijkt te
zijn.
 
De hier bedoelde fase van terugtrekken komt dus de kinderen ten goede -die dan
niet in de strijd betrokken raken- ook al moet daarvoor de uiterlijke overmacht
erkend worden. De Liefde, de geestverwantschap, het principe, blijft onaangetast.
 
Wat betreft de 'Parcival'-legende en de hieraan verbonden (graal)symboliek die ook
in diverse Tarot-kaarten vorm gekregen heeft, wens ik enig voorbehoud te maken.
De 'strijd-symboliek' past niet zo goed bij de door mij bedoelde inhoud. De
verborgen verbanden tussen Tarot-kaarten en magie-praktijken van geheime
genootschappen zijn m.i. een indicatie voor het gevaar van overheersing van de
vorm boven de inhoud.
 
Ook het aan Saint Germain (± 1710-1784? CE) toegeschreven spel, waar de
'Egyptische' afbeeldingen aan toegeschreven worden ontkomt hier niet geheel aan.
 
tarotkaartAfb.479
 
De (Nijl)krokodil (afb 416) staat daarbij overigens symbool voor 'gevaar' (vgl #4).
In de winter waren er (ook in Babylonië) overstromingen; vandaar het vis-achtige
uiteinde van het Steenboksymbool. Verbeelding van de hiermee geassocieerde
planeet Saturnus stamt van de Griekse bosgod met bokkepoten; Pan, die tezamen
met andere goden vluchtte voor de Titanen en de Nijl in dook. Zoals gebruikelijk
was hij te laat, zodat hem dit maar half lukte. Vandaar diens krokodillen deel.
 
melancholieAfb.480
 
Een soortgelijk voorbehoud heb ik bij de numerologie.
 
magisch vierkantAfb.481
 
Het werken met getallen is werken met macht(en) en dat impliceert
hoop en angst. Verinnerlijking en toegewijde overgave worden niet gemeten aan
getallen maar aan intensi(teit). De kwantiteit is slechts een bijverschijnsel van de
kwaliteit en neigt er toe af te leiden van zelf-vergetelheid ten gunste van
ego-betrokkenheid. (Waarbij ik dus niet ontken dat er een relatie tussen deze twee
bestaat.) De numerologen die de actuele zonnekalender als basis voor inspiratie
hanteren lopen wellicht nog het grootste gevaar om te verdwalen. Deze kalender
bevat in zichzelf al zo veel afwijkingen (schrikkeldag/jaar e.d. zowel als
veranderde maand-namen (sinds keizer Augustus) en verschillende data in
verschillende culturen voor dezelfde dag) dat het wel erg moeilijk zal worden hier
nog waarheid in terug te vinden.
 
Enige numerologie voorbeelden:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
A
B
C
D
E
U
O
F
I
K
G
M
H
V
Z
P
Q
R
L
T
N
W
J
S
X
Y
 
Het bovenste eenvoudige systeem is gebaseerd op het Hebreeuwse alfabet.
Aangezien de Hebreeuwse letters voor 9, 90 en 900 niet in het gangbare westerse
alfabet voorkomen is er in dit schema geen getal 9 opgenomen.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Het momenteel meest eenvoudige en -gangbare Westerse systeem is gebaseerd op
de getallen 1 t/m 9. Dit staat hier boven afgebeeld. Er bestaan ook talrijke Oosterse
numerologie-systemen die zich op de I Tjing baseren.
 
De kabbalistische numerologie is nogal complex. Om te beginnen worden er 10
niveaus onderscheiden (Sefiroth); associërend met de 10 hemellichamen.
Er lopen heftige discussies over het al- of niet toestaan van openbaar maken
van deze systemen én er zijn discussies over welke planeet bij welke Sefiroth
behoort, wat wel aan geeft dat er veel 'duister' gebleven is.
(De hierbij gebruikelijke terminologie is overigend nìet gelijk aan die in de I Tjing,
de TTT of deze publicatie en wijkt ook af van gangbare astrologie.)
 
1 Aanvang Kether Pluto
2 Verlichting Hokhmah Uranus
3 Geloof Binah Neptunus
4 Beheer van verlichting Chesed Jupiter
5 Oordeel Gevurah Saturnus
6 Bemiddeling Tifereth Zon
7 Kracht Netsach Mars
8 Harmonie Hod Venus
9 Loutering Yesod Mercurius
10 Baart de lichten Tsjechina Maan
  Afb482
 
De diverse planeetcombinaties, (paden) krijgen de getallen 11 t/m 32 toegewezen.
Pluto/Uranus = 11,
Pluto/Neptunus = 12,
Zon/Pluto = 13
enz. tot aan Mercurius/Maan = 32;
overeenkomstig de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet.
Zo wordt iedere Hebreeuwse letter met een 'principe', een 'kernbegrip', verbonden.
Pluto/Uranus associeert bijvoorbeeld met 'Fonkeling'+'Transformatie', en krijgt als
kernbegrip: 'Hoge- en Lage Oorzaken'.
 
Deze 22 planeetcombinaties krijgen allen een 'krachtwaarde' toegewezen,
variërend van '1' bij de combinatie met nummer 11,
tot '400' bij de combinatie met nummer 32.
 
'Het gebedenboek.' :
'Toen in de dagen van rabbi Pinchas van Koretz het geheel en al op de
.letters kawwanot opgebouwde gebedenboek het licht zag, dat de naam
.draagt van de grote kabbalist rabbi Jitzchak Lurja, vroegen de
.leerlingen van de tsaddik zijn toestemming om daaruit te bidden. Maar
.enige tijd later kwamen ze weer bij hem en klaagden dat ze sinds ze uit
.het boek baden van de ervaring van krachtig leven in hun gebed veel
.hadden ingeboed. Rabbi Pinchas antwoordde hun: 'Jullie hebben al
.jullie kracht en alle efficiëntie van jullie gedachten gericht op de
.kawwanot van de heilige namen en lettercombinaties en daarmee zijn
.jullie afgeweken van het essentiële: het hart geheel en al aan God
.wijden. Daarom hebben jullie het leven der heiligheid en je bevinding
.verloren.'
Uit: 'Chassidische Vertellingen' , Martin Buber
 
Het gevaar van 'vorm' boven 'inhoud' is overigens altijd aanwezig wanneer het
bewustzijn op de voorgrond treedt. Ook de astrologie of dit schrijven kunnen dat
gevaar niet vermijden. Dit is nu juist het grote dilemma dat er toe geleid zal
hebben dat de oorspronkelijke grondslag van de Tau Te Tjing en I Tjing-structuur
verborgen werden. We leven nu echter in een tijd dat al het verborgene aan het
licht komt...
[Hexagram 27; door sommigen wel vertaald als de tijd van het (laatste) Oordeel.]
 
 

Vorige pagina